โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : การตลาด

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 85
 71   กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3101102 หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economics
3 (3-0-6)
3302106 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
3306101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
3310101 หลักการบัญชี
 Principles of Accounting
3 (2-2-5)
3312101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
3312203 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
3312204 การจัดการปฏิบัติการ
 Operations Management
3 (3-0-6)
3312205 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (2-2-5)
3312317 จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
3 (3-0-6)
3315201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)
3402103 กฎหมายธุรกิจ
 Business Law
3 (3-0-6)
4305203 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (2-2-5)

 72   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 49
 721   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3302206 พฤติกรรมผู้บริโภค
 Consumer Behavior
3 (3-0-6)
3302207 ผลิตภัณฑ์และราคา
 Product and Pricing
3 (3-0-6)
3302208 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย
 Channels Management
3 (3-0-6)
3302209 การสื่อสารทางการตลาดสมัยใหม่
 Modern Marketing Communication
3 (3-0-6)
3302303 การตลาดดิจิทัล
 Digital Marketing
3 (2-2-5)
3302304 การตลาดบริการ
 Service Marketing
3 (3-0-6)
3302305 การบริหารการตลาดสมัยใหม่
 Modern Marketing Management
3 (3-0-6)
3302306 กลยุทธ์การตลาด
 Marketing Strategies
3 (3-0-6)
3302401 สัมมนาการตลาด
 Seminar on Marketing
3 (2-2-5)
3312401 การวิจัยทางธุรกิจ
 Business Research
3 (2-2-5)

 722   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3302307 การจัดซื้อ
 Purchasing
3 (3-0-6)
3302309 การบริหารการขายและเทคนิคการขาย
 Sales Management and Sales Techniques
3 (2-2-5)
3302310 การโฆษณาและการส่งเสริมตลาดสมัยใหม่
 Modern advertising and Promotion
3 (3-0-6)
3302311 การขายส่งและการขายปลีก
 Wholesaling and Retailing
3 (3-0-6)
3302312 การบริหารประสบการณ์ลูกค้าสัมพันธ์
 Customer Experience Relationship Management
3 (3-0-6)
3302313 การบริหารตราสินค้า
 Brand Management
3 (2-2-5)
3302314 การสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์และผู้มีชื่อเสียง
 Celebrity & Influencer Branding
3 (3-0-6)
3302315 การตลาดแบบแรงดึงดูด
 Inbound Marketing
3 (2-2-5)
3312209 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business Management
3 (3-0-6)
3312308 จิตวิทยาธุรกิจ
 Business Psychology
3 (3-0-6)
3312316 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 Quantitative Analysis
3 (3-0-6)
4400101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจดิจิทัล
 Management Information System and Digital Business
3 (2-2-5)

 723   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2222401 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
 Business English Communication 1
3 (3-0-6)
2222402 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
 Business English Communication 2
3 (3-0-6)
2222403 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3
 Business English Communication 3
3 (3-0-6)
2232131 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 Chinese for Basic Communication
3 (3-0-6)
2232132 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Chinese for Communication in Daily life
3 (3-0-6)
2232201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Chinese for Business Communication
3 (3-0-6)
2242101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 Japanese for Basic Communication
3 (3-0-6)
2242102 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Japanese for Communication in Daily life
3 (3-0-6)
2242201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Japanese for Business Communication
3 (3-0-6)

 724   กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3391305 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 Preparation for Co-operative Education and Work Integrated Learning
1 (0-0-45)
3391306 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 Co-operative Education and Work Integrated Learning
6 (16 สัปดาห์)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122