โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : การบัญชี

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 71   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 52
 711   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3301101 การบัญชีชั้นต้น 1
 Accounting Principles 1
3 (2-2-5)
3301102 การบัญชีชั้นต้น 2
 Accounting Principles 2
3 (2-2-5)
3301103 การภาษีอากร 1
 Taxation 1
3 (3-0-6)
3301104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 Microeconomics
3 (3-0-6)
3301105 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1
 English for Business Profession Development 1
3 (3-0-6)
3301106 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
 Business and Commercial Laws
3 (3-0-6)
3302101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Principles of Accounting Information System
3 (3-0-6)
3302102 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
3302103 เศรษฐศาสตร์มหภาค
 Macroeconomics
3 (3-0-6)
3302104 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2
 English for Business Profession Development 2
3 (3-0-6)
3302105 การบัญชีเพื่อการจัดการสังคมและองค์กร
 Accountancy for Social and Organizational Management
3 (3-0-6)
3303101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
 Quantitative Analysis & Business Statistics
3 (3-0-6)
3304101 การวิจัยทางการบัญชี
 Research in Accounting
3 (3-0-6)
3304102 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
 International Financial Management
3 (3-0-6)
3404109 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)

 712   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3302201 การบัญชีชั้นกลาง 1
 Intermediate Accounting 1
3 (2-2-5)
3302202 การบัญชีชั้นกลาง 2
 Intermediate Accounting 2
3 (2-2-5)
3302203 การบัญชีต้นทุน 1
 Cost Accounting 1
3 (3-0-6)
3302204 การบัญชีต้นทุน 2
 Cost Accounting 2
3 (3-0-6)
3302205 การภาษีอากร 2
 Taxation 2
3 (3-0-6)
3303201 การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน
 Financial Statement Analysis
3 (3-0-6)
3303202 การบัญชีชั้นสูง 1
 Advanced Accounting 1
3 (2-2-5)
3303203 การบัญชีชั้นสูง 2
 Advanced Accounting 2
3 (2-2-5)
3303204 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
 Internal Control and Auditing
3 (3-0-6)
3303205 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Accounting information Systems
3 (2-2-5)
3304201 การสอบบัญชี
 Auditing
3 (3-0-6)
3304202 การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
 Corporate Governance and Professional Ethics for Accounting
3 (3-0-6)

 713   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3303301 การวางแผนกำไรและการควบคุม
 Profit Planning and Control
3 (3-0-6)
3303302 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
 Accounting Software
3 (2-2-5)
3303303 การบัญชีเฉพาะกิจการ
 Accounting for Specific Enterprises
3 (3-0-6)
3303304 การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 Accounting for Small and Medium-Sized Enterprises
3 (3-0-6)
3304301 การบัญชีระหว่างประเทศ
 International Accounting
3 (3-0-6)
3304302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Analysis and Design of Accounting Information System
3 (3-0-6)
3304303 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
 Governmental Accounting
3 (3-0-6)
3304304 การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
 Risk Management
3 (3-0-6)
3304305 สัมมนาการบัญชีการเงิน
 Seminar on Financial Accounting
3 (2-2-5)
3304306 สัมมนาการบัญชีบริหาร
 Seminar on Managerial Accounting
3 (2-2-5)
3304307 สัมมนาการสอบบัญชี
 Auditing Seminar
3 (2-2-5)
3304308 สัมมนาการภาษีอากร
 Taxation Seminar
3 (2-2-5)
3304309 สัมมนาปัญหาทางการเงิน
 Seminar in Financial Problems
3 (2-2-5)
3304310 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Seminar in Accounting Information Systems and Technology
3 (2-2-5)

 714   กลุ่มวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3304203 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
 Preparation for Professional Practice
1 (0-0-45)
3304204 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี
 Accounting practice
6 (0-0-640)
3304205 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
 Preparation for Co-operative Education
1 (0-0-45)
3304206 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
 Cooperative Education in Accounting
6 (0-0-640)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122