โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
 English Proficiency Development
2 (1-2-3)
0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (2-2-5)

 12   กลุ่มวิชามนุษย์ฯ-บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021109 จิตสำนึกราชภัฏ
 Rajabhat Consciousness
3 (2-2-5)

 121   กลุ่มมนุษย์-เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021101 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0021102 ปรัชญาทั่วไป
 General Philosophy
3 (3-0-6)
0021103 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0021104 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
 The Science and Art of Happiness
3 (3-0-6)
0021105 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0021106 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)
0021107 บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 Personality and Leadership
3 (3-0-6)
0021108 การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง
 Study Fundamentals and Referencing
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 สังคมไทยกับความเป็นพลวัต
 Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
0031102 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0031104 ธนบุรีศึกษา
 Thonburi Studies
3 (3-0-6)
0031105 สมุทรปราการศึกษา
 Samutprakan Studies
3 (3-0-6)
0031106 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
  Thai Contemporary Economy
3 (3-0-6)
0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0031108 ธุรกิจสมัยใหม่
 Modern Business
3 (3-0-6)
0031109 อาเซียนศึกษา
 ASEAN studies
3 (3-0-6)
0031110 โลกศึกษา
 World Studies
3 (3-0-6)
0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิตฯ-วิทย์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0041103 อาหารและยาเพื่อคุณภาพชีวิต
 Food and Medicine for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม่
 Quality of Life and Family in Modern Society
3 (3-0-6)
0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
3 (2-2-5)
0041106 ภัยธรรมชาติ
 Natural Disasters
3 (3-0-6)
0041107 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-5)
0041108 วิธีการแสวงหาความรู้
 Method of Knowledge Acquisition
3 (2-2-5)

 20   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 111
 21   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทย์-คณิตฯหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4013104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 Physics Laboratory I
1 (0-3-0)
4013106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
 Physics Laboratory II
1 (0-3-0)
4013303 ฟิสิกส์ 1
 Physics I
3 (3-0-6)
4013305 ฟิสิกส์ 2
 Physics II
3 (3-0-6)
4023101 เคมี
 Chemistry
3 (3-0-6)
4023102 ปฏิบัติการเคมี
 Practices in Chemistry
1 (0-3-0)
6001301 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 Engineering Mathemetics I
3 (3-0-6)
6001302 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
 Engineering Mathematics II
3 (3-0-6)
6001303 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
 Engineering Mathematics III
3 (3-0-6)

 22   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6052205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร
 Computer Programming for Engineers
3 (2-3-4)
6072101 เขียนแบบวิศวกรรม
 Engineering Drawing
3 (2-3-4)
6072102 งานฝึกฝีมือพื้นฐาน
 Basic Workshop Practice
1 (0-3-1)
6072303 กลศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Mechenics
3 (3-0-6)
6072304 วัสดุวิศวกรรม
 Engineering Materials
3 (3-0-6)

