โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจการบิน)

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 21   วิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1552606 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
 English for Tourism and Hotel Business
3 (3-0-6)
1556355 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการ
 English for Hospitality Industry
3 (3-0-6)
2563520 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 Ethic and Law in Hospitality Industry and Tourism
3 (3-0-6)
3211001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
  Introduction in Hospitality Industry and Tourism
3 (2-2-5)
3211002 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
  Personality Development for Hospitality Industry and Tourism
3 (2-2-5)
3211004 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 Tourist Behavior and Cross Cultural Communication
3 (2-2-5)
3211005 จิตวิทยาการบริการ
 Service Psychology
3 (2-2-5)
3212008 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 Information System in Hospitality Industry and Tourism
3 (2-2-5)
3213008 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 Human Resources Administration in Hospitality Industry and Tourism
3 (2-2-5)

 22   วิชาเฉพาะด้านบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3211003 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
 Thai History and Culture for Tourism
3 (3-0-6)
3212003 ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 Geography for Tourism Industry
3 (2-2-5)
3212005 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 Marketing for Hospitality Tourism Industry
3 (2-2-5)
3212006 หลักการมัคคุเทศก์
 Tourist Guide
3 (2-2-5)
3212007 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 Sustainable Tourism
3 (2-2-5)
3213003 ธุรกิจการบิน
 Aviation Business
3 (2-2-5)
3213004 การจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE)
 Meeting Incentive Convention and Exhibition Management
3 (2-2-5)
3213005 การจัดการส่วนหน้าและห้องพัก
 Front Office and Room division Management
3 (2-2-5)
3213006 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 Food and Catering Operation
3 (2-2-5)
3214001 การสำรวจและวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 Survey and Research for Hospitality Tourism Industry
3 (2-2-5)

 23   วิชาเลือกเฉพาะด้านธุรกิจการบินหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1556351 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสายการบิน 1
 English for airline staff 1
3 (3-0-6)
1556352 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสายการบิน 2
 English for Airline Staff 2
3 (3-0-6)
2563521 กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน
  -
3 (3-0-6)
3213109 การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
 Reservation and Ticketing
3 (2-2-5)
3213303 อุตสาหกรรมการบิน 1
  -
3 (2-2-5)
3213304 อุตสาหกรรมการบิน 2
  -
3 (2-2-5)
3213305 การบริหารงานท่าอากาศยาน
  -
3 (2-2-5)
3213306 การตลาดในกิจการสายการบิน
  -
3 (2-2-5)
3213307 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
 In-flight Services Management
3 (2-2-5)
3213308 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
 Passenger Ground Service Management
3 (2-2-5)
3213309 ระบบสารสนเทศในธุรกิจการบิน
  -
3 (2-2-5)
3213310 การควบคุมคุณภาพการบริการในธุรกิจการบิน
  -
3 (2-2-5)
3213311 การจัดการอาหารสำหรับสายการบิน
 Airline Catering Management
3 (2-2-5)
3213312 การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการบิน
 Aviation Human Factor Management
3 (2-2-5)
3213313 การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจการบิน
  -
3 (2-2-5)
3213314 การวิจัยทางธุรกิจการบิน
  -
3 (2-2-5)
3213315 การจัดการทางอากาศยาน
  -
3 (2-2-5)
3213316 สัมมนาธุรกิจการบิน
  -
3 (2-2-5)

 24   วิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 241   ภาษาญี่ปุ่นหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1561111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 Japanese for Basic Communication
3 (3-0-6)
1561112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Japanese for Communication in Daily life
3 (3-0-6)
1561121 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Japanese for Business Communication
3 (3-0-6)
1561122 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
 Japanese for Hospitality Industry
3 (3-0-6)
1561131 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจการบิน
 Japanese for Airline Business
3 (3-0-6)
1561132 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
 Japanese for Tourism
3 (3-0-6)
1563501 ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม
 Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)

 242   ภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1571111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 Chinese For Basic Communication
3 (3-0-6)
1571112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Chinese For Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
1571121 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Chinese for Business Communication
3 (3-0-6)
1571122 ภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
 Chinese for Hospitality Industry
3 (3-0-6)
1571131 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการบิน
 Chinese for Airline Business
3 (3-0-6)
1571132 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
 Chinese for Tourism
3 (3-0-6)
1573501 ภาษาจีนและวัฒนธรรม
 Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 243   ภาษาฝรั่งเศสหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1591112 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 French for Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
1591113 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
  -
3 (3-0-6)
1591121 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 French for Business Communication
3 (3-0-6)
1591122 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
 French for Hospitality Industry
3 (3-0-6)
1591131 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจการบิน
 French for Airline Business
3 (3-0-6)
1591132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
 French for Tourism
3 (3-0-6)
1593501 ภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม
 French Language and Culture
3 (3-0-6)

 25   วิชาเลือกแสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 26   วิชาฝึกประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3213012 การเตรียมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 Preparation for the job Training in Hospitality Industry and Tourism
1 (0-0-90)
3213013 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 1
 On the Job Training in Hospitality Industry and Tourism 1
6 (0-0-450)
3213014 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 2
 On the Job Training in Hospitality Industry and Tourism 2
6 (0-0-640)
3213015 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Co-operation Education
1 (0-0-90)
3213016 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
6 (0-0-450)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122