โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : การบัญชี

 10   วิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 11   วิชาภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
 English Proficiency Development
2 (1-2-3)
0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (2-2-5)

 121   วิชามนุษย์บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021109 จิตสำนึกราชภัฏ
 Rajabhat Consciousness
3 (2-2-5)

 122   วิชามนุษย์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021101 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0021102 ปรัชญาทั่วไป
 General Philosophy
3 (3-0-6)
0021103 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0021104 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
 The Science and Art of Happiness
3 (3-0-6)
0021105 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0021106 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)
0021107 บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 Personality and Leadership
3 (3-0-6)
0021108 การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง
 Study Fundamentals and Referencing
3 (3-0-6)

 13   วิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 สังคมไทยกับความเป็นพลวัต
 Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
0031102 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0031104 ธนบุรีศึกษา
 Thonburi Studies
3 (3-0-6)
0031105 สมุทรปราการศึกษา
 Samutprakan Studies
3 (3-0-6)
0031106 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
  Thai Contemporary Economy
3 (3-0-6)
0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0031108 ธุรกิจสมัยใหม่
 Modern Business
3 (3-0-6)
0031109 อาเซียนศึกษา
 ASEAN studies
3 (3-0-6)
0031110 โลกศึกษา
 World Studies
3 (3-0-6)
0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)

 14   วิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0041103 อาหารและยาเพื่อคุณภาพชีวิต
 Food and Medicine for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม่
 Quality of Life and Family in Modern Society
3 (3-0-6)
0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
3 (2-2-5)
0041106 ภัยธรรมชาติ
 Natural Disasters
3 (3-0-6)
0041107 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-5)
0041108 วิธีการแสวงหาความรู้
 Method of Knowledge Acquisition
3 (2-2-5)

 20   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 21   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3301102 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1
 English for Business Profession Development 1
3 (3-0-6)
3301103 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2
 English for Business Profession Development 2
3 (3-0-6)
3302101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
3302102 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
 Business and Commercial Laws
3 (3-0-6)
3303102 วิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
 Quantitative Analysis & Business Statistics
3 (3-0-6)
3311101 การบัญชีชั้นต้น 1
 Accounting Principles 1
3 (2-2-5)
3311102 การบัญชีชั้นต้น 2
 Accounting Principles 2
3 (2-2-5)
3341101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 Principles of Information System
3 (3-0-6)
3351101 การภาษีอากร 1
 Taxation 1
3 (3-0-6)
3401001 หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economics
3 (3-0-6)
3411101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
3412302 การจัดการปฏิบัติการ
 Operation Management
3 (3-0-6)
3414204 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
3431401 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)

 221   วิชาชีพเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3312101 การบัญชีชั้นกลาง 1
 Intermediate Accounting 1
3 (2-2-5)
3312102 การบัญชีชั้นกลาง 2
 Intermediate Accounting 2
3 (2-2-5)
3312103 การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน
 Financial Statement Analysis
3 (3-0-6)
3313101 การบัญชีชั้นสูง 1
 Advanced Accounting 1
3 (2-2-5)
3313102 การบัญชีชั้นสูง 2
 Advanced Accounting 2
3 (2-2-5)
3322101 การบัญชีต้นทุน 1
 Cost Accounting 1
3 (3-0-6)
3322102 การบัญชีต้นทุน 2
 Cost Accounting 2
3 (3-0-6)
3333101 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
 Internal Control and Auditing
3 (3-0-6)
3333102 การสอบบัญชี
 Auditing
3 (3-0-6)
3342101 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Accounting information Systems
3 (2-2-5)
3352101 การภาษีอากร 2
 Taxation 2
3 (3-0-6)

 222   วิชาชีพประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3304101 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
 Preparation for Professional Practice
1 (0-0-45)
3304102 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี
 Accounting practice
6 (0-0-640)
3304103 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
  -
6 (0-0-640)

 223   เลือก-บัญชีการเงิน-บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3314105 สัมมนาการบัญชีการเงิน
 Seminar on Financial Accounting
3 (2-2-5)

 224   เลือก-บัญชีการเงิน-เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3313103 การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
 Corporate Governance and Professional Ethics for Accounting
3 (3-0-6)
3313104 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี
 Statistics for Research in Accounting
3 (3-0-6)
3313105 การบัญชีเฉพาะกิจการ
 Specialized Accounting
3 (3-0-6)
3314101 ทฤษฎีบัญชี
 Accounting Theory
3 (3-0-6)
3314102 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
 Governmental Accounting
3 (3-0-6)
3314103 การบัญชีเศรษฐกิจพอเพียง
 Accounting for Sufficiency Economy
3 (3-0-6)
3314104 การบัญชีระหว่างประเทศ
 International Accounting
3 (3-0-6)
3314105 สัมมนาการบัญชีการเงิน
 Seminar on Financial Accounting
3 (2-2-5)

 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122