โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : คหกรรมศาสตร์

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   วิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 122   กลุ่มมนุษย์-เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 92
 21   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011305 ฟิสิกส์1
 Physics 1
3 (3-0-6)
4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์1
 Physics Laboratory 1
1 (0-2-1)
4021115 เคมีประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์
 Applied Chemistry in Home Economics
4 (2-4-6)
4032602 จุลชีววิทยาในงานคหกรรมศาสตร์
 Microbiology in Home Economics
4 (2-4-6)
4091201 คณิตศาสตร์ในงานคหกรรมศาสตร์
 Mathematics in Home Economics
3 (3-0-6)
4111101 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-6)

 22   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 23
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1554501 ภาษาอังกฤษในงานคหกรรมศาสตร์
 English in Home Economics
3 (3-0-6)
1554511 ภาษาอังกฤษในงานอาหารและโภชนาการ
 English in Food and Nutrition
3 (3-0-6)
4123070 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคหกรรมศาสตร์
 Computer and Information in Home Economics
3 (3-0-6)
4141101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
 Fundamental of Home Economics
3 (3-0-6)
4141102 เศรษฐศาสตร์กับการบริโภค
 Economics and Consumers
3 (3-0-6)
4142101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์
 Home Economics Business Management
3 (2-2-5)
4142102 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
 Seminar in Home Economics
2 (2-0-4)
4143101 การวิจัยคหกรรมศาสตร์
 Research in Home Economics
3 (2-2-5)

 23   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน - บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4141201 หลักการประกอบอาหาร
 Principles of Cookery
3 (2-2-5)
4141202 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
 Food Sanitation and Food Safety
3 (2-2-5)
4141203 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
 Introduction to food and nutrition
3 (2-2-5)
4141301 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 Textiles and Clothing
3 (2-2-5)
4141401 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
 Human and Family Development
3 (2-2-5)
4141402 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
 Family and Community Resource Management
3 (2-2-5)
4141501 หลักศิลปะและการประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์
 Principle of Art and Application in Home Economics
3 (2-2-5)
4141502 ศิลปะการจัดดอกไม้และงานใบตอง
 Art of Floral Arrangement and banana leaf
3 (2-2-5)
4141503 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้
 Art of Vegetable and Fruit Carving
3 (2-2-5)

 24   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน - เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4141204 โภชนศาสตร์มนุษย์
 Human Nutrition
3 (2-2-5)
4141205 โภชนศาสตร์ในวัฏจักรชีวิต
 Nutrition in the Life Cycle
3 (2-2-5)
4141302 แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
 Fashion and Clothing
3 (3-0-6)
4141403 การส่งเสริมและเผยแพร่งานคหกรรมศาสตร์
 Home Economics Extension and Dissemination
3 (2-2-5)
4141404 การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
 Child Care
3 (3-0-6)
4141405 การดูแลผู้สูงอายุ
 Elderly Care
3 (3-0-6)
4141504 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์
 Floral Arrangement in Applied Arts
3 (2-2-5)
4141601 ความรู้เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย
 Introduction of Housing and Residential
3 (3-0-6)
4141602 การจัดตกแต่งและปรับปรุงที่อยู่อาศัย
 Household Decoration and Improvement
3 (2-2-5)
4142201 โภชนาการเด็ก
 Child Nutrition
3 (2-2-5)
4142202 โภชนาการผู้สูงอายุ
 Elderly Nutrition
3 (2-2-5)
4142203 โภชนศาสตร์ชุมชน
 Community Nutrition
3 (2-2-5)
4142204 อาหารเพื่อสุขภาพ
 Food for Health
3 (2-2-5)
4142205 อาหารไทย
 Thai Cuisine
3 (2-2-5)
4142206 อาหารท้องถิ่น
 Local Food
3 (2-2-5)
4142207 ขนมไทย
 Thai Desserts
3 (2-2-5)
4142208 อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 Snack Cookery and beverage
3 (2-2-5)
4142209 ไอศกรีม
 Ice – cream
3 (2-2-5)
4142210 วัฒนธรรมอาหารอาเซียน
 ASEAN Food Culture
3 (2-2-5)
4142301 สีและการย้อม
 Dye and Dyeing
3 (2-2-5)
4142302 การตัดเย็บเสื้อผ้า
 Clothing Sewing
3 (2-2-5)
4142303 ผ้าทอพื้นเมือง
 Native Weaving
3 (3-0-6)
4142401 การอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ
 Care for Children with Special Need
3 (3-0-6)
4142402 วิกฤติการณ์ในครอบครัวและสังคม
 Family and Social Crisis
3 (3-0-6)
4142403 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาเยาวชน
 Home Economics and Youth Development
3 (3-0-6)
4142501 งานดอกไม้สดและใบตอง
 Thai Traditional Floral Arrangement
3 (2-2-5)
4142502 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย
 Floral Arrangement in Thai Traditional Style
3 (2-2-5)
4142503 เครื่องหอมและของชำร่วย
 Aroma and Souvenier
3 (2-2-5)
4142504 การประดิษฐ์งานกระดาษเพื่อการตกแต่ง
 Paper Craft for Decoration
3 (2-2-5)
4142505 การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้
 Waste Material crafting
3 (2-2-5)
4142601 การบริหารงานแม่บ้าน
 Houskeeping Management
3 (2-2-5)
4142602 การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย
 Housing Sanitation
3 (3-0-6)
4142603 การตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร
 Interior and exterior Decoration
3 (2-2-5)
4143201 ขนมอบและการตกแต่ง
 Bakery and Decoration
3 (2-2-5)
4143202 อาหารนานาชาติ
 International Cuisine
3 (2-2-5)
4143203 ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร
 Art in Food design and decoration
3 (2-2-5)
4143204 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
 Food Preservation and Food Processing
3 (2-2-5)
4143302 ผลิตภัณฑ์จากผ้า
 Fabric Product
3 (2-2-5)
4143501 การจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ
 Floral Business Management
3 (2-2-5)
4143502 ศิลปะประดิษฐ์และการสร้างสรรค์
 Arts of Handicrafts and Creation
3 (2-2-5)
4143503 งานเย็บปักถักร้อย
 Embroidery Arts
3 (2-2-5)
4144201 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส
 Product Development and Sensory Evaluation
3 (2-2-5)
4144202 การบริการอาหาร
 Food Catering
3 (2-2-5)
4144203 หลักการกำหนดอาหารเพื่อโภชนบำบัด
 Principles of Dietetics For Diet Therapy
3 (2-2-5)
4144204 ระบบการจัดการอาหารเพื่อการบริการ
 Food Service System Management
3 (3-0-6)

 25   หมวดวิชาสหกิจศึกษา/ปฏิบัติการวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4141701 เตรียมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
 Preparation for Field Experience in Home Economics
1 (0-0-45)
4141702 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
 Preparation for Co-operative Education in Home Economics
1 (0-0-45)
4142701 ปฏิบัติงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
 Field Experience in Home Economics
6 (0-0-640)
4142702 สหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
 Co-operative Education in Home Economics
6 (0-0-640)

 30   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122