โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษย์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 21   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 63
 211   วิชาแกนคณิตและพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4091004 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Mathematics for Information Technology
3 (2-2-5)
4111002 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Statistics for Information Technology
3 (2-2-5)
4123031 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Principle of Information Technology
3 (2-2-5)

 212   วิชาภาษาสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1552101 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1
 English for Computer 1
3 (3-0-6)
1552102 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2
 English for Computer2
3 (3-0-6)

 213   กลุ่มวิชาด้านองค์การและระบบสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123022 คลังข้อมูลและเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
 Data Warehousing and Data Mining
3 (2-2-5)
4123024 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 Database Management System
3 (2-2-5)
4123032 จริยธรรมและกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Ethics and Law for Information Technology
3 (2-2-5)

 214   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123010 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 System Analysis and Design
3 (2-2-5)
4123013 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)
4123018 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 Data Communication System and Computer Networking
3 (2-2-5)
4123033 ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 InformationAssurance and Security
3 (2-2-5)
4123034 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Business
3 (2-2-5)
4123036 การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ
 System Administration and Maintenance
3 (2-2-5)
4123037 การพัฒนาระบบงานบนเว็บและมือถือ
 Software Development Tools for Web
3 (2-2-5)

 215   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123002 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
 Structure Programming
3 (2-2-5)
4123003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
4123004 การเขียนโปรแกรมแบบทำตามเหตุการณ์
 Event Driven Programming
3 (2-2-5)
4123038 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
 Object Oriented Analysis and Design
3 (2-2-5)

 216   กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123009 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 Data Structure and algorithm
3 (2-2-5)
4123039 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
 Computing Platform Technology
3 (2-2-5)

 22   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123006 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 Mobile Applications Development
3 (2-2-5)
4123007 การเขียนโปรแกรมเกม
 Game Programming
3 (2-2-5)
4123014 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการประมวลผลภาพดิจิตอล
 Computer Graphics and digital image processing
3 (2-2-5)
4123023 ปัญญาประดิษฐ์
 Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
4123025 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
 Commercial Database System
3 (2-2-5)
4123029 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
 Cloud Computing
3 (2-2-5)
4123035 การวิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology Management Research
3 (2-2-5)
4123040 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
 Distributed Databases
3 (2-2-5)
4123041 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์
 Computer Graphic Design
3 (2-2-5)
4123042 พื้นฐานการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
 Basic Computer Game Design Concepts
3 (2-2-5)
4123043 การออกแบบและผลิตเกม
 Game Design and Production
3 (2-2-5)
4123044 เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติ
 3D Image Production
3 (2-2-5)
4123045 การออกแบบและการบริหารจัดการเครือข่าย
 Network Management and Design
3 (2-2-5)
4123046 การสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนที่
  Wireless and Mobile Communication
3 (2-2-5)
4123047 เทคโนโลยีการให้บริการบนเว็บ
 Web Service Technology
3 (2-2-5)
4123048 การจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology Services Management
3 (2-2-5)
4123049 องค์การและการจัดการทางธุรกิจ
 Organization and Management
3 (2-2-5)
4123050 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 Business Information Systems
3 (2-2-5)
4123051 ระบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology Expert System
3 (2-2-5)
4123052 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 Decision Support System
3 (2-2-5)
4123053 เทคโนโลยสารสนเทศสำหรับการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
 Information Technology for Office Automation
3 (2-2-5)
4123054 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 Information Technology for Management Information System
3 (2-2-5)
4123055 เทคโนโลยีสารสนเทศและการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
 Information Technology and Business of Consulting
3 (2-2-5)
4123056 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและบัญชี
 Information Technology for Finance and Accounting
3 (2-2-5)
4123057 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการควบคุมสินค้า
 Information Technology for Inventory Control
3 (2-2-5)
4123058 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน
 Information Technology for Personnel Record and Payroll
3 (2-2-5)
4123059 ธุรกิจอัจฉริยะ
 Business Intelligence
3 (2-2-5)
4123060 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง
 Executive Information System
3 (2-2-5)
4123061 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Project Management and Information Technology
3 (2-2-5)
4123062 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 Multimedia Technology
3 (2-2-5)
4123063 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
 IT Innovation for Entrepreneurship in Digital Economy
3 (2-2-5)
4123064 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่
 Programming with Modern Language
3 (2-2-5)
4123065 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
 Geographic Information System
3 (2-2-5)
4123066 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Seminar in Information Technology
3 (2-2-5)
4123067 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะ 1
 Special Topics in Information Technology 1
3 (2-2-5)
4123068 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะ 1
 Special Topics in Information Technology 2
3 (2-2-5)

 23   หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 231   กลุ่มปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4124003 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology Project
3 (0-6-3)
4124005 เตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Preparation of Professional Field Experience in Information Technology1
1 (0-0-45)
4124008 ปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Professional Field Experience in Information Technology
3 (0-0-450)

 232   กลุ่มสหกิจศึกษาด้านเทคดนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4124009 เตรียมปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Preparation of Professional Field Experience for Cooperative in Information Technology
1 (0-0-45)
4124010 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Professional Field Experience for Cooperative Education in Information Technology
6 (0-0-640)

 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122