โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 21   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1552101 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1
 English for Computer 1
3 (3-0-6)
4091001 คณิตศาสตร์ดีสครีต
 Discrete Mathematics
3 (2-2-5)
4091002 แคลคูลัสและเรขาคณิตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Calculus and Analytical Geometry for Computer Science
3 (2-2-5)
4091003 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
 Science and Mathematics for Computing
3 (2-2-5)
4111001 สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 Statistics for Computer Science
3 (2-2-5)
4123001 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 Foundations of Computer Science
3 (2-2-5)
4123002 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
 Structure Programming
3 (2-2-5)
4123009 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 Data Structure and algorithm
3 (2-2-5)
4123010 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 System Analysis and Design
3 (2-2-5)
4123015 ดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์
 Digital Concept and Microprocessor
3 (2-2-5)
4123020 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
 Computer Security
3 (2-2-5)
4123024 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 Database Management System
3 (2-2-5)
4123030 การสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Seminar in Computer Science
3 (2-2-5)

 22   วิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
4123004 การเขียนโปรแกรมแบบทำตามเหตุการณ์
 Event Driven Programming
3 (2-2-5)
4123005 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
 Web Programming
3 (2-2-5)
4123008 วิศวกรรมซอฟแวร์
 Software Engineering
3 (2-2-5)
4123012 ระบบปฏิบัติการ
 Operating Systems
3 (2-2-5)
4123013 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)
4123014 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการประมวลผลภาพดิจิตอล
 Computer Graphics and digital image processing
3 (2-2-5)
4123016 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษา แอสแซมบลี
 Computer Architecture and Assembly Language
3 (2-2-5)
4123018 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 Data Communication System and Computer Networking
3 (2-2-5)
4123021 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 Management Information System
3 (2-2-5)
4123022 คลังข้อมูลและเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
 Data Warehousing and Data Mining
3 (2-2-5)
4123023 ปัญญาประดิษฐ์
 Artificial Intelligence
3 (2-2-5)

 23   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 231   วิชาเลือก-บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1552102 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2
 English for Computer2
3 (3-0-6)
4123028 เอสคิวเอลชั้นสูง
 Advanced SQL
3 (2-2-5)

 232   วิชาเลือก-เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123006 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 Mobile Applications Development
3 (2-2-5)
4123007 การเขียนโปรแกรมเกม
 Game Programming
3 (2-2-5)
4123011 การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี
 Analysis and design of Algorithms
3 (2-2-5)
4123017 การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
 Repair and Maintenance Microcomputer
3 (2-2-5)
4123019 การจัดการเครือข่าย
 Network Management
3 (2-2-5)
4123025 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
 Commercial Database System
3 (2-2-5)
4123026 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce
3 (2-2-5)
4123027 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 Web Design And Development
3 (2-2-5)
4123029 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
 Cloud Computing
3 (2-2-5)

 24   วิชาปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 241   กลุ่มวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4124001 โครงงาน 1
 Project 1
1 (0-2-1)
4124002 โครงงาน 2
 Project 2
2 (1-2-3)
4124004 การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Preparation for Coopertive Education
1 (0-0-45)
4124006 การปฏิบัติงานวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Field Experience in Computer
3 (0-0-450)
4124007 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Cooperative Training
6 (0-0-640)
4124011 การเตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Preparation for Field Experience in Computer
1 (0-0-45)

 30   กลุ่มวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122