โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 87
 71   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2202201 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโลจิสติกส์
 English for Logistics
3 (2-2-5)
3101101 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Economics
3 (3-0-6)
3302101 การตลาดสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
 Marketing for Industrial Engineer
3 (3-0-6)
3409201 กฎหมายสำหรับการประกันภัยขนส่งและพิธีการศุลกากร
 Insurance of Law Transportation and Customs Formalities
3 (3-0-6)
4301101 แคลคูลัส
 Calculus
3 (3-0-6)
4305101 สถิติเบื้องต้น
 Elementary Statistics
3 (3-0-6)
4409201 เทคโนโลยีโลจิสติกส์
 Technology for Logistics
3 (0-6-3)
4409202 แบบจําลองระบบอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 Industrial and Logistics System Simulation
3 (0-6-3)
5401201 หลักวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Principles of Safety Engineering and Environmental Management
3 (3-0-6)
8200301 ระบบการขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์
 Material Handling Systems and Packaging
3 (0-6-3)

 72   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3309101 การจัดหาและจัดซื้อ
 Procurement and Purchasing Management
3 (3-0-6)
3312201 การจัดการสินค้าคงคลัง
 Inventory Management
3 (3-0-6)
3312202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
 Production and Operations Management
3 (3-0-6)
4302301 การวิจัยปฏิบัติการ
 Action Research
3 (0-6-3)
4409203 เทคโนโลยีสำหรับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
 Technology for Warehouse and Distribution Center
3 (0-6-3)
4409204 เทคโนโลยีการขนส่งและการกระจายสินค้า
 Technology forTransportation and distribution Management
3 (0-6-3)
8200101 ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 Logistics and Supply Chain System
3 (3-0-6)
8200304 ปัญหาพิเศษการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อกระจายสินค้าระหว่างประเทศ
 Special Problems in Technology Logistics for distribution Management
3 (0-6-3)

 73   กลุ่มวิชาเลือก (เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 731   กลุ่มวิชาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3317201 ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้าและพิธีการศุลกากร
 Forwarder/Shipping Business and Custom Formality
3 (3-0-6)
8200305 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 Multimodal Transportation
3 (3-0-6)
8200306 การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 Air Cargo Transportation
3 (3-0-6)

 732   กลุ่มวิชาการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3312301 การจัดการคลังสินค้าทางอากาศ
 Air Cargo Warehouse Management
3 (3-0-6)
3312302 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business Management
3 (3-0-6)
4409301 เทคโนโลยีการออกแบบและปฏิบัติการคลังสินค้า
 Technology of Warehouse Design and Operations
3 (0-6-3)

 733   กลุ่มวิชาการขนส่งสินค้าอันตรายหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8200307 การขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ
 Dangerous Goods Transportation by Air
3 (3-0-6)
8200308 การขนส่งสินค้าอันตรายทางบก
 Dangerous Goods Transportation by Land
3 (3-0-6)
8200309 การขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล
 Dangerous Goods Transportation by Marine
3 (3-0-6)

 734   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4409302 เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ
 Material Handling Technology
3 (0-6-3)
4409303 เทคโนโลยีการขนส่งสินค้าโดยระบบราง
 Rail Transportation Technology
3 (0-6-3)
4409304 เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์
 Information Technology for Logistics
3 (0-6-3)

 78   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2202202 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
 Business English Communication 1
3 (3-0-6)
2202203 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
 Business English Communication 2
3 (3-0-6)
2202301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ
 Japanese for Communication in Daily life
3 (3-0-6)
2202302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Japanese for Business Communication
3 (3-0-6)
2202303 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Chinese for Communication in Daily life
3 (3-0-6)
2202304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Chinese for Business Communication
3 (3-0-6)

 79   กลุ่มวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8200302 การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า 1
 Practice in logistics and technology for the distribution of products 1
3 (0-0-270)
8200303 การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า 2
 Practice in logistics and technology for the distribution of products 2
3 (0-0-270)
8200401 การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า 3
 Practice in logistics and technology for the distribution of products 2
3 (0-0-270)
8200402 การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า 4
 Practice in logistics and technology for the distribution of products 4
3 (0-0-270)
8200403 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อกระจายสินค้า
 Professional practice in logistics and technology for the distribution of Products
6 (0-0-540)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122