โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : วิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิง

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 78
 711   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2108102 การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Photography for Communication Arts
3 (2-2-5)
2111108 หลักวิทยุโทรทัศน์และสื่อสตรีมมิง
 Principles of Broadcasting and Streaming Media.
3 (3-0-6)
2111111 มัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Multimedia for Communication Arts
3 (2-2-5)
2202206 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
 English for Communication Arts
3 (3-0-6)
3103101 หลักนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 Principles of Communication Arts and Mass communication
3 (3-0-6)
3103103 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Languages for Communication Arts
3 (3-0-6)
3103104 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Development of Personality for Communication Arts
3 (2-2-5)
3103109 การสื่อสารในยุคดิจิทัล
 Communication in Digital Age
3 (3-0-6)
3103112 การรู้เท่าทันสื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Media literacy for Communication Arts
3 (2-2-5)
3304107 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 Principles of Advertising and Public Relations
3 (3-0-6)
3407105 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
 Law and Ethics for Mass Communication
3 (3-0-6)
4302110 การวิจัยนิเทศศาสตร์
 Research in Communication Arts
3 (2-2-5)

 712   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2111301 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่
 Script for Broadcast Radio Television and New Media
3 (2-2-5)
2111302 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่
 News Broadcast on Radio Television and New Media
3 (2-2-5)
2111303 การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์และเครื่องมือสตรีมมิง
 Radio and television Lab and streaming tools
3 (2-2-5)
2111305 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการทางสื่อสตรีมมิง
 Creative and streaming media production
3 (2-2-5)
2111306 การสร้างสรรค์เเละการผลิตรายการทางวิทยุโทรทัศน์
 Creative Television Production
3 (2-2-5)
2111307 การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่
 Motion Graphic for Television and New Media
3 (2-2-5)
2111308 การบริหารและการเป็นเจ้าของธุรกิจในสื่อดิจิทัล
 Digital Media Management and Entrepreneurship
3 (2-2-5)
2111309 การสัมมนาเพื่องานวิทยุโทรทัศน์และสื่อสตรีมมิง
 Seminar for Television Broadcasting and Streaming media
3 (2-2-5)
2111310 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 Production of Radio and Television Broadcasting for Local Development
3 (2-2-5)
2111311 การผลิตรายการพอตแคสต์
 Podcast production
3 (2-2-5)
2202204 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิทยุโทรทัศน์และสื่อสตรีมมิง
 English For Radio, Television and Streaming media
3 (3-0-6)

 713   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2111312 การออกแบบฉาก การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย
 Scene, Make-Up and Costumes
3 (2-2-5)
2111313 การวิพากษ์รายการทางสื่อสารมวลชน
 Mass Communication Criticism
3 (2-2-5)
2111314 เทคนิคการผลิตงานในสื่อดิจิทัล
 Digital Media Production Techniques
3 (2-2-5)
2111315 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 Production of television programs for Cross Cultural Communication
3 (2-2-5)
2111316 การสัมภาษณ์ในงานสื่อสารมวลชน
 Interviewing for Mass Communication
3 (2-2-5)
2111317 การบรรยายเหตุการณ์พิเศษ
 Special Events Announcing and Commentary
3 (2-2-5)
2111318 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และสื่อสตรีมมิงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
 Production of television programs and streaming media for tourism promotion and culture
3 (2-2-5)
2111319 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยุโทรทัศน์และสื่อสตรีมมิง
 Television and Streaming media Selected Topic
3 (2-2-5)

 714   หมวดวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3391305 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 Preparation for Co-operative Education and Work Integrated Learning
1 (0-0-45)
3391306 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 Co-operative Education and Work Integrated Learning
6 (16 สัปดาห์)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122