โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 121   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 131   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 21   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6120121 ชีววิทยา 1
 Biology 1
3 (3-0-6)
6120123 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 Biological laboratory 1
1 (0-2-1)
6130115 เคมี 1
 Chemistry 1
3 (3-0-6)
6130118 ปฏิบัติการเคมี 1
 Chemistry laboratory 1
1 (0-2-1)
6170109 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Basic Physics
3 (3-0-6)
6170112 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Basic Physics laboratory
1 (0-2-1)
6230101 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (3-0-6)
6240108 หลักสถิติเพื่อการวิจัย
 Principles of Statistics for Research
3 (2-2-5)

 22   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2411209 ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 English for Studying in Cosmetic Science
3 (3-0-6)
2411310 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 English for Working in Cosmetic Science
3 (3-0-6)
4101408 กฎหมายและจริยธรรมในวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
 Law and Ethics in Cosmetic Science
3 (3-0-6)
5521307 ธุรกิจเครื่องสำอางและการเป็นผู้ประกอบการ
 Cosmetic Business and Entrepreneurship
3 (3-0-6)
6131203 เคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 Analytical Chemistry for Cosmetic Science
3 (2-2-5)
6301101 แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 Career Guidance in Cosmetic Science
1 (0-2-1)
6301102 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น
 Introduction to Cosmetic Science
3 (2-2-5)
6301204 การตั้งตำรับเครื่องสำอาง
 Cosmetic Formulation
3 (2-2-5)
6301305 การควบคุณภาพในกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง
 Quality Control in Cosmetic Manufacturing
3 (2-2-5)
6301306 พิษวิทยาในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 Toxicology in Cosmetic Science
3 (2-2-5)

 23   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 43
 231   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 34
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5311319 ฉลากและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 Cosmetic Labeling and Packaging
3 (3-0-6)
6121111 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 Microbiology for Cosmetic Science
3 (2-2-5)
6131212 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 Organic Chemistry for Cosmetic Science
3 (2-2-5)
6131213 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 Biochemistry for Cosmetic Science
3 (2-2-5)
6131216 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 Physical Chemistry for Cosmetic Science
3 (2-2-5)
6301214 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง
 Cosmetic Science for Skin
3 (2-2-5)
6301215 ศาสตร์แห่งความหอมและสปา
 Aromatic Science and Spa
3 (2-2-5)
6301317 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสมุนไพรท้องถิ่นในเครื่องสำอาง
 Natural Product and Local Herb in Cosmetics
3 (2-2-5)
6301318 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสำหรับผมและเล็บ
 Cosmetic Science for Hair and Nails
3 (2-2-5)
6301421 วิทยาการใหม่ทางเครื่องสำอาง
 Advanced Technology in Cosmetics
3 (3-0-6)
6401320 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 Seminar in Cosmetic Science
1 (0-2-1)
6501422 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจากท้องถิ่น
 Research Project in Cosmetic Science using Local Ingredients
3 (0-6-3)

 232   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5161431 จิตวิทยาการบริการและพฤติกรรมผู้บริโภค
 Service Psychology and Consumer Behavior
3 (3-0-6)
5221432 การตลาดสำหรับเครื่องสำอาง
 Marketing for Cosmetics
3 (3-0-6)
6001433 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 Special Topics in Cosmetic Science
3 (3-0-6)
6121430 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
 Cell and Molecular Biology
3 (3-0-6)
6301423 สปาเพื่อผู้สูงอายุ
 Spa for the Elderly
3 (2-2-5)
6301424 การแต่งหน้าพื้นฐาน
 Basic Makeup
3 (2-2-5)
6301425 ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
 Sunscreen Products
3 (2-2-5)
6301426 เครื่องสำอางแต่งสี
 Color Cosmetics
3 (2-2-5)
6301427 ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 Stability and Stabilization of Cosmetic Products
3 (3-0-6)
6301428 พอลิเมอร์ในเครื่องสำอาง
 Polymer in Cosmetics
3 (3-0-6)
6301429 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
 Biotechnology for Cosmetic Science
3 (3-0-6)

 24   กลุ่มวิชาฝึกปนะสบการณ์ด้านวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6611434 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 Preparation for Field Experience in Cosmetic Science
1 (0-2-1)
6611436 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 Preparation for Cooperative Education in Cosmetic Science
1 (0-2-1)
6621435 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 Field Experience in Cosmetic Science
6 (0-0-640)
6621437 สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 Cooperative Education in Cosmetic Science
6 (0-0-640)

 30   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122