โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 98
 21   วิชาเฉพาะพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 33
 211   กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4181101 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยี
 Mathematics for Technology
3 (3-0-6)
4181102 ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยี
 Physics for Technology
3 (3-0-6)
4181103 ระเบียบวิธีคิดเชิงตัวเลข
 Numerical Methods
3 (3-0-6)
4181104 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม
 Probability and Statistics for Industry
3 (3-0-6)

 212   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4172201 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 Information Technology and Computer
3 (2-2-5)
4172202 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
 Personnel Development and Training for Technology
3 (2-2-5)
4172203 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
 Basic Technology Practice
3 (0-6-3)
4172204 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
 Safety and Health in Establishment
3 (3-0-6)
4172205 การจัดการอุตสาหกรรม
 Industrial Materials
3 (3-0-6)
4172206 วัสดุอุตสาหกรรม
 Industrial Materials
3 (3-0-6)
4173318 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
 English in Industrial Work
3 (2-2-5)

 22   วิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 58
 221   กลุ่มวิชาเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4181301 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 Direct Current Circuit Analysis
3 (2-2-5)
4181302 การเขียนแบบไฟฟ้า
 Electrical Drafting
1 (1-0-2)
4181303 ปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้า
 Computer Drafting Practice
3 (0-6-3)
4181304 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
 Direct Current Electrical Machinery
1 (1-0-2)
4181305 ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
 Direct Current Electrical Machinery Practice
3 (0-6-3)
4181306 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Electrical Instrumentation and Measurement
3 (2-2-5)
4182301 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 Alternating Current Circuits Analysis
3 (2-2-5)
4182302 ปฏิบัติอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Devices and Circuit Practice
3 (0-6-3)
4182303 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ
 Alternating Current Electrical Machinery
1 (1-0-2)
4182304 ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ
 Alternating Current Electrical Machinery Practice
3 (0-6-3)
4182305 ปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 Motor Control Practice
3 (0-6-3)
4182306 ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
 Interior and Exterior Electrical Installations Practice
3 (0-6-3)
4182307 ปฏิบัติระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
 Refrigeration and Air Conditioning System Practice
3 (0-6-3)
4183301 ปฏิบัติโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
 Programmable Logic Controller Practice
3 (0-6-3)
4183302 การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
 Distribution and Transmission Line
3 (3-0-6)
4183303 การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า
 Electrical System Installation Design and Estimation
3 (3-0-6)
4183304 การส่องสว่างและการประยุกต์ใช้งาน
 Illumination and Applications
3 (2-2-5)
4184301 การวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม
 Industrial Control and Measurement
3 (2-2-5)

 222   กลุ่มวิชาเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173322 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในธุรกิจอุตสาหกรรม
 English Reading Skills in Industrial Business
3 (2-2-5)
4184302 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Power Electronics
3 (2-2-5)
4184303 การเขียนโปรแกรมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
 Microprocessors Programming
3 (2-2-5)
4184305 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 Energy Conservation in Factory
3 (2-2-5)
4184306 ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า
 Network Theory
3 (2-2-5)

 223   กลุ่มวิชาโครงงานหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4184401 สัมมนาทางเทคโนโลยี
 Seminar Technology
1 (0-2-1)
4184402 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า
 Electrical Technology Special Project
3 (0-6-3)

 23   วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4184501 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 Preparation for Field Experience
1 (0-0-45)
4184502 เตรียมฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา
 Preparation for Co-operative Education
1 (0-0-45)
4184503 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Field Experience in Industrial Technology
6 (0-0-640)
4184504 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Co-operative Education in Industrial Technology
6 (0-0-640)

 30   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122