โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 91
 711   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2222285 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1
 English for Computer 1
3 (3-0-6)
2222286 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2
 English for Computer 2
3 (3-0-6)
4301105 คณิตศาสตร์ดีสครีต
 Discrete Mathematics
3 (2-2-5)
4301106 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Calculus and Analytical Geometry for Computer Science
3 (2-2-5)
4305202 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Statistics for Computer Science
3 (2-2-5)
4305207 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Numerical Computing for Computer Science
3 (2-2-5)
4400301 การสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Seminar in Computer Science
3 (2-2-5)
4402401 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 Information System Analysis and Design
3 (2-2-5)
4405501 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 Data Communication and Computer Network System
3 (2-2-5)
4407401 เอสคิวเอลชั้นสูง
 Advanced Structured Query Language
3 (2-2-5)
4407402 ปัญญาประดิษฐ์
 Artificial Intelligence
3 (2-2-5)

 712   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4401501 คอมพิวเตอร์กราฟิก
 Computer Graphic
3 (2-2-5)
4402301 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 Database Management System
3 (2-2-5)
4402302 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 User Experience Design and Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)
4402402 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 Software Engineering
3 (2-2-5)
4402501 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
 Computer Security
3 (2-2-5)
4402601 ระบบดิจิทัลและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 Digital System and Computer Architecture
3 (2-2-5)
4403401 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
 Structured Programming
3 (2-2-5)
4403402 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
4403403 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ
 Web Application Development
3 (2-2-5)
4404501 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 Data Structures and Algorithms
3 (2-2-5)
4406501 ระบบปฏิบัติการ
 Operating Systems
3 (2-2-5)
4407201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 Management Information System
3 (2-2-5)

 713   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4302303 วิธีการทางสถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล
 Statistical Methods for Data Science
3 (2-2-5)
4400802 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการข้อมูล
 Special Topics in Data Science
3 (2-2-5)
4400803 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
 Special Topics in Computer Science and Information Systems
3 (2-2-5)
4401801 หลักการวิทยาการข้อมูล
 Principles of Data Science
3 (2-2-5)
4401802 การจัดดำเนินการข้อมูลสำหรับวิทยาการข้อมูล
 Data Manipulation for Data Science
3 (2-2-5)
4403801 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 Mobile Application Development
3 (2-2-5)
4403802 ความคิดเชิงคำนวณและการแก้ปัญหา
 Computational Science and Problem Solving
3 (2-2-5)
4403803 การออกแบบและพัฒนาเกม
 Game Design and Development
3 (2-2-5)
4403804 การเขียนโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล
 Programming for Data Science
3 (2-2-5)
4404801 การเรียนรู้ของเครื่อง
 Machine Learning
3 (2-2-5)
4404802 การค้นคืนสารสนเทศ
 Information Retrieval
3 (2-2-5)
4404803 คลังข้อมูลและเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
 Data Warehousing and Data Mining Techniques
3 (2-2-5)
4404804 การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการทำเหมืองข้อมูล
 Machine Learning and Data Mining
3 (2-2-5)
4404805 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
 Cloud Computing
3 (2-2-5)
4404806 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ
 Data Visualization
3 (2-2-5)
4404807 การจำลองและการหาค่าที่เหมาะสมสำหรับวิทยาการข้อมูล
 Modeling and Optimization for Big Data Analytics
3 (2-2-5)
4404808 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
 Introduction to Big Data Processing
3 (2-2-5)
4407801 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce
3 (2-2-5)
4407802 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
 Business Intelligence
3 (2-2-5)

 714   หมวดวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4400701 เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Preparation for Cooperative Education in Computer Science
1 (0-0-45)
4400702 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Cooperative Education in Computer Science
6 (16 สัปดาห์)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122