โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีดิจิทัล

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 85
 711   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4301107 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
 Mathematics for Digital technology
3 (2-2-5)
4400031 หลักสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล
 Principle of Digital technology
3 (2-2-5)
4400032 การวิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital technology Management Research
3 (2-2-5)

 712   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 61
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2222285 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1
 English for Computer 1
3 (3-0-6)
2222286 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2
 English for Computer 2
3 (3-0-6)
4400331 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
 IT Innovation for Entrepreneurship in Digital Economy
3 (2-2-5)
4401231 จริยธรรมและกฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 Ethics and Law for Digital Technology
3 (2-2-5)
4401731 เตรียมปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 Preparation of Professional Field Experience for Cooperative In Digital technology
1 (0-0-45)
4401732 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 Professional Field Experience for Cooperative Education In Digital technology
6 (16 สัปดาห์)
4402231 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 System Analysis and Design
3 (2-2-5)
4402301 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 Database Management System
3 (2-2-5)
4402331 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)
4402332 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
 Object Oriented Analysis and Design
3 (2-2-5)
4403401 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
 Structured Programming
3 (2-2-5)
4403402 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
4403431 การเขียนโปรแกรมแบบทำตามเหตุการณ์
 Event Driven Programming
3 (2-2-5)
4403432 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่
 Programming with Modern Language
3 (2-2-5)
4404231 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 Business Information Systems
3 (2-2-5)
4404501 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 Data Structures and Algorithms
3 (2-2-5)
4405331 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายดิจิทัล
 Data Communication System and Digital Networking
3 (2-2-5)
4405332 ความมั่นคงสารสนเทศและไซเบอร์
 Information and Cyber Security
3 (2-2-5)
4406531 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
 Computing Platform Technology
3 (2-2-5)
4407331 การพัฒนาระบบงานบนเว็บและมือถือ
 Software Development Tools for Web and Mobile Applications
3 (2-2-5)

 713   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4401831 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านมีเดียดิจิทัลและเกม
 Specialized studies for media digital and game
3 (2-2-5)
4401832 เทคโนโลยีเสมือนจริง
 Virtual technology
3 (2-2-5)
4401833 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานธุรกิจ
 Specialized studies for business digital technology
3 (2-2-5)
4401834 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 Multimedia Technology
3 (2-2-5)
4401835 ทฤษฎีพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์
 Basic Theory Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
4401836 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเว็บและโมบาย
 Specialized studies for web and mobile application
3 (2-2-5)
4401837 เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติ
 3D Image Production
3 (2-2-5)
4402831 การจัดการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital technology Services Management
3 (2-2-5)
4402832 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
 Design and production of digital media
3 (2-2-5)
4402833 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
 User experience design
3 (2-2-5)
4403831 เทคโนโลยีเว็บ
 Web Technology
3 (2-2-5)
4403832 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
 Basic Computer Graphics
3 (2-2-5)
4403833 การประยุกต์ใช้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับงานแอนิเมชัน
 Basic Application computer programming for animation
3 (2-2-5)
4404831 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีดิจิทัล
 Project Management and Digital Technology
3 (2-2-5)
4404832 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
 Commercial Database System
3 (2-2-5)
4404833 คลังข้อมูลและเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
 Data Warehousing and Data Mining
3 (2-2-5)
4404834 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 Big Data Analysis
3 (2-2-5)
4404835 ธุรกิจอัจฉริยะ
 Business Intelligence
3 (2-2-5)
4404836 บล็อกเชนเบื้องต้น
 Basic Blockchain
3 (2-2-5)
4404837 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง
 Executive Information System
3 (2-2-5)
4404838 ระบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Technology Expert System
3 (2-2-5)
4404839 เทคโนโลยีดิจิทัลกับโหราศาสตร์
 Digital Technology and Astrology
3 (2-2-5)
4404840 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
 Cloud Computing
3 (2-2-5)
4404841 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
 Distributed Databases
3 (2-2-5)
4405831 เทคโนโลยีไร้สาย
 Wireless technology
3 (2-2-5)
4405832 อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง
 Internet of things
3 (2-2-5)
4405833 การออกแบบและการบริหารจัดการเครือข่าย
 Network Management and Design
3 (2-2-5)
4405834 การสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนที่
 Wireless and Mobile Communication
3 (2-2-5)
4405835 การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ
 System Administration and Maintenance
3 (2-2-5)
4405836 ประสิทธิภาพเครือข่าย
 Network performance
3 (2-2-5)
4405837 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
 Specialized studies for Network technology and Communication
3 (2-2-5)
4407831 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Business
3 (2-2-5)
4407832 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 1
 Mobile Application Development 1
3 (2-2-5)
4407833 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 2
 Mobile application development 2
3 (2-2-5)
4407834 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 Mobile Applications Development
3 (2-2-5)
4407835 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร
 Multimedia development for communication
3 (2-2-5)
4407836 การพัฒนาเกม 1
 Game Development 1
3 (2-2-5)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122