โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 21   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3101101 หลักนิเทศศาสตร์
 Principles of Communication Arts
3 (3-0-6)
3101102 การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Basic Photography
3 (2-2-5)
3101103 หลักสื่อสารมวลชน
 Principles of Mass Communication
3 (3-0-6)
3101104 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Language for Communication Arts
3 (2-2-5)
3102105 การจัดการสื่อสารองค์กร
 Organization Management
3 (3-0-6)
3102106 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
 Law and Ethics of Mass Communication
3 (3-0-6)
3102107 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
 English for Communication Arts 1
3 (3-0-6)
3102108 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 Principles of Advertising and Public Relations
3 (3-0-6)
3102109 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Principles of Broadcasting
3 (3-0-6)
3102110 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
 English for Communication Arts 2
3 (3-0-6)
3102111 การวิจัยนิเทศศาสตร์
 Research in Communication Arts
3 (2-2-5)
3102112 มัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Multimedia for Communication Arts
3 (2-2-5)
3102113 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร
 Analysis of Audience Behavior
3 (2-2-5)
3103114 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 Preparation for Professional Experience
1 (0-0-45)
3103116 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  -
1 (0-0-45)
3104115 ปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 Professional Experience in Communication Arts
6 (0-0-480)
3104117 สหกิจศึกษา
  -
6 (0-0-640)

 22   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3112201 การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Speaking and Performance in Broadcasting
3 (2-2-5)
3112202 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Script Writing for Radio and Television
3 (2-2-5)
3113203 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 News Reporting for Broadcasting
3 (2-2-5)
3113204 การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Utilization of Radio and Television Studio
3 (2-2-5)
3113205 การผลิตและสร้างสรรค์รายการทางวิทยุกระจายเสียงขั้นต้น
 Basic Creative Radio Production
3 (2-2-5)
3113206 การผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นต้น
 Basic Creative Television Production
3 (2-2-5)
3113207 การผลิตกราฟฟิกเพื่อวิทยุโทรทัศน์
 Graphic for Television
3 (2-2-5)
3113208 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Broadcasting Management
3 (2-2-5)
3113209 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Seminar on Radio and Television Broadcasting
3 (2-2-5)
3113210 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 Production of Radio Broadcasting for Local Development
3 (2-2-5)
3113211 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 Production of Television Broadcasting for Local Development
3 (2-2-5)

 23   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3103315 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3
 English for Communication Arts 3
3 (2-2-5)
3113301 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย
 Make-Up and Costumes
3 (2-2-5)
3113302 การแสดงและการกำกับการแสดง
 Acting and Directing
3 (2-2-5)
3113303 การผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
 Advanced Creative Radio Production
3 (2-2-5)
3113304 การผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง
 Advanced Creative Television Production
3 (2-2-5)
3113305 โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Special Project on Radio and Television Broadcasting
3 (2-2-5)

 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122