โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 711   กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4172201 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 Information Technology and Computer
3 (2-2-5)
4172202 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
 Personnel Development and Training for Technology
3 (2-2-5)
4172203 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
 Basic Technology Practice
3 (0-6-3)
4172204 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
 Safety and Health in Establishment
3 (3-0-6)
4172205 การจัดการอุตสาหกรรม
 Industrial Materials
3 (3-0-6)
4172206 วัสดุอุตสาหกรรม
 Industrial Materials
3 (3-0-6)
4173101 ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 Physics for Industrial Management Technology
3 (3-0-6)
4173102 เคมีสำหรับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 Chemistry for Industrial Management Technology
3 (3-0-6)
4173103 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 Mathematics for Industrial Management Technology
3 (3-0-6)
4173104 สถิติสำหรับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 Statistics for Industrial Management Technology
3 (2-2-5)

 712   กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173301 เขียนแบบวิศวกรรม
 Engineering Drawing
2 (0-4-2)
4173302 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต
 Practice on Computer Aids Design and Manufacturing
2 (0-4-2)
4173303 ปฏิบัติการควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
 Practice on Computer Aided Manufacturing Control
2 (0-4-2)
4173304 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
 Practice on Computer Industrial Technology
2 (0-4-2)
4173305 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
 Industrial Measurement and Control
2 (2-0-4)
4173306 ปฏิบัติการวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
 Practice on Industrial Measurement and Control
2 (0-4-2)
4173307 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
 Production Planning and control
3 (3-0-6)
4173308 ปฏิบัติการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 Practice on Logistics and Supply Chain System
2 (0-4-2)
4173309 ปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร
 Practice on Machinery and Equipment Maintenance
2 (0-4-2)
4173310 การเพิ่มผลผลิตและการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
 Quality Management in Industrial Work
3 (3-0-6)
4173311 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
 Industrial Management Strategy
3 (3-0-6)
4173312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานอุตสาหกรรม
 Practice on Technology and Innovation Management in Industrial Work
2 (0-4-2)
4173313 การวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเบื้องต้น
 Introduction to Industrial Operations Research
2 (2-0-4)
4173314 ปฏิบัติการวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเบื้องต้น
 Practice on Industrial Operations Research
2 (0-4-2)
4173315 การศึกษาการทำงาน
 Work Study
2 (2-0-4)
4173316 ปฏิบัติการศึกษาการทำงาน
 Practice on Work Study
2 (0-4-2)
4173317 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Economics
3 (3-0-6)
4173318 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
 English in Industrial Work
3 (2-2-5)
4173319 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
 Industrial Management Seminar
2 (0-4-2)

 713   กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173320 การออกแบบและวางผังโรงงาน
 Plant Layout and Design
3 (2-2-5)
4173321 กรรมวิธีการผลิต
 Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
4173322 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในธุรกิจอุตสาหกรรม
 English Reading Skills in Industrial Business
3 (2-2-5)
4173323 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในอุตสาหกรรม
  Leadership and Teamwork
3 (2-2-5)
4173324 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  Industrial Product Standard
3 (3-0-6)
4173325 การบริหารโครงการในงานอุตสาหกรรม
 Project Management in Industrial Work
3 (3-0-6)
4173326 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
  Industrial and Organizational Psychology
3 (3-0-6)
4173327 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม
 Financial Management in Industrial Work
3 (3-0-6)

 714   กลุ่มวิชาโครงงานหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173401 การวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 Research for Industrial Management Technology
1 (2-0-4)
4173402 ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 Practice on Research for Industrial Management Technology
3 (0-6-3)

 715   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173501 เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการอุตสาหกรรม
 Preparation for Industrial Management Co - operative Education
1 (0-0-45)
4173502 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
 Preparation for Field Experience in Industrial Management
1 (0-0-45)
4174501 สหกิจศึกษาการจัดการอุตสาหกรรม
 Industrial Management Co-operative Education
7 (0-0-630)
4174502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
 Field Experience in Industrial Management
7 (0-0-630)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122