โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (5 ปี)
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : คหกรรมศาสตร์ศึกษา

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
 English Proficiency Development
2 (1-2-3)
0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (2-2-5)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021101 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0021102 ปรัชญาทั่วไป
 General Philosophy
3 (3-0-6)
0021103 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0021104 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
 The Science and Art of Happiness
3 (3-0-6)
0021105 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0021106 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)
0021107 บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 Personality and Leadership
3 (3-0-6)
0021108 การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง
 Study Fundamentals and Referencing
3 (3-0-6)
0021109 จิตสำนึกราชภัฏ
 Rajabhat Consciousness
3 (2-2-5)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 สังคมไทยกับความเป็นพลวัต
 Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
0031102 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0031104 ธนบุรีศึกษา
 Thonburi Studies
3 (3-0-6)
0031105 สมุทรปราการศึกษา
 Samutprakan Studies
3 (3-0-6)
0031106 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
  Thai Contemporary Economy
3 (3-0-6)
0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0031108 ธุรกิจสมัยใหม่
 Modern Business
3 (3-0-6)
0031109 อาเซียนศึกษา
 ASEAN studies
3 (3-0-6)
0031110 โลกศึกษา
 World Studies
3 (3-0-6)
0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0041103 อาหารและยาเพื่อคุณภาพชีวิต
 Food and Medicine for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม่
 Quality of Life and Family in Modern Society
3 (3-0-6)
0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
3 (2-2-5)
0041106 ภัยธรรมชาติ
 Natural Disasters
3 (3-0-6)
0041107 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-5)
0041108 วิธีการแสวงหาความรู้
 Method of Knowledge Acquisition
3 (2-2-5)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 138
 21   กลุ่มวิชาชีพครูหน่วยกิตต่ำสุด : 60
 211   วิชาพื้นฐานวิชาชีพครูหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1541601 ภาษาไทยสำหรับครู
 Thai for Teachers
3 (2-2-5)
1541601 ภาษาไทยสำหรับครู
 Thai for Teachers
3 (2-2-5)
1553506 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1
 English for Teachers 1
3 (2-2-5)
1553506 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1
 English for Teachers 1
3 (2-2-5)
1553507 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2
 English for Teachers 2
3 (2-2-5)
1553507 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2
 English for Teachers 2
3 (2-2-5)

 212   วิชาชีพครูบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1011101 ความเป็นครู
 Self Actualization for Teachers
3 (2-2-5)
1011102 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา
 Educational Administration and Management
3 (2-2-5)
1022201 การจัดการเรียนรู้
 Academic Management
3 (2-2-5)
1023201 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum and Curriculum Development
3 (2-2-5)
1023601 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
 Manaement of Classroom and Environment for Learning
3 (2-2-5)
1041101 หลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 Principle of Educational Management and Evaluation
3 (2-2-5)
1042401 การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Reseach
3 (2-2-5)
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ
 Development Psychology
3 (3-0-6)
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว
 Psychology of Learning and Guidance
3 (2-2-5)
1061302 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 Educational Technology and Innovation
3 (2-2-5)

 213   วิชาชีพครูเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
 Local Educational Activity
2 (2-0-4)
1014902 สัมมนาปัญหาการศึกษา
 Seminar Problems in Education
3 (2-2-5)
1023202 กิจกรรมร่วมหลักสูตร
 Co-curriculum Activity
2 (2-0-4)
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน
 Teaching Skills and Techniques
3 (2-2-5)
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน
 Teaching Skills and Techniques
3 (2-2-5)
1031201 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
 Technology of Photography
3 (2-2-5)
1031204 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media for Education
2 (2-0-4)
1032502 การสร้างสื่อการเรียนรู้
 Learning Media Construction
2 (1-2-3)
1033102 นวัตกรรมการศึกษา
 Educational Innovation
3 (2-2-5)
1042101 การวัดทางด้านพุทธิสัย
 Measurement of Cognitive Domain
2 (1-2-3)
1044101 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
2 (1-2-3)
1052301 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relations for Teachers
2 (2-0-4)
1053101 ความคิดสร้างสรรค์
 Creative Thinking
2 (2-0-4)
1061103 พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา
 Characteristics of Educational Leadership
2 (2-0-4)
4081108 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
 Physical Education for Health Development
3 (2-2-5)
4081402 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scout Basic Unit Training Leader Course (S.B.T.C.)
1 (0-2-1)
4083403 ลีลาศ
 Social Dances
3 (2-2-5)
4121620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 Computer Assisted Instruction
3 (2-2-5)

 214   วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1003801 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม
 Observation and Participation in School Practice
1 (0-0-45)
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Internship 1
5 (0-0-450)
1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Internship 2
5 (0-0-450)
1024825 การทดลองสอน 1
 Teaching Practice under Supervision in Elementary School
2 (0-0-90)
1024826 การทดลองสอน 2
 Teaching Practice under Supervision in Elementary School
2 (0-0-90)

