โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 711   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3111101 หลักนิเทศศาสตร์
 Principles of Communication Arts
3 (3-0-6)
3111103 หลักสื่อสารมวลชน
 Principles of Mass Communication
3 (3-0-6)
3111202 การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Photography for Communication Arts
3 (2-2-5)
3111204 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Language for Communication Arts
3 (3-0-6)
3112106 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
 Law and Ethics of Mass Communication
3 (3-0-6)
3112107 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
 English for Communication Arts
3 (3-0-6)
3112108 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 Principles of Advertising and Public Relations
3 (3-0-6)
3112109 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Principles of Broadcasting
3 (3-0-6)
3112110 การสื่อสารในยุคดิจิทัล
 Communication in Digital Age
3 (3-0-6)
3112205 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Development of Personality for Communication Arts
3 (2-2-5)
3112211 การวิจัยนิเทศศาสตร์
 Research in Communication Arts
3 (2-2-5)
3112212 มัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Multimedia for Communication Arts
3 (2-2-5)
3112213 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (2-2-5)
3113314 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 Preparation for Professional Experience
1 (0-0-45)
3113316 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 Cooperative Education Preparation
1 (0-0-45)
3114315 ปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 Professional Experience in Communication Arts
6 (0-0-640)
3114317 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-0-640)

 712   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3132201 ภาษาอังกฤษเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
 English for Advertising and Public Relations
3 (3-0-6)
3132202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
 Writing for Public Relations
3 (2-2-5)
3132203 การสร้างสรรค์งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
 Advertising and Public Relations Creativity
3 (2-2-5)
3133204 การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 Utilization of Communication Media for Advertising and Public Relations
3 (2-2-5)
3133205 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม
 Cross Cultural Advertising and Public Relations
3 (2-2-5)
3133206 การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
 Photography for Advertising and Public Relations
3 (2-2-5)
3133207 วาทวิทยาเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
 Communication through Speech in Advertising and Public Relations
3 (2-2-5)
3133208 การวางแผนและการรณรงค์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 Planning and Campaigning for Advertising and Public Relations
3 (2-2-5)
3133209 การสัมมนาเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
 Seminar for Advertising and Public Relations
3 (2-2-5)
3133210 การออกแบบกราฟิกและการผลิตงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
 Graphic Design and Advertising and Public Relations Production
3 (2-2-5)
3133211 การจัดการภาวะวิกฤตในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
 Crisis Management in Advertising and Public Relations
3 (2-2-5)

 713   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3130212 การจัดการภาพลักษณ์
 Image Management for Corporations
3 (2-2-5)
3130213 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคม
 Advertising and Public Relations for Social Development
3 (2-2-5)
3130214 ประชามติ
 Public Opinion
3 (2-2-5)
3130215 การโน้มน้าวใจเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 Persuasion for Advertising and Public Relations
3 (2-2-5)
3130216 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร
 Analysis of Audience Behavior
3 (2-2-5)
3130217 การสร้างสรรค์สื่อใหม่
 Innovation Approach of New Media
3 (2-2-5)
3130218 การสื่อสารแบรนด์
 Brand Communication
3 (2-2-5)
3130219 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 Selected Topic in Advertising and Public Relations
3 (2-2-5)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122