โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : การบัญชี

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 21   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3301101 การบัญชีชั้นต้น 1
 Accounting Principles 1
3 (2-2-5)
3301102 การบัญชีชั้นต้น 2
 Accounting Principles 2
3 (2-2-5)
3301103 การภาษีอากร 1
 Taxation 1
3 (3-0-6)
3301104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 Microeconomics
3 (3-0-6)
3301105 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1
 English for Business Profession Development 1
3 (3-0-6)
3301106 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
 Business and Commercial Laws
3 (3-0-6)
3302101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Principles of Accounting Information System
3 (3-0-6)
3302102 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
3302103 เศรษฐศาสตร์มหภาค
 Macroeconomics
3 (3-0-6)
3302104 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2
 English for Business Profession Development 2
3 (3-0-6)
3302105 การบัญชีเพื่อการจัดการสังคมและองค์กร
 Accountancy for Social and Organizational Management
3 (3-0-6)
3303101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
 Quantitative Analysis & Business Statistics
3 (3-0-6)
3304101 การวิจัยทางการบัญชี
 Research in Accounting
3 (3-0-6)
3304102 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
 International Financial Management
3 (3-0-6)
3404109 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)

 22   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 52
 221   วิชาชีพเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3302201 การบัญชีชั้นกลาง 1
 Intermediate Accounting 1
3 (2-2-5)
3302202 การบัญชีชั้นกลาง 2
 Intermediate Accounting 2
3 (2-2-5)
3302203 การบัญชีต้นทุน 1
 Cost Accounting 1
3 (3-0-6)
3302204 การบัญชีต้นทุน 2
 Cost Accounting 2
3 (3-0-6)
3302205 การภาษีอากร 2
 Taxation 2
3 (3-0-6)
3303201 การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน
 Financial Statement Analysis
3 (3-0-6)
3303202 การบัญชีชั้นสูง 1
 Advanced Accounting 1
3 (2-2-5)
3303203 การบัญชีชั้นสูง 2
 Advanced Accounting 2
3 (2-2-5)
3303204 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
 Internal Control and Auditing
3 (3-0-6)
3303205 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Accounting information Systems
3 (2-2-5)
3304201 การสอบบัญชี
 Auditing
3 (3-0-6)
3304202 การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
 Corporate Governance and Professional Ethics for Accounting
3 (3-0-6)

 222   วิชาชีพประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3304203 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
 Preparation for Professional Practice
1 (0-0-45)
3304204 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี
 Accounting practice
6 (0-0-640)
3304205 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
 Preparation for Co-operative Education
1 (0-0-45)
3304206 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
 Cooperative Education in Accounting
6 (0-0-640)

 223   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3303301 การวางแผนกำไรและการควบคุม
 Profit Planning and Control
3 (3-0-6)
3303302 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
 Accounting Software
3 (2-2-5)
3303303 การบัญชีเฉพาะกิจการ
 Accounting for Specific Enterprises
3 (3-0-6)
3303304 การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 Accounting for Small and Medium-Sized Enterprises
3 (3-0-6)
3304301 การบัญชีระหว่างประเทศ
 International Accounting
3 (3-0-6)
3304302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Analysis and Design of Accounting Information System
3 (3-0-6)
3304303 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
 Governmental Accounting
3 (3-0-6)
3304304 การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
 Risk Management
3 (3-0-6)
3304305 สัมมนาการบัญชีการเงิน
 Seminar on Financial Accounting
3 (2-2-5)
3304306 สัมมนาการบัญชีบริหาร
 Seminar on Managerial Accounting
3 (2-2-5)
3304307 สัมมนาการสอบบัญชี
 Auditing Seminar
3 (2-2-5)
3304308 สัมมนาการภาษีอากร
 Taxation Seminar
3 (2-2-5)
3304309 สัมมนาปัญหาทางการเงิน
 Seminar in Financial Problems
3 (2-2-5)
3304310 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Seminar in Accounting Information Systems and Technology
3 (2-2-5)

 30   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122