โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : การบัญชี

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 88
 71   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2222353 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี
 English for Accountants
3 (3-0-6)
3101103 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
 Managerial Economics
3 (3-0-6)
3306102 การเงินและการบริหารการเงิน
 Finance and Financial Management
3 (3-0-6)
3306201 การจัดการธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
 International Business and Finance Management
3 (3-0-6)
3310102 การบัญชีชั้นต้น
 Introduction to Accounting
3 (2-2-5)
3310103 การภาษีอากร
 Taxation
3 (3-0-6)
3310201 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Accounting information Systems
3 (2-2-5)
3310301 การวิจัยทางการบัญชี
 Research in Accounting
3 (3-0-6)
3312110 การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 Business Strategy Management
3 (3-0-6)
3312210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
 Quantitative Analysis & Business Statistics
3 (3-0-6)
3403220 กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ
 Business Laws and Regulations
3 (3-0-6)

 72   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3310202 การบัญชีชั้นกลาง 1
 Intermediate Accounting 1
3 (2-2-5)
3310203 การบัญชีชั้นกลาง 2
 Intermediate Accounting 2
3 (2-2-5)
3310204 การบัญชีต้นทุน
 Cost Accounting
3 (3-0-6)
3310205 การบัญชีบริหาร
 Managerial Accounting
3 (3-0-6)
3310206 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
 Financial and Analytical Reporting
3 (3-0-6)
3310207 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิชาชีพบัญชี
 Digital Technology for Accounting Profession
3 (2-2-5)
3310302 การบัญชีชั้นสูง 1
 Advanced Accounting 1
3 (2-2-5)
3310303 การบัญชีชั้นสูง 2
 Advanced Accounting 2
3 (2-2-5)
3310304 จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
 Ethics for Accountancy Professional
3 (3-0-6)
3310305 การวางระบบบัญชี
 Accounting Systems
3 (2-2-5)
3310306 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
 Accounting Software
3 (2-2-5)
3310307 การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลทางการบัญชี
 Analysis and presentation of accounting information
3 (2-2-5)
3310308 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Seminar in Accounting Information Systems and Technology
3 (2-2-5)
3311401 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 Corporate Governance Risk Management and Internal Control
3 (3-0-6)
3311402 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
 Auditing and Assurance
3 (3-0-6)

 73   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3310309 การบัญชีสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ
 Accounting for Startup Business
3 (2-2-5)
3310310 ธุรกิจดิจิทัลและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
3310311 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจชุมชน
 Accounting for Community Business Management
3 (2-2-5)
3310312 การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 Accounting for Small and Medium-Sized Enterprises
3 (3-0-6)
3310313 การบัญชีเฉพาะกิจการ
 Specialized Accounting
3 (3-0-6)
3310314 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
 Governmental Accounting
3 (3-0-6)
3310315 การวางแผนกำไรและการควบคุม
 Profit Planning and Control
3 (3-0-6)
3310316 การบัญชีระหว่างประเทศ
 International Accounting
3 (3-0-6)
3310317 การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
 Accounting for Financial Instruments
3 (3-0-6)
3310318 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Analysis and Design of Accounting Information System
3 (2-2-5)
3310319 การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี
 Accounting database management
3 (2-2-5)
3310320 แพลตฟอร์มการบัญชีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ
 Digital Accounting Platform Business
3 (2-2-5)
3311403 การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
 Information Systems Control and Audit
3 (2-2-5)

 74   กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3310401 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 Preparation for Cooperative and Work-Integrated Education
1 (0-0-45)
3310402 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 Cooperative and Work-Integrated Education
6 (16 สัปดาห์)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122