โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : การจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 85
 71   กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3300111 เศรษฐกิจดิจิทัล
 Digital Economy
3 (2-2-5)
3300312 การวิจัยทางการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
 Research in Digital Content Creation Management
3 (3-0-6)
3302101 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
3306101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
3310101 หลักการบัญชี
 Principles of Accounting
3 (2-2-5)
3312101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
3312203 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
3314102 การเป็นผู้ประกอบการ
 Introduction to Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3315201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)
4305203 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (2-2-5)

 72   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3301204 การสัมมนาเพื่อการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
 Seminar in Digital Content Creation Management
3 (0-6-3)
3301207 โครงการพิเศษด้านการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
 Special Projects of Digital Content Creation Management
3 (0-6-3)
3302110 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตลาด
 Digital MarketingTools
3 (2-2-5)
3304108 การสื่อสารในยุคดิจิทัล
 Communication in Digital Age
3 (2-2-5)
3312106 การจัดการเนื้อหาดิจิทัล
 Digital Content Management
3 (2-2-5)
3312111 นวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 Innovation Technology and Digital Business Management
3 (2-2-5)
3312213 การบริหารโครงการการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
 Project Management for Digital Content Creation Management
3 (0-6-3)
3403218 กฎหมายการควบคุมมาตรฐานดิจิทัลคอนเทนต์
 Laws and Regulation of Digital Content Standards
3 (2-2-5)
4402216 การออกแบบบริการดิจิทัล
 Digital Service Design
3 (0-6-3)
4407209 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชันสำหรับงานดิจิทัลคอนเทนต์
 Computer Graphic and Animation for Digital Content Creation
3 (0-6-3)

 73   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3108318 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัล
 Audience Behavior in the Digital AgeAnalysis
3 (2-2-5)
3200119 การเขียนเพื่องานดิจิทัลคอนเทนต์
 Digital ContentWriting
3 (2-2-5)
3302217 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจดิจิทัล
 Customer Relationship Management
3 (0-6-3)
3304121 การสื่อสารด้วยภาพ
 Info Graphics
3 (2-2-5)
3304220 การสื่อสารตราสินค้า
 Brand Communication
3 (2-2-5)
3315122 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อธุรกิจดิจิทัล
 Personality for Digital BusinessDevelopment
3 (2-2-5)
4402214 การออกแบบโมบายแอปพลิเคชัน
 Mobile Application Design
3 (0-6-3)
4405115 อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง
 Internet of Things
3 (2-2-5)
4407213 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
 Web Application Development
3 (0-6-3)

 74   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2222253 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
 English for Digital Content Creation Management
3 (2-2-5)
2232224 ภาษาจีนสำหรับการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
 Chinese for Digital Content Creation Management
3 (2-2-5)

 75   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 19
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3391001 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
 Preparation for Professional Practicum in Digital Content Creation Management
1 (0-0-45)
3391301 การปฏิบัติการด้านการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์1
 Professional Practicum in Digital Content Creation Management 1
3 (0-0-270)
3391302 การปฏิบัติการด้านการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ 2
 Professional Practicum in Digital Content Creation Management 2
3 (0-0-270)
3391401 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
 Co-operative Education
6 (0-0-560)
3391403 การปฏิบัติการด้านการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ 3
 Professional Practicum in Digital Content Creation Management 3
3 (0-0-270)
3391404 การปฏิบัติการด้านการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ 4
 Professional Practicum in Digital Content Creation Management 4
3 (0-0-270)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122