โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : อุตสาหกรรมอาหาร

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 92
 711   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4105202 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1
 Food Microbiology 1
3 (2-2-5)
4105301 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2
 Food Microbiology 2
3 (2-2-5)
4110101 ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 Biochemistry for Food Industry
3 (2-2-5)
4203104 เคมีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 Chemistry for Food Industry
3 (2-2-5)
6102102 อุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น
 Introduction to Food Industry
3 (2-2-5)
6102205 เคมีอาหาร
 Food Chemistry
3 (2-2-5)
6102206 วิศวกรรมอาหาร
 Food Engineering
3 (2-2-5)
7126201 อาหารและโภชนาการ
 Food and Nutrition
3 (3-0-6)

 712   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 49
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2222293 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 1
 English for Food Industry 1
3 (2-2-5)
2222393 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2
 English for Food Industry 2
3 (2-2-5)
3302301 การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจอาหาร
 Digital Marketing for Food Business
3 (3-0-6)
4302302 การวิจัยทางอุตสาหกรรมอาหาร
 Research in Food Industry
3 (2-2-5)
6102101 ทักษะการเตรียมอาหารเพื่อการแปรรูป
 Food Preparation Skills for Processing
3 (2-2-5)
6102201 หลักการแปรรูปอาหาร
 Principles of Food Processing
3 (2-2-5)
6102202 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปอาหาร
 Food Processing Business Entrepreneurship
3 (2-2-5)
6102203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานธุรกิจอาหาร
 Human Resources Management in Food Business
3 (3-0-6)
6102204 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
 Technology and Innovations in Food Processing
3 (2-2-5)
6102208 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
 Packaging Technology for Food Products
3 (2-2-5)
6102301 หลักการวิเคราะห์อาหาร
 Food Analysis
3 (2-2-5)
6102303 การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
 Inspection and Quality Control of Food Products
3 (2-2-5)
6102304 การจัดการความปลอดภัยทางอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร
 Food Safety Management in Food Industry
3 (2-2-5)
6102306 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Product Development
3 (2-2-5)
6102307 สัมมนาทางอุตสาหกรรมอาหาร
 Seminar in Food Industry
1 (0-2-1)
6102401 การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 Production Planning and Control in Food Industry
3 (3-0-6)
6102402 ปัญหาพิเศษทางอุตสาหกรรมอาหาร
 Special Problems in Food Industry
3 (0-6-3)

 713   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6102308 การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
 Processing of Agricultural Products
3 (2-2-5)
6102309 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
 Beauty and Healthy Food Products
3 (2-2-5)
6102310 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
 Milk and Milk Product Technology
3 (2-2-5)
6102311 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและขนมหวาน
 Beverage and Confectionery Technology
3 (2-2-5)
6102312 เทคโนโลยีขนมไทย
 Thai Desserts Technology
3 (2-2-5)
6102313 เทคโนโลยีผักและผลไม้
 Vegetables and Fruits Technology
3 (2-2-5)
6102314 ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้สูงอายุ
 Food Products for the Elderly
3 (2-2-5)
6102403 เทคโนโลยีเนื้อและสัตว์ปีก
 Meat and Poultry Technology
3 (2-2-5)
6102404 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
 Fishery Product Technology
3 (2-2-5)
6102405 เทคโนโลยีขนมอบ
 Bakery Technology
3 (2-2-5)
6102406 แบบจำลองธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร
 Food Franchise Business Mode
3 (3-0-6)
6102407 การจัดการผลิตอาหารฮาลาล
 Production Management of Halal Food
3 (3-0-6)

 714   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6102408 เตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมอาหาร
 Preparation for Co-operative Education in Food Industry
1 (0-0-45)
6102409 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมอาหาร
 Co-operative Education in Food Industry
6 (16 สัปดาห์)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122