โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : วิทยุโทรทัศน์

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 21   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3111101 หลักนิเทศศาสตร์
 Principles of Communication Arts
3 (3-0-6)
3111103 หลักสื่อสารมวลชน
 Principles of Mass Communication
3 (3-0-6)
3111202 การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Photography for Communication Arts
3 (2-2-5)
3111204 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Language for Communication Arts
3 (3-0-6)
3112106 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
 Law and Ethics of Mass Communication
3 (3-0-6)
3112107 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
 English for Communication Arts
3 (3-0-6)
3112108 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 Principles of Advertising and Public Relations
3 (3-0-6)
3112109 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Principles of Broadcasting
3 (3-0-6)
3112110 การสื่อสารในยุคดิจิทัล
 Communication in Digital Age
3 (3-0-6)
3112205 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Development of Personality for Communication Arts
3 (2-2-5)
3112211 การวิจัยนิเทศศาสตร์
 Research in Communication Arts
3 (2-2-5)
3112212 มัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Multimedia for Communication Arts
3 (2-2-5)
3112213 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (2-2-5)
3113314 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 Preparation for Professional Experience
1 (0-0-45)
3113316 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 Cooperative Education Preparation
1 (0-0-45)
3114315 ปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 Professional Experience in Communication Arts
6 (0-0-640)
3114317 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-0-640)

 22   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3122201 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 English for Broadcasting program
3 (3-0-6)
3122202 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Script Writing for Radio and Television
3 (2-2-5)
3122203 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 News Reporting for Broadcasting
3 (2-2-5)
3123204 การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Utilization of Radio and Television Studio
3 (2-2-5)
3123205 การสร้างสรรค์เเละการผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียง
 Creative Radio Production
3 (2-2-5)
3123206 การสร้างสรรค์เเละการผลิตรายการทางวิทยุโทรทัศน์
 Creative Television Production
3 (2-2-5)
3123207 การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่
 Motion Graphic for Television and New Media
3 (2-2-5)
3123208 การบริหารและการเป็นเจ้าของธุรกิจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Media Management and Entrepreneurship
3 (2-2-5)
3123209 การสัมมนาเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Seminar on Radio and Television Broadcasting
3 (2-2-5)
3123210 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 Production of Radio and Television Broadcasting for Local Development
3 (2-2-5)
3123211 การวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Broadcast Criticism
3 (2-2-5)

 23   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3120212 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย
 Make-Up and Costumes
3 (2-2-5)
3120213 การแสดงและการกำกับการแสดง
 Acting and Directing
3 (2-2-5)
3120214 เทคนิคการผลิตงานในสื่อดิจิทัล
 Digital Media Production Techniques
3 (2-2-5)
3120215 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 Production of television programs for Cross Cultural Communication
3 (2-2-5)
3120216 การสัมภาษณ์ในงานสื่อสารมวลชน
 Interviewing for Mass Communication
3 (2-2-5)
3120217 การบรรยายเหตุการณ์พิเศษ
 Special Events Announcing and Commentary
3 (2-2-5)
3120218 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
 Production of television programs for tourism promotion and culture
3 (2-2-5)
3120219 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยุโทรทัศน์
 Television Selected Topic
3 (2-2-5)

 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122