โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 98
 711   กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4172201 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 Information Technology and Computer
3 (2-2-5)
4172202 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
 Personnel Development and Training for Technology
3 (2-2-5)
4172203 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
 Basic Technology Practice
3 (0-6-3)
4172204 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
 Safety and Health in Establishment
3 (3-0-6)
4172205 การจัดการอุตสาหกรรม
 Industrial Materials
3 (3-0-6)
4172206 วัสดุอุตสาหกรรม
 Industrial Materials
3 (3-0-6)
4173318 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
 English in Industrial Work
3 (2-2-5)
4181101 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยี
 Mathematics for Technology
3 (3-0-6)
4181102 ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยี
 Physics for Technology
3 (3-0-6)
4181103 ระเบียบวิธีคิดเชิงตัวเลข
 Numerical Methods
3 (3-0-6)
4181104 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม
 Probability and Statistics for Industry
3 (3-0-6)

 712   กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4181301 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 Direct Current Circuit Analysis
3 (2-2-5)
4181302 การเขียนแบบไฟฟ้า
 Electrical Drafting
1 (1-0-2)
4181303 ปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้า
 Computer Drafting Practice
3 (0-6-3)
4181304 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
 Direct Current Electrical Machinery
1 (1-0-2)
4181305 ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
 Direct Current Electrical Machinery Practice
3 (0-6-3)
4181306 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Electrical Instrumentation and Measurement
3 (2-2-5)
4182301 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 Alternating Current Circuits Analysis
3 (2-2-5)
4182302 ปฏิบัติอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Devices and Circuit Practice
3 (0-6-3)
4182303 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ
 Alternating Current Electrical Machinery
1 (1-0-2)
4182304 ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ
 Alternating Current Electrical Machinery Practice
3 (0-6-3)
4182305 ปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 Motor Control Practice
3 (0-6-3)
4182306 ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
 Interior and Exterior Electrical Installations Practice
3 (0-6-3)
4182307 ปฏิบัติระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
 Refrigeration and Air Conditioning System Practice
3 (0-6-3)
4183301 ปฏิบัติโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
 Programmable Logic Controller Practice
3 (0-6-3)
4183302 การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
 Distribution and Transmission Line
3 (3-0-6)
4183303 การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า
 Electrical System Installation Design and Estimation
3 (3-0-6)
4183304 การส่องสว่างและการประยุกต์ใช้งาน
 Illumination and Applications
3 (2-2-5)
4184301 การวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม
 Industrial Control and Measurement
3 (2-2-5)

 713   กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173322 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในธุรกิจอุตสาหกรรม
 English Reading Skills in Industrial Business
3 (2-2-5)
4184302 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Power Electronics
3 (2-2-5)
4184303 การเขียนโปรแกรมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
 Microprocessors Programming
3 (2-2-5)
4184304 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Circuit Analysis
3 (2-2-5)
4184305 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 Energy Conservation in Factory
3 (2-2-5)
4184306 ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า
 Network Theory
3 (2-2-5)

 714   กลุ่มวิชาโครงงานหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4184401 สัมมนาทางเทคโนโลยี
 Seminar Technology
1 (0-2-1)
4184402 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า
 Electrical Technology Special Project
3 (0-6-3)

 715   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4184501 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 Preparation for Field Experience
1 (0-0-45)
4184502 เตรียมฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา
 Preparation for Co-operative Education
1 (0-0-45)
4184503 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Field Experience in Industrial Technology
6 (0-0-640)
4184504 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Co-operative Education in Industrial Technology
6 (0-0-640)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122