โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 21   กลุ่มวิชาแกนเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011310 ฟิสิกส์ทั่วไป
 General Plysics
3 (2-2-5)
4171102 การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Safety Management
3 (3-0-6)
4171205 การฝึกฝีมือช่างพื้นฐาน
 Basic Workshop Practice
3 (2-2-5)
4171216 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Electricity and Electronics
3 (2-2-5)
4171302 เขียนแบบวิศวกรรม
 Engineering Draeing
3 (2-2-5)
4173201 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในธุรกิจอุตสาหกรรม
 English Reading Skills in Industrial Business
3 (2-2-5)
4173202 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
 English for Industrial Work
3 (2-2-5)
4173401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Calculus and Analytical Geometry for Industrial Work
3 (3-0-6)
4203101 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Computer
3 (2-2-5)

 22   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4181106 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 Direct Current Circuit Analysis
3 (2-2-5)
4181204 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 Electrical and Electronics Drawing
3 (2-2-5)
4181301 เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
 Direct Current Electrical Machinery
3 (2-2-5)
4182103 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
 Electrical Measurement and Instrumentation in Industry
3 (2-2-5)
4182106 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 Alternating Curent Circuits Analysis
3 (2-2-5)
4182201 การติดตั้งไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
 Interior and Exterior Electrical Installation
3 (2-2-5)
4182301 เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ
 Alternating Current Electrical Machinery
3 (2-2-5)
4182305 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 Electric Motor Control
3 (2-2-5)
4183104 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
 Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
4183301 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 Energy Conservation in Industrial Factory
3 (3-0-6)
4183307 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า
 Electro-Mechnical Energy Conversion
3 (3-0-6)
4183413 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
 Hydraulics and Pneumatics
3 (2-2-5)
4184203 การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า
 Electrical System Installation Design and Estimation
3 (3-0-6)
4184602 การออกแบบระบบดิจิตอล
 Digital System Design
3 (2-2-5)
4184603 ไมโครโปรเซสเซอร์
 Microprocessors
3 (2-2-5)
4184604 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
 Programmable Logic Controller
3 (2-2-5)
4184701 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Power Electronics
3 (2-2-5)
4184903 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า
 Electrical Technology Special Project
3 (2-2-5)

 23   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4171304 วัสดุศาสตร์
 Material Science
3 (3-0-6)
4172108 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Economics
3 (3-0-6)
4172305 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
 Industrial and Organizational Psychology
3 (3-0-6)
4173312 กฎหมายอุตสาหกรรม
 Industrial Law
3 (3-0-6)
4181201 การซ่อมและบำรุ่งรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า
 Electrical Appliance Repair and maintenance
3 (2-2-5)
4182206 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 Electrical Materials and Devices
3 (3-0-6)
4182401 การผลิตกำลังไฟฟ้า
 Electrical Power Generation
3 (3-0-6)
4182404 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
 Distribution and Transmission Line
3 (3-0-6)
4182501 ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
 Refrigeration and Air-Conditioning Systems
3 (2-2-5)
4183105 กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้าและความปลอดภัย
 Electric and Safety Regulations and standards
3 (3-0-6)
4183308 วิศวกรรมระบบควบคุม
 Control System Engineering
3 (3-0-6)
4183309 การขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า
 Electric Drives
3 (3-0-6)
4183403 การวิเคราะห์วงจรข่าย
 Network Analysis
3 (3-0-6)
4184101 งานบริการด้านไฟฟ้า
 Electrical Services
3 (2-2-5)
4184103 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
 Industrail Control and Measurement
3 (2-2-5)
4184201 วิศวกรรมส่องสว่าง
 Illumination Engineering
3 (3-0-6)
4184202 การออกแบบระบบไฟฟ้า
 Electrical System Design
3 (3-0-6)
4184301 เซ็นเซอร์และทรานดิวเซอร์
 Sensors and Trnsducers
3 (2-2-5)
4184601 คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้า
 Computer for Electonics
3 (2-2-5)
4184703 การออกแบบวงจรพัลส์และสวิตซิ่ง
 Pulse and Switching Circuit Design
3 (2-2-5)
4184902 สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Industrial Technology Seminar
3 (2-2-5)
4191104 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม
 Electronic Application in Industry Work
3 (2-2-5)
4192406 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
 Automatic Control System
3 (2-2-5)

 24   หมวดวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4184802 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
 Preparation for Field Experience/ Co-operative Education
1 (0-0-45)
4184803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Field Experience in industrial Technology
6 (0-460-0)
4184804 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Co-opreative Education in industrail Technology
6 (0-640-0)

 30   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122