โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : การจัดการงานบริการสถานพยาบาล

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 87
 71   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3101101 หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economics
3 (3-0-6)
3302101 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
3306101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
3310101 หลักการบัญชี
 Principles of Accounting
3 (2-2-5)
3312101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
3312202 การจัดการปฏิบัติการ
 Operations Management
3 (3-0-6)
3312203 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
3315201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)
4305203 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (2-2-5)
4400201 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ
 Information Systems Management in Business Organizations
3 (2-2-5)

 72   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3314101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานสถานพยาบาล
 Introduction to Hospital Management
3 (3-0-6)
3314202 การจัดการเคหะบริการในสถานพยาบาล
 Hospital Building Management
3 (2-2-5)
3314203 การบริหารงานเวชระเบียน
 Medical Record Administration
3 (0-6-3)
3314204 การบริหารจัดการสิทธิและการเบิกจ่ายการรักษาพยาบาล 1
 Medical Treatment Rights and Medical Service Disbursement Management 1
3 (0-6-3)
3314305 การบริหารจัดการสิทธิและการเบิกจ่ายการรักษาพยาบาล 2
 Medical Treatment Rights and Medical Service Disbursement Management 2
3 (0-6-3)
3314306 การบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล
 Conflict Management in Hospitals
3 (0-6-3)
3403217 กฎหมายและคดีความทางการแพทย์
 Medical Law and Medical Malpractice Cases
3 (2-2-5)
4400302 เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานพยาบาล
 Information Technology in Hospital
3 (0-6-3)
7101101 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล
 Medical Terminology for Communication in Hospital
3 (0-6-3)
7101102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคและการรักษาพยาบาล
 Introduction to Disease and Medical Care
3 (2-2-5)

 73   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3108201 จิตวิทยาการสื่อสารในองค์กรบริการ
 Psychology of Communication in Service Organization
3 (2-2-5)
3302302 การตลาดบริการในสถานพยาบาล
 Service Marketing in Hospitals
3 (3-0-6)
3306302 การจัดการการเงินในสถานพยาบาล
 Financial Management in Hospitals
3 (3-0-6)
3314207 การบริหารทรัพยากรทางการแพทย์
 Medical Resources Management
3 (2-2-5)
3314208 การบริหารงานพัสดุในสถานพยาบาล
 Supply Management in Hospitals
3 (3-0-6)
3314209 การจัดการโลจิสติกส์เพื่องานสถานพยาบาล
 Logistics Management in Hospitals
3 (0-6-3)
3314310 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์งานสถานพยาบาล
 Customer Relationship Management in Hospitals
3 (0-6-3)
3314311 การพัฒนาและสร้างสรรค์จิตวิญญาณในการให้บริการ
 Service Mind Development and Creativity
3 (2-2-5)
3314312 กลยุทธ์การบริหารงานสถานพยาบาล
 Hospital Management Strategies
3 (3-0-6)
3314313 สัมมนาการจัดการงานบริการในสถานพยาบาล
 Seminar in Hospital Service Management
3 (2-2-5)
3314314 การจัดการสินค้าคงคลังในสถานพยาบาล
 Inventory Management in Hospitals
3 (3-0-6)
3314315 การพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาล
 Quality Improvement in Hospitals
3 (2-2-5)
3315302 การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาล
 Job Analysis and Human Resource Planning in Hospitals
3 (2-2-5)
3316301 หลักการเลขานุการทางการแพทย์
 Principles of Medical Secretary
3 (3-0-6)

 74   กล่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2222294 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพในสถานพยาบาล
 English for Hospital Professions
3 (2-2-5)
2232291 ภาษาจีนเพื่อวิชาชีพในสถานพยาบาล
 Chinese for Hospital Professions
3 (2-2-5)
2272294 ภาษาพม่าเพื่อวิชาชีพในสถานพยาบาล
 Burmese for Hospital Professions
3 (2-2-5)

 75   กลุ่มวิชาฝึกปรสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3314316 การปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 1
 Hospital Operation 1
3 (0-0-135)
3314317 การปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 2
 Hospital Operation 2
3 (0-0-135)
3314418 การปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 3
 Hospital Operation 3
3 (0-0-135)
3314419 การปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 4
 Hospital Operation 4
3 (0-0-135)
3314420 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานพยาบาล
 Hospital Management Practicum
6 (0-0-560)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122