โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (5 ปี)
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : ธุรกิจศึกษา

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
 English Proficiency Development
2 (1-2-3)
0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (2-2-5)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021101 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0021102 ปรัชญาทั่วไป
 General Philosophy
3 (3-0-6)
0021103 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0021104 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
 The Science and Art of Happiness
3 (3-0-6)
0021105 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0021106 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)
0021107 บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 Personality and Leadership
3 (3-0-6)
0021108 การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง
 Study Fundamentals and Referencing
3 (3-0-6)
0021109 จิตสำนึกราชภัฏ
 Rajabhat Consciousness
3 (2-2-5)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 สังคมไทยกับความเป็นพลวัต
 Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
0031102 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0031104 ธนบุรีศึกษา
 Thonburi Studies
3 (3-0-6)
0031105 สมุทรปราการศึกษา
 Samutprakan Studies
3 (3-0-6)
0031106 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
  Thai Contemporary Economy
3 (3-0-6)
0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0031108 ธุรกิจสมัยใหม่
 Modern Business
3 (3-0-6)
0031109 อาเซียนศึกษา
 ASEAN studies
3 (3-0-6)
0031110 โลกศึกษา
 World Studies
3 (3-0-6)
0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0041103 อาหารและยาเพื่อคุณภาพชีวิต
 Food and Medicine for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม่
 Quality of Life and Family in Modern Society
3 (3-0-6)
0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
3 (2-2-5)
0041106 ภัยธรรมชาติ
 Natural Disasters
3 (3-0-6)
0041107 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-5)
0041108 วิธีการแสวงหาความรู้
 Method of Knowledge Acquisition
3 (2-2-5)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 138
 21   กลุ่มวิชาชีพครูหน่วยกิตต่ำสุด : 60
 211   วิชาพื้นฐานวิชาชีพครูหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1541601 ภาษาไทยสำหรับครู
 Thai for Teachers
3 (2-2-5)
1553506 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1
 English for Teachers 1
3 (2-2-5)
1553507 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2
 English for Teachers 2
3 (2-2-5)

 212   วิชาชีพครูบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1011101 ความเป็นครู
 Self Actualization for Teachers
3 (2-2-5)
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา
 Educational Administration and Management
3 (2-2-5)
1022201 การจัดการเรียนรู้
 Academic Management
3 (2-2-5)
1023201 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum and Curriculum Development
3 (2-2-5)
1023601 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
 Manaement of Classroom and Environment for Learning
3 (2-2-5)
1041101 หลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 Principle of Educational Management and Evaluation
3 (2-2-5)
1042401 การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Reseach
3 (2-2-5)
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ
 Development Psychology
3 (3-0-6)
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว
 Psychology of Learning and Guidance
3 (2-2-5)
1061302 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 Educational Technology and Innovation
3 (2-2-5)

 213   วิชาชีพครูเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
 Local Educational Activity
2 (2-0-4)
1014902 สัมมนาปัญหาการศึกษา
 Seminar Problems in Education
3 (2-2-5)
1023202 กิจกรรมร่วมหลักสูตร
 Co-curriculum Activity
2 (2-0-4)
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน
 Teaching Skills and Techniques
3 (2-2-5)
1031201 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
 Technology of Photography
3 (2-2-5)
1031204 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media for Education
2 (2-0-4)
1032502 การสร้างสื่อการเรียนรู้
 Learning Media Construction
2 (1-2-3)
1033102 นวัตกรรมการศึกษา
 Educational Innovation
3 (2-2-5)
1042101 การวัดทางด้านพุทธิสัย
 Measurement of Cognitive Domain
2 (1-2-3)
1044101 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
2 (1-2-3)
1052301 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relations for Teachers
2 (2-0-4)
1053101 ความคิดสร้างสรรค์
 Creative Thinking
2 (2-0-4)
1061103 พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา
 Characteristics of Educational Leadership
2 (2-0-4)
4081108 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
 Physical Education for Health Development
3 (2-2-5)
4081402 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scout Basic Unit Training Leader Course (S.B.T.C.)
1 (0-2-1)
4083403 ลีลาศ
 Social Dances
3 (2-2-5)
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 Computer Assisted Instruction
3 (2-2-5)

 214   วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1003801 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม
 Observation and Participation in School Practice
1 (0-0-45)
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Internship 1
5 (0-0-450)
1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Internship 2
5 (0-0-450)
1024825 การทดลองสอน 1
 Teaching Practice under Supervision in Elementary School
2 (0-0-90)
1024826 การทดลองสอน 2
 Teaching Practice under Supervision in Elementary School
2 (0-0-90)

 22   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 78
 221   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3302101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
3311101 การบัญชีชั้นต้น 1
 Accounting Principles 1
3 (2-2-5)
3351101 การภาษีอากร 1
 Taxation 1
3 (3-0-6)
3401002 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 Microeconomics
3 (3-0-6)
3401003 เศรษฐศาสตร์มหภาค
 Macroeconomics
3 (3-0-6)
3402003 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (2-2-5)
3404006 จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
3 (3-0-6)
3411101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
3412302 การจัดการปฏิบัติการ
 Operation Management
3 (3-0-6)
3413303 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3414204 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
3421202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)
3431401 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
3512101 หลักธุรกิจศึกษา
 Principle of business Education
3 (3-0-6)
3513103 การปฏิบัติงานวิชาชีพทางธุรกิจ
 Internahip in business
3 (0-0-240)

