โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษา-การสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษย์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 21   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (2-2-5)
4021110 เคมีทั่วไปสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร
 General Chemistry for Food Technology
3 (2-2-5)
4021112 เคมีอินทรีย์สำหรับเทคโนโลยีการอาหาร
 Organic Chemistry for Food Technology
3 (2-2-5)
4022414 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีการอาหาร
 Physical Chemistry for Food Technology
3 (2-2-5)
4022516 ชีวเคมีสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร
 Biochemistry for Food Technology
3 (2-2-5)
4022620 เคมีวิเคราะห์สำหรับเทคโนโลยีการอาหาร
 Analytical Chemistry for Food Technology
3 (2-2-5)
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (2-2-5)
4032601 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-2-5)
4091106 แคลคูลัสเบื้องต้น
 Introduction to Calculus
3 (3-0-6)
4114101 สถิติพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร
 Fundamental Statistics for Food Technology
3 (2-2-5)
4162201 อาหารและโภชนาการ
 Food and Nutrition
3 (3-0-6)

 22   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1553611 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร 1
 English for Food Technologist 1
3 (2-2-5)
1554612 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร 2
 English for Food Technologist 2
3 (2-2-5)
4161501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
 Introduction to Food Science and Technology
3 (2-2-5)
4162501 หลักการแปรรูปอาหาร 1
 Principles of Food Processing 1
3 (2-2-5)
4162502 หลักการแปรรูปอาหาร 2
 Principles of Food Processing 2
3 (2-2-5)
4163101 จุลชีววิทยาทางอาหาร
 Food Microbiology
4 (2-4-6)
4163201 เคมีอาหาร
 Food Chemistry
3 (2-2-5)
4163202 หลักการวิเคราะห์อาหาร
 Food Analysis
3 (2-2-5)
4163301 วิศวกรรมอาหาร 1
 Food Engineering 1
2 (1-2-3)
4163302 วิศวกรรมอาหาร 2
 Food Engineering 2
2 (1-2-3)
4163401 การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
 Inspection and Quality Control of Food Products
3 (2-2-5)
4163402 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
 Food Plant Sanitation
3 (2-2-5)
4163403 มาตรฐานและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
 Standard and Quality Assurance in Food Industry
3 (2-2-5)
4163601 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร
 Research Techniques in Food Technology
3 (3-0-6)
4164501 การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 Production P;anning and Control in Food Industry
3 (3-0-6)
4164601 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร
 Seminar in Food Technology
1 (0-2-1)
4164602 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหาร
 Special Problems in Food Technology
3 (0-6-3)

 23   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกอุตสาหกรรมอาหารหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4162801 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
 Healthy Food Products
3 (2-2-5)
4162802 ความปลอดภัยในการผลิตและบริการอาหาร
 Safety of Food Production and Service
3 (2-2-5)
4162803 การจัดการผลิตอาหารฮาลาล
 Production Management of Halal Food
3 (3-0-6)
4162804 เทคโนโลยีการถนอมอาหาร
 Food Preservation Technology
3 (2-2-5)
4163801 การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Packaging
3 (2-2-5)
4163802 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Product Development
3 (2-2-5)
4163803 วิทยาศาสตร์ขนมอบและขนมหวาน
 Bakery and Confectionery Science
3 (2-2-5)
4163804 การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
 Processing of Agricultural Products
3 (2-2-5)
4164101 จุลชีววิทยาอาหารหมัก
 Microbiology of Fermented Food
3 (2-2-5)
4164801 เทคโนโลยีผักและผลไม้
 Vegetable and Fruit Technology
3 (2-2-5)
4164802 เทคโนโลยีเนื้อและสัตว์ปีก
 Meat and Poultry Technology
3 (2-2-5)
4164803 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
 Beverage Technology
3 (2-2-5)
4164804 เทคโนโลยีขนมหวาน
 Confectionery Technology
3 (2-2-5)
4164805 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
 Dairy Product Technology
3 (2-2-5)
4164806 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
 Fishery Product Technology
3 (2-2-5)
4164807 เทคโนโลยีขนมอบ
 Bakery Technology
3 (2-2-5)
4164808 เทคโนโลยีข้าวและผลิตภัณฑ์
 Rice and Rice Product Technology
3 (2-2-5)

 24   หมวดวิชาปฏิบัติงานภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4163701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการอาหาร
 Preparation for Field Experience in Food Technology
1 (0-0-45)
4163702 เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการอาหาร
 Preparation for Co-operative Education in Food Technology
1 (0-0-45)
4164701 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการอาหาร
 Field Experience in Food Technology
6 (0-0-640)
4164702 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการอาหาร
 Co-operative Education in Food Technology
6 (0-0-640)

 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122