โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 109
 711   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4013104 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1
 Engineering Physics Laboratory I
1 (0-2-1)
4013106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม2
 Engineering Physics Laboratory II
1 (0-2-1)
4013303 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
 Engineering Physics I
3 (3-0-6)
4013305 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2
 Engineering Physics 2
3 (3-0-6)
4023101 เคมีวิศวกรรม
 Engineering Chemistry
3 (3-0-6)
4023102 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
 Engineering Chemistry Laboratory
1 (0-2-1)
6001301 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 Engineering Mathematics I
3 (3-0-6)
6001302 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
 Engineering Mathematics II
3 (3-0-6)
6001303 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
 Engineering Mathematics III
3 (3-0-6)

 712   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5104101 พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม
 Engineering Drawing
3 (2-2-5)
5104102 งานฝึกฝีมือพื้นฐาน
 Workshop Practice Basics
1 (0-2-1)
5104103 กลศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
5104104 วัสดุวิศวกรรม
 Engineering Materials
3 (3-0-6)
5104201 วงจรไฟฟ้า
 Electric Circuits
3 (3-0-6)
5104203 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
 Engineering Electromagnetics
3 (3-0-6)
5104206 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 Engineering Electronics
3 (3-0-6)
5104209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกร
 Computer Programming for Engineers
3 (2-2-5)
5104309 ระบบการควบคุม
 Control Systems
3 (3-0-6)

 713   กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5104202 พื้นฐานวงจรเชิงเลข
 Fundamentals to Digital Circuits
3 (3-0-6)
5104204 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
 Electric Circuits Laboratory
1 (0-2-1)
5104205 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
 Electrical Measurement and Instrumentation
3 (3-0-6)
5104207 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 Engineering Electronics Laboratory
1 (0-2-1)
5104301 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Power Electronics
3 (3-0-6)
5104302 ระบบไฟฟ้ากำลัง
  Electrical Power Systems
3 (3-0-6)
5104303 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากําลัง
 Electric Power System Laboratory
1 (0-2-1)
5104304 ระบบสมองกลฝังตัว
 Embedded Systems
3 (3-0-6)
5104305 ปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว
 Introduction to Embedded Systems Laboratory
1 (0-2-1)
5104306 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
 High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
5104307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
 Electrical Machines
3 (3-0-6)
5104308 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
 Electrical Machines Laboratory
1 (0-2-1)
5104310 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  -
1 (0-2-1)
5104311 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
 Electric Power Systems Analysis
3 (3-0-6)
5104312 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
 Energy Conservation and Management
3 (3-0-6)
5104313 การออกแบบระบบไฟฟ้า
 Electrical System Design
3 (3-0-6)
5104401 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย
 Power Plants and Substations
3 (3-0-6)
5104402 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
 Power System Protection
3 (3-0-6)
5104403 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 Electrical Engineering Safety
3 (3-0-6)
5104404 โครงงานวิศวกรรม
 Engineering Project
3 (0-6-3)

 714   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5104409 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสูง
 High Power Transformers
3 (3-0-6)
5104410 การควบคุมมอเตอร์เชิงอุตสาหกรรม
 Industrial Motor Control
3 (3-0-6)
5104411 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
 Electrical Motor Drives
3 (3-0-6)
5104412 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าสมัยใหม่
 Modern Electrical Machine Technologies
3 (3-0-6)
5104413 อิเล็กทรอนิกส์กําลังสูง
 High Power Electronics
3 (3-0-6)
5104414 การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
 Power Electronics Applications
3 (3-0-6)
5104415 อิเล็กทรอนิกส์กําลังทางอุตสาหกรรม
 Industrial Power Electronics
3 (3-0-6)
5104416 เทคโนโลยีการแปลงรูปพลังงาน
 Energy Conversion Technology
3 (3-0-6)
5104417 การวางแผนของระบบไฟฟ้ากําลัง
 Power System Planning
3 (3-0-6)
5104418 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
 Energy Management Technology
3 (3-0-6)
5104419 ระบบจําหน่ายไฟฟ้ากําลัง
 Electrical Power Distribution Systems
3 (3-0-6)
5104420 คุณภาพกําลังไฟฟ้า
 Power Quality
3 (3-0-6)
5104421 เทคนิคการทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
 High Voltage Engineering Testing Techniques
3 (3-0-6)
5104422 การประมาณการและการติดตั้งทางไฟฟ้า
 Electrical Estimation and Installation
3 (3-0-6)
5104423 การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
 Electrical Engineering Drawing
3 (3-0-6)
5104424 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
 Electrical Practice
3 (2-2-5)
5104425 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
 Electrical Engineering Materials
3 (3-0-6)
5104426 การวิจัยการดำเนินการด้านวิศวกรรม
 Engineering Operation Research
3 (3-0-6)
5104427 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Economics
3 (3-0-6)
5104428 วิศวกรรมความปลอดภัย
 Engineering Safety
3 (3-0-6)
5104429 การบริหารโครงการทางด้านวิศวกรรม
 Engineering Project Management
3 (3-0-6)
5104430 ปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรมไฟฟ้า
 Artificial Intelligence in Electrical Engineering
3 (2-2-5)
5104431 การประมวลผลสัญญาณภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์
 Image Processing and Computer Vision
3 (2-2-5)
5104432 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
 Special Topics in Electrical Engineering
3 (3-0-6)

 715   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5104407 ฝึกงานวิศวกรรม
 Engineering Training
6 (0-0-540)
5104408 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 Co-Operative Education in Electrical Engineering
6 (0-0-540)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122