โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : การบัญชี

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 21   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3301102 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1
 English for Business Profession Development 1
3 (3-0-6)
3301103 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2
 English for Business Profession Development 2
3 (3-0-6)
3302101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
3302102 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
 Business and Commercial Laws
3 (3-0-6)
3303102 วิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
 Quantitative Analysis & Business Statistics
3 (3-0-6)
3311101 การบัญชีชั้นต้น 1
 Accounting Principles 1
3 (2-2-5)
3311102 การบัญชีชั้นต้น 2
 Accounting Principles 2
3 (2-2-5)
3341101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 Principles of Information System
3 (3-0-6)
3351101 การภาษีอากร 1
 Taxation 1
3 (3-0-6)
3401001 หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economics
3 (3-0-6)
3411101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
3412302 การจัดการปฏิบัติการ
 Operation Management
3 (3-0-6)
3414204 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
3431401 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)

 221   วิชาชีพเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3312101 การบัญชีชั้นกลาง 1
 Intermediate Accounting 1
3 (2-2-5)
3312102 การบัญชีชั้นกลาง 2
 Intermediate Accounting 2
3 (2-2-5)
3312103 การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน
 Financial Statement Analysis
3 (3-0-6)
3313101 การบัญชีชั้นสูง 1
 Advanced Accounting 1
3 (2-2-5)
3313102 การบัญชีชั้นสูง 2
 Advanced Accounting 2
3 (2-2-5)
3322101 การบัญชีต้นทุน 1
 Cost Accounting 1
3 (3-0-6)
3322102 การบัญชีต้นทุน 2
 Cost Accounting 2
3 (3-0-6)
3333101 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
 Internal Control and Auditing
3 (3-0-6)
3333102 การสอบบัญชี
 Auditing
3 (3-0-6)
3342101 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Accounting information Systems
3 (2-2-5)
3352101 การภาษีอากร 2
 Taxation 2
3 (3-0-6)

 222   วิชาชีพประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3304101 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
 Preparation for Professional Practice
1 (0-0-45)
3304102 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี
 Accounting practice
6 (0-0-640)
3304103 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
  -
6 (0-0-640)

 223   เลือก-บัญชีการเงิน-บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3314105 สัมมนาการบัญชีการเงิน
 Seminar on Financial Accounting
3 (2-2-5)
3324103 สัมมนาการบัญชีบริหาร
 Seminar on Managerial Accounting
3 (2-2-5)
3334104 สัมมนาการสอบบัญชี
  -
3 (2-2-5)
3344102 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  -
3 (2-2-5)
3354102 สัมมนาการภาษีอากร
  -
3 (2-2-5)
3364102 สัมมนาปัญหาทางการเงิน
  -
3 (2-2-5)

 224   เลือก-บัญชีการเงิน-เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3313103 การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
 Corporate Governance and Professional Ethics for Accounting
3 (3-0-6)
3313104 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี
 Statistics for Research in Accounting
3 (3-0-6)
3313105 การบัญชีเฉพาะกิจการ
 Specialized Accounting
3 (3-0-6)
3314101 ทฤษฎีบัญชี
 Accounting Theory
3 (3-0-6)
3314102 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
 Governmental Accounting
3 (3-0-6)
3314103 การบัญชีเศรษฐกิจพอเพียง
 Accounting for Sufficiency Economy
3 (3-0-6)
3314104 การบัญชีระหว่างประเทศ
 International Accounting
3 (3-0-6)
3323101 การวางแผนกําไรและการควบคุม
 Profit Planning and Control
3 (3-0-6)

 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122