 23   กลุ่มวิชาชีพแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 62
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6005141 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
 Pre-Engineering Projects
1 (0-3-0)
6013108 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
 Electric Circuits Laboratory
1 (0-3-0)
6013109 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
 Electrical Instruments and Measurements Laboratory
1 (0-3-0)
6013110 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
 Engineering Electronics Laboratory
1 (0-3-0)
6013111 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
 Electrical Machines Laboratory
1 (0-3-0)
6013124 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
 Electric Power System Laboratory
1 (0-3-0)
6013125 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Power Electronics Laboratory
1 (0-3-0)
6013126 ปฏิบัติการระบบควบคุม
 Control System Laboratory
1 (0-3-0)
6013302 วงจรไฟฟ้า
 Electric Circuits
3 (3-0-6)
6013307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
 Electrical Machines I
3 (3-0-6)
6013312 ระบบไฟฟ้ากำลัง
 Electrical Power Systems
3 (3-0-6)
6013313 วิศวกรรมการส่องสว่าง
 Illumination Engineering
3 (3-0-6)
6013314 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
 High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
6013316 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
 Electric Power Systems Analysis
3 (3-0-6)
6013317 วงจรและอุปกรณ์ควบคุม
 Circuits and Control Devices
3 (3-0-6)
6013319 การออกแบบระบบไฟฟ้า
 Electrical System Design
3 (3-0-6)
6013321 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
 Electrical Machines II
3 (3-0-6)
6013322 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย
 Power Plants and Substations
3 (3-0-6)
6013323 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์
 Power System Protection and Relays
3 (3-0-6)
6023203 วงจรดิจิทัล
 Digital Circuits
3 (2-3-4)
6023306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
 Engineering Electronics
3 (3-0-6)
6033304 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 Electromagnetic Field
3 (3-0-6)
6033315 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Power Electronics
3 (3-0-6)
6043305 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
 Electrical Instruments and Measurements
3 (3-0-6)
6043318 ระบบการควบคุม
 Control Systems
3 (3-0-6)
6053220 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
 MicroProcessors and Microcontrollers
3 (2-3-4)

 24   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1553606 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ
 English for Professional Communication
3 (3-0-6)
1553607 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนสำหรับการสื่อสาร
 English for Communicative Writing
3 (3-0-6)
1554605 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม
 English for Engineering Employment
3 (3-0-6)
1554606 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารงานวิศวกรรม
 English for Engineering Administration
3 (3-0-6)
1561110 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางวิศวกรรม
 Japanese for Engineering Communication
3 (3-0-6)
1571110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางวิศวกรรม
 Chinese for Engineering Communication
3 (3-0-6)
1661110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารทางวิศวกรรม
 Korean for Engineering Communication
3 (3-0-6)
6014301 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสูง
 High Power Transformers
3 (3-0-6)
6014302 การควบคุมมอเตอร์เชิงอุตสาหกรรม
 Industrial Motor Control
3 (3-0-6)
6014303 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
 Electrical Motor Drives
3 (3-0-6)
6014304 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าสมัยใหม่
 Modern Electrical Machine Technologies
3 (3-0-6)
6024301 อิเล็กทรอนิกส์กำลังสูง
 High Power Electronics
3 (3-0-6)
6024302 การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Power Electronic Application
3 (3-0-6)
6024303 อิเล็กทรอนิกส์กำลังทางอุตสาหกรรม
 Industrial Power Electronics
3 (3-0-6)
6024304 แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง
 Switch-Mode Power Electronics
3 (3-0-6)
6024305 การรบกวนทางไฟฟ้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Electrical Interferences in Power Electronic Systems
3 (3-0-6)
6084201 เทคโนโลยีการแปลงรูปพลังงาน
 Energy Conversion Technology
3 (3-0-6)
6084202 การวางแผนของระบบไฟฟ้ากำลัง
 Power System Planning
3 (3-0-6)
6084203 คุณภาพกำลังไฟฟ้า
 Power Quality
3 (3-0-6)
6084204 เทคนิคการทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
 High Voltage Engineering Testing Techniques
3 (3-0-6)
6084205 เทคนิคการจัดการพลังงาน
 Energy Management Techniques
3 (3-0-6)
6114201 การวิจัยการดำเนินการทางวิศวกรรม
 Engineering Operation Research
3 (3-0-6)
6114202 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Economics
3 (3-0-6)
6114203 กฎหมายอุตสาหกรรม
 Industrial Laws
3 (3-0-6)
6114204 วิศวกรรมความปลอดภัย
 Safety Engineering
3 (3-0-6)
6114205 การบริหารโครงการทางด้านวิศวกรรม
 Engineering Project Management
3 (3-0-6)

 25   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6005142 โครงงานวิศวกรรม
 Engineering Projects
3 (0-6-0)
6005143 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 Co-Operative Education in Electrical Engineering
6 (0-0-540)

 30   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122