โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 10   วิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 11   วิชาภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
 English Proficiency Development
2 (1-2-3)
0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (2-2-5)

 121   วิชามนุษย์บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021109 จิตสำนึกราชภัฏ
 Rajabhat Consciousness
3 (2-2-5)

 122   วิชามนุษย์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021101 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0021102 ปรัชญาทั่วไป
 General Philosophy
3 (3-0-6)
0021103 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0021104 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
 The Science and Art of Happiness
3 (3-0-6)
0021105 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0021106 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)
0021107 บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 Personality and Leadership
3 (3-0-6)
0021108 การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง
 Study Fundamentals and Referencing
3 (3-0-6)

 13   วิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 สังคมไทยกับความเป็นพลวัต
 Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
0031102 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0031104 ธนบุรีศึกษา
 Thonburi Studies
3 (3-0-6)
0031105 สมุทรปราการศึกษา
 Samutprakan Studies
3 (3-0-6)
0031106 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
  Thai Contemporary Economy
3 (3-0-6)
0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0031108 ธุรกิจสมัยใหม่
 Modern Business
3 (3-0-6)
0031109 อาเซียนศึกษา
 ASEAN studies
3 (3-0-6)
0031110 โลกศึกษา
 World Studies
3 (3-0-6)
0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)

 14   วิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0041103 อาหารและยาเพื่อคุณภาพชีวิต
 Food and Medicine for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม่
 Quality of Life and Family in Modern Society
3 (3-0-6)
0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
3 (2-2-5)
0041106 ภัยธรรมชาติ
 Natural Disasters
3 (3-0-6)
0041107 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-5)
0041108 วิธีการแสวงหาความรู้
 Method of Knowledge Acquisition
3 (2-2-5)

 20   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 52
 21   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4171102 การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Safety Management
3 (3-0-6)
4172106 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
 Quality Management in Industrial Work
3 (3-0-6)
4172305 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
 Industrial and Organizational Psychology
3 (3-0-6)
4173201 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในธุรกิจอุตสาหกรรม
 English Reading Skills in Industrial Business
3 (2-2-5)
4173202 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
 English for Industrial Work
3 (2-2-5)
4184902 สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Industrial Technology Seminar
3 (2-2-5)

 22   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4183104 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
 Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
4183306 เครื่องกลไฟฟ้า
 Electrical Machinery
3 (2-2-5)
4184103 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
 Industrail Control and Measurement
3 (2-2-5)
4184203 การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า
 Electrical System Installation Design and Estimation
3 (3-0-6)
4184604 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
 Programmable Logic Controller
3 (2-2-5)
4184701 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Power Electronics
3 (2-2-5)
4184903 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า
 Electrical Technology Special Project
3 (2-2-5)

 23   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4171101 การจัดการอุตสาหกรรม
 Industrial Management
3 (3-0-6)
4171302 เขียนแบบวิศวกรรม
 Engineering Draeing
3 (2-2-5)
4172501 ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
  -
3 (2-2-5)
4183307 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า
 Electro-Mechnical Energy Conversion
3 (3-0-6)
4183308 วิศวกรรมระบบควบคุม
 Control System Engineering
3 (3-0-6)
4183309 การขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า
 Electric Drives
3 (3-0-6)
4183403 การวิเคราะห์วงจรข่าย
 Network Analysis
3 (3-0-6)
4184201 วิศวกรรมส่องสว่าง
 Illumination Engineering
3 (3-0-6)
4184202 การออกแบบระบบไฟฟ้า
 Electrical System Design
3 (3-0-6)
4184405 การป้องกันระบบไฟฟ้า
  -
3 (3-0-6)
4184601 คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้า
 Computer for Electonics
3 (2-2-5)
4184603 ไมโครโปรเซสเซอร์
 Microprocessors
3 (2-2-5)
4184703 การออกแบบวงจรพัลส์และสวิตซิ่ง
 Pulse and Switching Circuit Design
3 (2-2-5)
4203202 เทคโนโลยีแคด-แคม
 CAD-CAM Technology
3 (2-2-5)

 24   วิชาปฏิบัติการวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4184805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Preparations for Field Experience in Industrial Technology
1 (0-0-45)
4184806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Field Experience in Industrial Technology
3 (0-0-250)

 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122