โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : คหกรรมศาสตร์

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 93
 711   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4105204 จุลชีววิทยาในงานคหกรรมศาสตร์
 Microbiology in Home Economics
4 (2-4-6)
4202103 ฟิสิกส์ในงานคหกรรมศาสตร์
 Physics in Home Economics
3 (3-0-6)
4202104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ในงานคหกรรมศาสตร์
 Physics Laboratory in Home Economics
1 (0-2-1)
4203105 เคมีประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์
 Applied Chemistry in Home Economics
4 (2-4-6)
4305104 คณิตศาสตร์ในงานคหกรรมศาสตร์
 Mathematics in Home Economics
3 (3-0-6)
4305201 หลักสถิติในงานคหกรรมศาสตร์
 Principles of Statistics in Home Economics
3 (3-0-6)

 712   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2222292 ภาษาอังกฤษในงานคหกรรมศาสตร์
 English for Home Economics
3 (3-0-6)
2222392 ภาษาอังกฤษในงานอาหารและโภชนาการ
 English for Food and Nutrition
3 (2-2-5)
4404201 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคหกรรมศาสตร์
 Computer and Information in Home Economics
3 (2-2-5)
8110101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
 Fundamental of Home Economics
2 (2-0-4)
8110102 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
 Seminar in Home Economics
1 (1-0-2)
8110103 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
 Research in Home Economics
3 (2-2-5)
8110216 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์
 Home Economics Business Management
3 (2-2-5)

 713   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8110201 หลักการประกอบอาหาร
 Principles of Cookery
3 (2-2-5)
8110217 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
 Food Sanitation and Food Safety
3 (2-2-5)
8110220 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
 Introduction to Food and Nutrition
3 (2-2-5)
8110301 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 Textiles and Cloth
3 (2-2-5)
8110401 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
 Human and Family Development
3 (2-2-5)
8110410 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
 Family and Community Resource Management
3 (2-2-5)
8110501 หลักศิลปะและการประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์
 Principle of Art and Application in Home Economics
3 (2-2-5)
8110510 งานดอกไม้สดใบตองและการแกะสลัก
 Thai Traditional Floral Arrangement and Carving
3 (2-2-5)