 22   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 78
 221   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4221101 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในคหกรรมศาสตร์
 Applied Science in Home Economics
3 (2-2-5)
4221102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
 Introduction to Food and Nutrition
3 (2-2-5)
4221103 บริโภคศึกษา
 Education for Consumer
3 (3-0-6)
4221104 ทฤษฎีอาหารและการประกอบอาหาร
 Principles and Food Preparation
3 (2-2-5)
4221105 วัฒนธรรมอาหารอาเซียน
 ASEAN Food Tradition
3 (2-2-5)
4221201 ความรู้เรื่องผ้า
 Textile Fabric
3 (2-2-5)
4221202 หลักการตัดเย็บเบื้องต้น
 Basic Sewing
3 (2-2-5)
4221301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
 Introduction to Home Economics
3 (3-0-6)
4221302 ศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์
 Art in Home Economics
3 (2-2-5)
4221401 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
 Human and Family Development
3 (2-2-5)
4221402 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
 Family Resource Management
3 (2-2-5)
4221404 การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและการตกแต่ง
 Home Improvement and Decoration
3 (2-2-5)
4222201 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 Clothes and Textile
3 (2-2-5)
4222202 เครื่องแต่งกายในอาเซียน
 Dressing in ASEAN
3 (2-2-5)
4222301 งานดอกไม้สดและใบตอง
 Thai Traditional Floral Arrangment
3 (2-2-5)
4222303 การแกะสลักผักและผลไม้
 Vegetable and Fruit Carving
3 (2-2-5)
4223104 การบริการอาหารในสถาบัน
 Institutional Food Services
3 (2-2-5)
4224303 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์
 Floral Arragement in Applied Arts
3 (2-2-5)
4224402 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาเยาวชน
 Home Economics and Youth Decoration
3 (2-2-5)
4224404 การจัดการธุรกิจด้านคหกรรมศาสตร์
 Home Economics Business Management
3 (2-2-5)

 222   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4221403 ความสัมพันในครอบครัว
 Family Relationship
3 (2-2-5)
4222101 อาหารไทย
 Thai Cuisine
3 (2-2-5)
4222103 อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 Snack Cookery and Beverage
3 (2-2-5)
4222104 ขนมอบและการตกแต่ง
 Bakery and Decoration
3 (2-2-5)
4222105 อาหารนานาชาติ
 International Cuisine
3 (2-2-5)
4222203 การซักรีดซ่อมแซมเสื้อผ้า
 Laundry and Clothes Fixing
3 (2-2-5)
4222302 ศิลปะการจัดดอกไม้
 Art of Florat Arrangement
3 (2-2-5)
4222304 สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ
 Paper Crafts
3 (2-2-5)
4222401 การพัฒนาครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 Family Development Using Sufficiency Economy Principle
3 (2-2-5)
4222402 วิกฤติการร์ในครอบคลัวและสังคม
 Family and Social Cisis
3 (2-2-5)
4223101 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
 Food Preservation and Food Processing
3 (2-2-5)
4223102 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
 Food Sanitation and Food Safety
3 (2-2-5)
4223103 การจัดเลี้ยงอาหาร
 Food Catering
3 (2-2-5)
4223105 โภชนศาสตร์ในวัฏจักรชีวิต
 Nutrition the Life Cycle
3 (2-2-5)
4223201 สีและการย้อม
 Dye and Dyeing
3 (2-2-5)
4223202 การออกแบบเครื่องแต่งกาย
 Costume Design
3 (2-2-5)
4223203 การทำเสื้อบนหุ่น
 Draping
3 (2-2-5)
4223204 สิ่งประดิษฐ์จากผ้า
 Fabric Crafts
3 (2-2-5)
4223301 ศิลปะประดิษฐ์และการสร้างสรรค์
 Arts and Crafts Creation
3 (2-2-5)
4223302 ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่ง
 Artificial flowers for Decoration
3 (2-2-5)
4223303 การจัดพาน
 Tray Arragement
3 (2-2-5)
4223304 การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้
 Waste Material Clafting
3 (2-2-5)
4223305 การประดิษฐ์เครื่องแขวน
 Mobiles Making
3 (2-2-5)
4223401 การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
 Child Care
3 (2-2-5)
4223402 การดูแลผู้สูงอายุ
 Nursing Care for the Elderly
3 (3-0-6)
4223403 การอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ
 Care for Special Need Children
3 (2-2-5)
4223404 การเล่นกับการพัฒนาการของเด็ก
 Play and Child Development
3 (3-0-6)
4223405 นิทานสำหรับเด็ก
 Stories for Education
3 (3-0-6)
4224101 โภชนาศาสตร์ชุมชน
 Community Nutrition
3 (2-2-5)
4224201 เสื้อผ้าสำหรับครอบครัว
 Family Clothing
3 (2-2-5)
4224202 การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 Apparel Ready ti Ware
3 (2-2-5)
4224203 แฟชั่นและการแต่งกาย
 Fashion and Clothing
3 (2-2-5)
4224204 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
 Development of Fabric Product
3 (2-2-5)
4224205 ผ้าทอพื้นเมืองในอาเซียน
 Native Woven Cloth ASEAN
3 (2-2-5)
4224301 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย
 Floral Arrangement in Thai Traditional Style
3 (2-2-5)
4224302 งาน เย็บ ปัก ถัก ร้อย
 Embroidery
3 (2-2-5)
4224304 เครื่องหอมและของชำร่วย
 Fragrances and Souvenir
3 (2-2-5)
4224401 การศึกษาสำหรับพ่อแม่
 Parent Education
3 (3-0-6)
4224403 คหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
 Home Economics for Community Development
3 (3-0-6)

 223   การสอนวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4221501 หลักการสอนคหกรรมศาสตร์
 Principle of Home Economics Teaching
3 (2-2-5)
4222501 พฤติกรรมการสอนคหกรรมศาสตร์
 Teaching Behavior for Home Economics
3 (2-2-5)

 30   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4222102 ขนมไทย
 Thai Desserts
3 (2-2-5)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122