โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : อุตสาหกรรมบริการ(การท่องเที่ยว)

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 84
 711   วิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3201101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
 Introduction to Hospitality Industry
3 (3-0-6)
3201102 พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมบริการ
 Customer Behavior in Hospitality Industry
3 (3-0-6)
3201103 จิตวิทยาการบริการ
 Service Psychology
3 (2-2-5)
3201108 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
 Personality Development for Hospitality Industry
3 (2-2-5)
3202105 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
 Information System and innovation in Hospitality Industry
3 (2-2-5)
3202106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
 Ethics and Law in Hospitality Industry
3 (3-0-6)
3202107 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 Cross Cultural Communication
3 (3-0-6)
3203104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ
 Human Resources Administration in Hospitality Industry
3 (2-2-5)

 72   วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 60
 721   วิชาเฉพาะบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3211206 หลักการมัคคุเทศก์
 Tourist Guide
3 (2-2-5)
3211207 การตลาดการท่องเที่ยว
 Tourism Marketing
3 (3-0-6)
3212202 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 Sustainable Tourism
3 (2-2-5)
3212204 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 Logistics for Tourism Industry
3 (3-0-6)
3213201 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
 Introduction to Tour Planning and Implementation for Domestic Tour
3 (2-2-5)
3213203 การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
 Survey and Research for Tourism
3 (2-2-5)
3213205 การสัมมนาการท่องเที่ยว
 Seminar on Tourism
3 (2-2-5)
3213208 การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
 Accounting and Finance for Tour Business
3 (3-0-6)
3213209 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
 Tour Business and Travel Agency Management
3 (3-0-6)
3213210 การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
 Airline Reservation and Ticketing
3 (2-2-5)

 73   วิชาเฉพาะเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 731   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3211204 มรดกและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
 Thai Heritage in Tourism
3 (2-2-5)
3212303 ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 Geography for Tourism Industry
3 (2-2-5)
3213301 การท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ
 Special Interest Tourism
3 (3-0-6)
3213302 การจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE)
 Meeting Incentives Convention and Exhibition Management (MICE)
3 (2-2-5)
3213305 ประวัติศาสตร์สากล
  -
3 (3-0-6)
3213306 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
 Recreation Activities for Tourism
3 (2-2-5)
3213307 การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
 Development and Conservation of Tourist Attractions
3 (2-2-5)
3213308 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1
 English for Tourism 1
3 (2-2-5)
3213309 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
 English for Tourism 2
3 (2-2-5)
3222310 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการ
 English for Hospitality Industry
3 (2-2-5)
3223311 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการส่วนหน้า
 English for Front Office Services
3 (2-2-5)
3223312 การจัดการธุรกิจที่พักแรม
 Management of Lodging Business
3 (2-2-5)
3232313 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน
 Aviation Technical English
3 (2-2-5)
3233314 ภาษาอังกฤษธุรกิจการบิน
 Aviation Business English
3 (2-2-5)
3233315 น้ำหนักสมดุล และการกระจายน้ำหนักบรรทุก
 Center of Gravity and Loading Spreading
3 (3-0-6)
3233316 การจัดการงานบริการในอากาศยาน
 In-flight Services Management
3 (3-0-6)
3233317 กฎหมายการบิน
 Aviation laws
3 (3-0-6)
3233318 การฝึกกรณีเกิดภาวะผิดปกติหรือฉุกเฉิน
 Emergency Procedures Training
3 (2-2-5)
3242326 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร
 English for Restaurant Service
3 (2-2-5)
3243319 ศิลปะการขายในร้านอาหารและภัตตาคาร
 Salesmanship in Food Shop and Restaurant
3 (3-0-6)
3243320 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมตะวันออก
 General Knowledge of Eastern Culture and Cuisine
3 (3-0-6)
3243321 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมตะวันตก
 General Knowledge of Western Culture and Cuisine
3 (3-0-6)
3243322 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอิสลาม
 General Knowledge of Muslim Culture and Cuisine
3 (3-0-6)
3243323 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทย
 Introduction to Thai Cuisine
3 (2-2-5)
3243324 กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
 Law and Food Safety
3 (2-2-5)
3243325 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
 Theory and Food Preparation
3 (2-2-5)
3243327 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดประกอบอาหาร
 English for Culinary
3 (2-2-5)
4142503 การแกะสลักผักและผลไม้
 Vegetable and Fruit Carving
3 (2-2-5)
4143205 อาหารนานาชาติ
 International Cuisine
3 (2-2-5)

 732   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3201408 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 Chinese for Basic Communication
3 (2-2-5)
3201409 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Chinese for Communication in Daily life
3 (2-2-5)
3202410 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Chinese for Business Communication
3 (2-2-5)
3202411 ภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
 Chinese for Hospitality Industry
3 (2-2-5)
3203412 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการบิน
 Chinese for Airline Business
3 (2-2-5)
3203413 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
 Chinese for Tourism
3 (2-2-5)
3203414 ภาษาจีนและวัฒนธรรม
 Chinese Language and Culture
3 (2-2-5)

 74   หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3253501 การเตรียมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการ
 Preparation for the job Training in Hospitality Industry
1 (0-0-90)
3253502 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Co-operation Education
1 (0-0-90)
3254503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในงานอุตสาหกรรมบริการ
 On the job Training in Hospitality Industry
6 (0-0-640)
3254505 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
6 (0-0-640)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122