 714   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 26
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8110202 อาหารไทย
 Thai Cuisine
3 (2-2-5)
8110203 อาหารท้องถิ่น
 Local Food
3 (2-2-5)
8110204 ขนมไทย
 Thai Desserts
3 (2-2-5)
8110205 อาหารว่าง
 Snack Cookery
3 (2-2-5)
8110206 อาหารเพื่อสุขภาพ
 Food for Health
3 (2-2-5)
8110207 ไอศกรีมและเครื่องดื่ม
 Ice – Cream and Beverage
3 (2-2-5)
8110208 ขนมอบและการตกแต่ง
 Bakery and Decoration
3 (2-2-5)
8110209 อาหารสำหรับชีวิตยุคใหม่
 Food for Modern Life
3 (2-2-5)
8110210 อาหารอาเซียน
 ASEAN Foods
3 (2-2-5)
8110211 อาหารนานาชาติ
 International Cuisine
3 (2-2-5)
8110212 ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร
 Art in Food Design and Decoration
3 (2-2-5)
8110213 การจัดงานเลี้ยงและการบริการอาหาร
 Catering and Food ServicesManagement
3 (2-2-5)
8110214 การจัดการครัวและการควบคุมต้นทุน
 Kitchen Management and Cost Control
2 (2-0-4)
8110215 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 Food and Beverage Business Management
3 (2-2-5)
8110218 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
 Food Preservation and Food Processing
3 (2-2-5)
8110219 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส
 Product Development and Sensory Evaluation
2 (1-2-3)
8110221 โภชนศาสตร์มนุษย์
 Human Nutrition
3 (2-2-5)
8110222 โภชนศาสตร์ในวัฏจักรชีวิต
 Nutrition in the Life Cycle
3 (2-2-5)
8110223 โภชนาการเด็ก
 Child Nutrition
3 (2-2-5)
8110224 โภชนาการผู้สูงอายุ
 Nutrition for the Elderly
3 (2-2-5)
8110225 โภชนศาสตร์ชุมชน
 Community Nutrition
3 (2-2-5)
8110226 หลักการกำหนดอาหารเพื่อโภชนบำบัด
 Principles of Dietetics for Diet Therapy
3 (2-2-5)
8110302 การออกแบบแฟชั่นและการแต่งกาย
 Fashion and Apparel Design
3 (3-0-6)
8110303 สีและการย้อม
 Dye and Dyeing
3 (2-2-5)
8110304 ผ้าและการออกแบบลวดลาย
 Cloth and Design
3 (2-2-5)
8110305 การตัดเย็บเสื้อผ้า
 Clothing Sewing
3 (2-2-5)
8110306 ผ้าทอพื้นเมือง
 Native Weaving
3 (3-0-6)
8110307 ศิลปะงานผ้าเพื่อการตกแต่ง
 Fabric Art for Decoration
2 (1-2-3)
8110308 ผลิตภัณฑ์จากผ้า
 Fabric Products
3 (2-2-5)
8110402 การดูแลเด็ก
 Child Care
3 (3-0-6)
8110403 การดูแลเด็กพิเศษ
 Care for Autistic Children
3 (3-0-6)
8110404 การดูแลผู้สูงอายุ
 Care for the Elderly
3 (3-0-6)
8110405 เศรษฐศาสตร์กับการบริโภค
 Economics and Consumption
3 (3-0-6)
8110406 วิกฤติการณ์ในครอบครัวและสังคม
 Family and Social Crisis
3 (3-0-6)
8110407 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัว
 Family Relationship Reinforcement
2 (1-2-3)
8110408 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาเยาวชน
 Home Economics and Youth Development
3 (3-0-6)
8110409 การส่งเสริมและเผยแพร่งานคหกรรมศาสตร์
 Home Economics Extension and Dissemination
3 (2-2-5)
8110502 ศิลปะงานกระดาษ
 Paper Craft
3 (2-2-5)
8110503 ศิลปหัตถกรรม
 Handicraft
3 (2-2-5)
8110504 การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้
 Waste Material crafting
3 (2-2-5)
8110505 งานดอกไม้สดและใบตอง
 Thai Traditional Floral Arrangement
3 (2-2-5)
8110506 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย
 Floral Arrangement in Thai Traditional
3 (2-2-5)
8110507 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์
 Floral Arrangement in Applied Art
3 (2-2-5)
8110508 การจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ
 Floral BusinessManagement
3 (2-2-5)
8110509 การแกะสลักผักและผลไม้
 Vegetable and Fruit Carving
3 (2-2-5)
8110511 ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่ง
 Artificial Flowers for Decoration
3 (2-2-5)
8110512 ศิลปะประดิษฐ์และการสร้างสรรค์
 Arts of Handicrafts and Creation
3 (2-2-5)
8110513 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึก
 Development of Souvenir Products
3 (2-2-5)
8110514 เครื่องหอมและของชำร่วย
 Aroma and Souvenier
2 (1-2-3)
8110515 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางคหกรรมศาสตร์
 Value Adding of Home Economics Local Product
3 (2-2-5)
8110601 ความรู้เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย
 Introductionof Housing and Residential
3 (3-0-6)
8110602 การจัดตกแต่งและปรับปรุงที่อยู่อาศัย
 Home Decoration and Improvement
3 (2-2-5)
8110603 การตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร
 Interior and Exterior Decoration
3 (2-2-5)
8110604 การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย
 Housing Sanitation
3 (3-0-6)
8110605 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
 Housing and Home Development
2 (1-2-3)
8110606 การบริหารงานแม่บ้าน
 Houskeeping Management
3 (2-2-5)

 715   หมวดวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8110701 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
 Preparation for Co-operative Education in Home Economics
1 (0-0-45)
8110702 สหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
 Co-operative Education in Home Economics
6 (16 สัปดาห์)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122