 222   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1552604 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
 English for Tourism 1
3 (3-0-6)
1552605 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
 English for Tourism 2
3 (3-0-6)
1556355 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการ
 English for Hospitality Industry
3 (3-0-6)
3211002 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
  Personality Development for Hospitality Industry and Tourism
3 (2-2-5)
3211003 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
 Thai History and Culture for Tourism
3 (3-0-6)
3211004 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 Tourist Behavior and Cross Cultural Communication
3 (2-2-5)
3211005 จิตวิทยาการบริการ
 Service Psychology
3 (2-2-5)
3212003 ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 Geography for Tourism Industry
3 (2-2-5)
3212006 หลักการมัคคุเทศก์
 Tourist Guide
3 (2-2-5)
3212007 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 Sustainable Tourism
3 (2-2-5)
3212209 บาร์และเครื่องดื่ม
 Bar and Beverage Operation
3 (2-2-5)
3213003 ธุรกิจการบิน
 Aviation Business
3 (2-2-5)
3213004 การจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE)
 Meeting Incentive Convention and Exhibition Management
3 (2-2-5)
3213005 การจัดการส่วนหน้าและห้องพัก
 Front Office and Room division Management
3 (2-2-5)
3213006 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 Food and Catering Operation
3 (2-2-5)
3213109 การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
 Reservation and Ticketing
3 (2-2-5)
3213111 การวางแผนและจัดรายการนำเที่ยว
 Introduction to Tour Planning and Implementation
3 (2-2-5)
3213122 การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
 Trekking and Soft Adventure Tours
3 (2-2-5)
3213211 การจัดการงานแม่บ้าน
 House Keeping Management
3 (2-2-5)
3311102 การบัญชีชั้นต้น 2
 Accounting Principles 2
3 (2-2-5)
3312101 การบัญชีชั้นกลาง 1
 Intermediate Accounting 1
3 (2-2-5)
3312102 การบัญชีชั้นกลาง 2
 Intermediate Accounting 2
3 (2-2-5)
3312103 การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน
 Financial Statement Analysis
3 (3-0-6)
3313101 การบัญชีชั้นสูง 1
 Advanced Accounting 1
3 (2-2-5)
3313102 การบัญชีชั้นสูง 2
 Advanced Accounting 2
3 (2-2-5)
3314101 ทฤษฎีบัญชี
 Accounting Theory
3 (3-0-6)
3322101 การบัญชีต้นทุน 1
 Cost Accounting 1
3 (3-0-6)
3322102 การบัญชีต้นทุน 2
 Cost Accounting 2
3 (3-0-6)
3323101 การวางแผนกําไรและการควบคุม
 Profit Planning and Control
3 (3-0-6)
3333101 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
 Internal Control and Auditing
3 (3-0-6)
3333102 การสอบบัญชี
 Auditing
3 (3-0-6)
3342101 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Accounting information Systems
3 (2-2-5)
3352101 การภาษีอากร 2
 Taxation 2
3 (3-0-6)
3412105 การจัดการคุณภาพ
 Quality Management
3 (3-0-6)
3412111 การจัดการสำนักงาน
 Office Management
3 (3-0-6)
3412306 การจัดการโครงการ
 Project Management
3 (3-0-6)
3413107 การจัดการนวัตกรรม
 Innovation Management
3 (3-0-6)
3413108 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
 English for Business Administration
3 (3-0-6)
3413309 การพัฒนาแผนธุรกิจ
 Business Plan Development
3 (2-2-5)
3413313 การจัดการงานกิจกรรมทางธุรกิจ
 Business Event Management
3 (2-2-5)
3414310 สัมมนาการจัดการ
 Seminar in Management
3 (2-2-5)
3421201 พฤติกรรมองค์การ
 Organization Behavior
3 (3-0-6)
3423113 ภาวะผู้นํา
 Leadership
3 (3-0-6)
3431102 พฤติกรรมผู้บริโภค
 Consumer Behavior
3 (3-0-6)
3432112 ศิลปการขาย
 Salesmanship
3 (3-0-6)
3432303 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
 Product and Pricing Management
3 (3-0-6)
3432304 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย
 Marketing Channel Management
3 (3-0-6)
3432305 การสื่อสารทางการตลาด
 Marketing Communication
3 (3-0-6)
3432314 การตลาดทางตรง
 Direct Marketing
3 (3-0-6)
3432316 มาตรฐานผลิตภัณฑ์
  -
3 (3-0-6)
3433218 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Marketing
3 (3-0-6)
3433308 การตลาดบริการ
 Service Marketing
3 (3-0-6)
3433309 การบริหารการตลาด
 Marketing Management
3 (3-0-6)
3433319 การโฆษณาและส่งเสริมการขาย
 Advertising and Sales Promotion
3 (3-0-6)
3433422 การขายส่งและการขายปลีก
 Wholesaling and Retailing
3 (3-0-6)
3433424 การจัดซื้อ
 Purchasing
3 (3-0-6)
3434310 กลยุทธ์การตลาด
 Marketing Strategies
3 (3-0-6)
3434411 สัมมนาการตลาด
 Seminar on Marketing
3 (2-2-5)
3440009 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Business Information System
3 (2-2-5)
3451101 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
3462101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business Management
3 (3-0-6)

 223   การสอนวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3513101 การสอนธุรกิจศึกษา
 Business Education Teaching
3 (2-2-5)
3513102 การพัฒนารูปแบบการสอนธุรกิจศึกษา
 Teaching Models Development of Business
3 (2-2-5)

 30   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4222102 ขนมไทย
 Thai Desserts
3 (2-2-5)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122