โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 33
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 21   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011311 ฟิสิกส์เบื้องต้น
  -
3 (3-0-6)
4011605 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
  -
1 (0-2-1)
4021105 เคมี1
 Chemistry 1
3 (3-0-6)
4021106 ปฏิบัติการเคมี1
 Chemistry Laboratory 1
1 (0-2-1)
4022102 เคมี 2
 Chemistry 2
3 (3-0-6)
4022307 เคมีอินทรีย์1
 Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4022308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1
 Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-2-1)
4022507 ชีวเคมีทั่วไป
  -
3 (3-0-6)
4022508 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
  -
1 (0-2-1)
4022601 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
  -
3 (3-0-6)
4022602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
  -
1 (0-2-1)
4031103 ชีววิทยา1
 Biology 1
3 (3-0-6)
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา1
 Biological Laboratory 1
1 (0-2-1)
4031105 ชีววิทยา2
 Biology 2
3 (3-0-6)
4091604 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์1
 Mathematics for Science 1
3 (3-0-6)
4091605 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
 Mathematics for Science 2
3 (3-0-6)
4113101 หลักสถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  -
3 (3-0-6)

 22   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 41
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4062101 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
  -
3 (2-2-5)
4062102 เคมีสิ่งแวดล้อม
  -
3 (3-0-6)
4062103 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
  -
3 (2-2-5)
4062201 มลพิษสิ่งแวดล้อม
  -
3 (3-0-6)
4063201 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม1
  -
3 (2-2-5)
4063202 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม2
  -
3 (2-2-5)
4063210 เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  -
3 (2-2-5)
4063301 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  -
3 (3-0-6)
4063302 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม
  -
3 (3-0-6)
4063303 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
  -
3 (3-0-6)
4063401 สัมมนาสิ่งแวดล้อม
  -
1 (0-2-1)
4064201 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
  -
3 (2-2-5)
4064301 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  -
3 (2-2-5)
4064401 จริยธรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  -
1 (1-0-2)
4064402 โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  -
3 (0-6-3)

 23   กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3063001 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  -
3 (3-0-6)
4063203 การควบคุมมลพิษทางน้ำ
  -
3 (3-0-6)
4063204 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  -
3 (3-0-6)
4063205 การจัดการของเสียอันตราย
  -
3 (3-0-6)
4063206 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
  -
3 (3-0-6)
4063207 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
  -
3 (3-0-6)
4063208 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
  -
3 (2-2-5)
4063209 การปนเปื้อนในดินและการฟื้นฟู
  -
3 (2-2-5)
4064202 เทคโนโลยีการบำบัดของเสียอันตราย
  -
3 (2-2-5)
4064203 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ
  -
3 (2-2-5)
4064204 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
  -
3 (2-2-5)
4064205 เทคโนโลยีสะอาดและการลดปริมาณของเสีย
  -
3 (2-2-5)
4064206 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
  -
3 (2-2-5)
4064207 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของเสีย
  -
3 (2-2-5)
4064208 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
  -
3 (2-2-5)
4064302 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม
  -
3 (2-2-5)
4064303 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
  -
3 (2-2-5)
4064304 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
  -
3 (2-2-5)
4064305 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองและชนบท
  -
3 (3--6)
4064306 การประเมินและการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต
  -
3 (2-2-5)
4064307 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 Environmental Management for Eco-tourism
3 (3-0-6)
4064308 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  -
3 (3-0-6)
4064309 การสื่อสารสิ่งแวดล้อม
  -
3 (3-0-6)

 24   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4064501 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  -
1 (0-0-45)
4064502 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  -
6 (0-0-640)
4064503 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  -
1 (0-0-45)
4064504 สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  -
6 (0-0-640)

 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122