โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 11   วิชาภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
 English Proficiency Development
2 (1-2-3)
0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (2-2-5)

 12   วิชามนุษย์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 121   วิชามนุษย์-บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021109 จิตสำนึกราชภัฏ
 Rajabhat Consciousness
3 (2-2-5)

 122   วิชามนุษย์-เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021101 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0021102 ปรัชญาทั่วไป
 General Philosophy
3 (3-0-6)
0021103 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0021104 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
 The Science and Art of Happiness
3 (3-0-6)
0021105 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0021106 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)
0021107 บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 Personality and Leadership
3 (3-0-6)
0021108 การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง
 Study Fundamentals and Referencing
3 (3-0-6)

 13   วิชาสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 สังคมไทยกับความเป็นพลวัต
 Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
0031102 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0031104 ธนบุรีศึกษา
 Thonburi Studies
3 (3-0-6)
0031105 สมุทรปราการศึกษา
 Samutprakan Studies
3 (3-0-6)
0031106 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
  Thai Contemporary Economy
3 (3-0-6)
0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0031108 ธุรกิจสมัยใหม่
 Modern Business
3 (3-0-6)
0031109 อาเซียนศึกษา
 ASEAN studies
3 (3-0-6)
0031110 โลกศึกษา
 World Studies
3 (3-0-6)
0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)

 14   วิชาคณิต-วิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0041103 อาหารและยาเพื่อคุณภาพชีวิต
 Food and Medicine for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม่
 Quality of Life and Family in Modern Society
3 (3-0-6)
0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
3 (2-2-5)
0041106 ภัยธรรมชาติ
 Natural Disasters
3 (3-0-6)
0041107 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-5)
0041108 วิธีการแสวงหาความรู้
 Method of Knowledge Acquisition
3 (2-2-5)

 20   วิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 87
 21   วิชาแกนคณิตและพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4131001 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Mathematice for Information Technology
3 (3-0-6)
4131002 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Statistics for Information Technology
3 (3-0-6)
4131003 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Principle of Information Technology
3 (2-2-5)

 22   วิชาภาษาสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4132001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
 English for the information Technology 1
3 (3-0-6)
4132002 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
 English for Information Technology 2
3 (3-0-6)

 23   วิชาพื้นฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4132101 จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Ethics and Liw for Information Technology
3 (3-0-6)
4132102 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Project Management Information Technology
3 (2-2-5)
4132103 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology Entrepreneurship
3 (3-0-6)
4132201 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
 Computing Platform Technology
3 (2-2-5)
4132202 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 Multimedia Technology
3 (2-2-5)
4132203 เทคโนโลยีเว็บ
 Wab Technology
3 (2-2-5)
4132204 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)
4132205 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Business
3 (2-2-5)
4132301 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและอัลกอริทึม
 Structure Programming and Algorithm
3 (2-2-5)
4132302 การเขียนโปรแกรมแบบทำตามเหตุการณ์
 Event Driven Programming
3 (2-2-5)
4132303 คอมพิวเตอร์กราฟิก
 Computer Graphics
3 (2-2-5)
4132304 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
 Wab Programming
3 (2-2-5)
4132401 โครงสร้างและแฟ้มข้อมูล
 Data Structure and File Organization
3 (2-2-5)
4132402 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
4132403 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Data Base
3 (2-2-5)
4132404 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 Database Management System
3 (2-2-5)
4132405 ระบบการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 Data Communication and Computer Network System
3 (2-2-5)
4132406 ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 1
 Information Assurance and Security 1
3 (2-2-5)
4132407 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 System Analysis and Design
3 (2-2-5)
4132408 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
 Object Oriented Analysis and Design
3 (2-2-5)

 24   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4133101 การจัดการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology Service Management
3 (3-0-6)
4133102 องค์การและการจัดการทางธุรกิจ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
4133103 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 Business Information Systems
3 (3-0-6)
4133201 การออกแบบและการจัดการเครือข่าย
 Network Management and Design
3 (2-2-5)
4133202 การสื่อสารแบบไร้สายและการเคลื่อนที่
 Wireless and Mobile Communication
3 (2-2-5)
4133203 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 Application Development for Mobile Devices
3 (2-2-5)
4133204 ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 2
 Information Assuraance and Security 2
3 (2-2-5)
4133205 เทคโนโลยีการให้บริการบนเว็บ
 Web Servive Technology
3 (2-2-5)
4133206 ระบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -
3 (2-2-5)
4133207 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  -
3 (2-2-5)
4133208 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
 Information Technology for Office Automation
3 (2-2-5)
4133209 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 Information Technology for Management Information System
3 (2-2-5)
4133210 เทคโนโลยีสารสนเทศและการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
 Infromation Technology and Business of Consulting
3 (2-2-5)
4133211 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินแลฃะการบัญชี
 Infromation Technology for Finance and Accounting
3 (2-2-5)
4133212 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการควบคุมสินค้า
 Information Technology for Inventory Control
3 (2-2-5)
4133213 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน
 Information Technology for personnel Record and Payroll
3 (2-2-5)
4133214 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
 Geographic Information System
3 (2-2-5)
4133301 คลังข้อมูลและเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
 Data Warehousigng and Data Mining
3 (2-2-5)
4133302 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
 Commercial Database System
3 (2-2-5)
4133303 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
 Disstributed Databases
3 (2-2-5)
4133304 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์
 Computer Graphic Design
3 (2-2-5)
4133305 พื้นฐานการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
 Basic Computer Game Design Concepts
3 (2-2-5)
4133306 การเขียนโปรแกรมเกม
 Game Programming
3 (2-2-5)
4133307 การออกแบบและผลิตเกม
 Game Design and Production
3 (2-2-5)
4133308 เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติ
 3D Image Production
3 (2-2-5)
4133601 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Seminar in Information Technology
3 (2-2-5)
4133602 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะ 1
 Special Topics in Information Technology 1
3 (2-2-5)
4133603 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะ 2
 Special Topics in Information Technology
3 (2-2-5)
4133604 การวิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology Management Research
3 (2-2-5)

 30   วิชาฝึกประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4132601 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology Project
3 (0-6-3)
4134701 เตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Preparation of Professional Field Experience in Information Technology
1 (0-0-90)
4134702 ปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Professional Field Experience in Information Technology
3 (0-0-450)
4134703 เตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Preparation of Professional Field Experience for Cooperative in Information Technology
1 (0-0-90)
4134704 การปฏิบัติงานวิชาชีพสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Professional Field Experience for Cooperative Education in Information Technology
6 (0-0-640)

 40   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122