โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 88
 71   กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3101102 หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economics
3 (3-0-6)
3302106 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
3310001 การบัญชีและการเงินขั้นต้น
 Fundamental Financial and Accounting
3 (2-2-5)
3312102 การจัดการองค์กรสมัยใหม่
 Modern Organization Management
3 (3-0-6)
3312204 การจัดการปฏิบัติการ
 Operations Management
3 (3-0-6)
3312205 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3315201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)
4305203 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (2-2-5)
4400002 การวิเคราะห์และนำเสนอภาพข้อมูลทางธุรกิจ
 Business Analytics and Presentation of Data Visualization
3 (2-2-5)
4402003 การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
 Business Process Analysis
3 (2-2-5)

 72   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3403219 กฎหมายและความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Laws and Business Information System Security
3 (2-2-5)
4400101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจดิจิทัล
 Management Information System and Digital Business
3 (2-2-5)
4400104 การบริหารโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
 Project Management for Digital Technology in Business
3 (2-2-5)
4400105 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
 Seminar in Digital Technology in Business
3 (2-2-5)
4400202 การคิดเชิงออกแบบ
 Design Thinking
3 (2-2-5)
4400203 การวิจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจ
 Research in Digital Technology and Business
3 (2-2-5)
4400204 โครงการพิเศษสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
 Special Project in Digital Technology in Business
3 (2-2-5)
4402103 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Business System Analysis and Design
3 (2-2-5)
4403302 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลสำหรับงานธุรกิจ
 Digital Media Creation Technology for Business
3 (2-2-5)
4403303 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
 Application Program for Website Development in Business
3 (2-2-5)
4404402 การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
 Business Database Management
3 (2-2-5)
4405202 การสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล
 Data Communication and Security for Digital Business
3 (2-2-5)
4406401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ
 Computer and Operating System in Business
3 (2-2-5)
4407301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ
 Business Programming
3 (2-2-5)

 73   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 74   กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4400501 การจัดการสื่อสังคมออนไลน์เพื่องานธุรกิจ
 Social Media Management for Business
3 (2-2-5)
4400502 เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับธุรกิจ
 Blockchain Technology for Business
3 (2-2-5)
4400503 การจัดการคลังข้อมูล
 Data Warehouse Management
3 (2-2-5)
4400504 การประมวลผลแบบคลาวด์
 Cloud Computing
3 (2-2-5)
4400505 การจัดการระบบธุรกิจอัจฉริยะ
 Business Intelligence Management
3 (2-2-5)
4400602 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานเอกสาร
 Application Software for Documentation
3 (2-2-5)
4400603 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานบัญชี
 Application Software for Accounting
3 (2-2-5)
4400604 เทคนิคการสร้างเอกสารเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
 Techniques for Business Presentation
3 (2-2-5)
4400605 การจัดการเนื้อหาสำหรับธุรกิจดิจิทัล
 Content Management for Digital Business
3 (2-2-5)
4400606 การจัดการอีสปอร์ต
 E-Sport Management
3 (2-2-5)
4400703 การออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้
 User Interface Design
3 (2-2-5)
4400704 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการธุรกิจขั้นสูง
 Application for Advance Business Management
3 (2-2-5)
4400705 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับงานธุรกิจ
 Object-Oriented Programming for Business
3 (2-2-5)
4400706 อาชญากรรมทางไซเบอร์
 Cybercrime
3 (2-2-5)
4405115 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
 Internet of Things Technology
3 (2-2-5)

 75   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2222401 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
 English for Digital Technology Business
3 (2-2-5)
2222402 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
 English for Personnel in Digital Technology Business
3 (2-2-5)
2232501 ภาษาจีนสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
 Chinese for Digital Technology Business
3 (2-2-5)
2232502 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรทางเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
 Chinese for Personnel in Digital Technology Business
3 (2-2-5)
2242201 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
 Japanese for Digital Technology Business
3 (2-2-5)
2242202 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรทางเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
 Japanese for Personnel in Digital Technology Business
3 (2-2-5)

 76   กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4400901 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 Preparation for Co-operative Education and Work Integrated Learning
1 (0-0-45)
4400902 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 Co-operative Education and Work Integrated Learning
6 (16 สัปดาห์)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122