โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : วิศวกรรมการจัดการระบบราง

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 92
 71   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5108105 โครงสร้างพื้นฐานระบบราง
 Railway Infrastructure
3 (3-0-6)
5108106 เขียนแบบวิศวกรรม
 Engineering Drawing
3 (0-6-3)
5108202 การจัดการบำรุงรักษาสำหรับระบบราง
 Railway Maintenance Management
3 (2-2-5)
5108211 ฐานข้อมูลและการวางแผนปฏิบัติการระบบราง
 Railway Operation Planning and Database
3 (3-0-6)
5108212 คณิตศาสตร์วิศวกรรมระบบราง
 Railway Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
5108213 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการปฏิบัติทางระบบราง
 Engineering economics of Railway System
3 (3-0-6)
5108221 ระบบควบคุมและอาณัติสัญญาณระบบราง
 Railway Signaling and Control System
3 (2-2-5)
5108222 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน
 Fundamental of Mechanical Engineering Laboratory
3 (0-6-3)
5108223 ปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบราง
 Railway System Maintenance Practice
3 (0-6-3)
5108310 วิศวกรรมความปลอดภัยระบบราง
 Railway Safety Engineering
3 (3-0-6)

 72   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 29
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4202105 ฟิสิกส์วิศวกรรม
 Engineering Plysics
3 (3-0-6)
4202106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
 Engineering Plysics Laboratory
1 (0-2-1)
4203107 เคมีวิศวกรรม
 Engineering Chemistry
3 (3-0-6)
4203108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
 Engineering Chemistry Laboratory
1 (0-2-3)
5108214 เทคโนโลยีระบบราง 1
 Railway Technology
1 (2-0-3)
5108215 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 1
 Railway Technology Laboratory 1
3 (0-6-3)
5108216 เทคโนโลยีระบบราง 2
 Railway Technology 2
1 (2-0-3)
5108217 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 2
 Railway Technology Laboratory 2
3 (0-6-3)
5108218 เทคโนโลยีระบบราง 3
 Railway Technology 3
1 (2-0-3)
5108219 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 3
 Railway Technology Laboratory 3
3 (0-6-3)
5108225 การจัดการโลจิสติกส์ในระบบราง
 Logistics Management in Railway System
3 (3-0-6)
5108226 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรระบบราง
 Computer Program for Railway Engineering
3 (0-6-3)
5108320 โครงงานเกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการระบบราง
 Project in Railway System Management Engineering
3 (0-6-3)

 73   กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะ(เลือกรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 731   กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และระบบรางหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5108201 การจัดการควบคุมคุณภาพสำหรับระบบราง
 Quality Control Management for Railway System
3 (3-0-6)
5108203 การบริหารโครงการระบบราง
 Railway Project Management
3 (2-2-5)
5108204 หลักการจัดการขนส่งในระบบราง
 Principles of Railway Transportation Management
3 (3-0-6)
5108207 การจัดการคลังสินค้าสำหรับระบบราง
 Railway System Inventory Management
3 (2-2-5)
5108208 หลักการการจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับระบบราง
 Railway System Supply Chain Management
3 (2-2-5)
5108307 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจระบบราง
 Entrepreneurship in Railway Business
3 (2-2-5)
5108309 การจัดการเชิงโครงสร้างของระบบราง
 Railway Structural Management
3 (2-2-5)

 732   กลุ่มวิชาซ่อมบำรุงระบบรางหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5108205 วิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน
 Basic Mechanical Engineering
3 (3-0-6)
5108227 ความปลอดภัยด้านการจราจรทางราง
 Rail Traffic Safety
3 (3-0-6)
5108305 ระบบปรับอากาศของยานพาหนะทางราง
 Railway Vehicle Air Conditioning System
3 (2-2-5)
5108306 ระบบไฟฟ้าทางราง
 Railway Electrical System
3 (2-2-5)
5108308 การซ่อมบำรุงทางกลของยานพาหนะทางราง
 Mechanical Maintenance of Railway Vehicles
3 (0-6-3)
5108311 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสถานีย่อย
 Electric Substation System and Electric Drives
3 (2-2-5)
5108312 การควบคุมและปฏิบัติการรถไฟ
 Train Control and Operations
3 (2-2-5)
5108313 ระบบส่งกำลังไฮดรอลิกส์และเทคโนโลยีนิวเมติก
 Hydraulic Transmission and Pneumatic Technology
3 (2-2-5)
5108314 สัมมนาด้านการจัดการระบบราง
 Seminar on Railway System Management
3 (0-6-3)

 733   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีระบบรางหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5108228 เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้พีแอลซี
 PLC Application Technology
3 (2-2-5)
5108301 เทคโนโลยีพลังงานสำหรับระบบราง
 Energy Technology for Railway System
3 (3-0-6)
5108302 เทคโนโลยีตัวรถระบบราง
 Railway Vehicle Technology
3 (3-0-6)
5108303 วัสดุวิศวกรรม
 Engineering Materials
3 (3-0-6)
5108304 ระบบโครงข่ายและการควบคุมรถรางไฟฟ้า
 EMU Network and Control System
3 (2-2-5)
5108316 อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังของรถรางไฟฟ้า
 EMU Electric Power Devices
3 (2-2-5)
5108318 เครื่องจักรกลหัวรถจักรไฟฟ้า
 Electric Locomotive Machinery
3 (2-2-5)
5108319 การปรับปรุงกระบวนการเชิงวิศวกรรมด้วยระบบราง
 Railway System Engineering Procedure Improvement
3 (3-0-6)

 74   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5108322 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับระบบราง
 English Reading Skill for Railway System
3 (2-2-5)
5108323 ภาษาอังกฤษสำหรับระบบราง
 English for Railway System
3 (2-2-5)
5108324 การสนทนาภาษาจีนสำหรับระบบราง
 Chinese Conversation for Railway System
3 (2-2-5)

 75   กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5108404 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านวิศวกรรมการจัดการระบบราง 1
 Cooperative Education in Railway System Management Engineering 1
6 (16 สัปดาห์)
5108405 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านวิศวกรรมการจัดการระบบราง 2
 Cooperative Education in Railway System Management Engineering 2
6 (16 สัปดาห์)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122