โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 21   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3301101 หลักการบัญชี
 Principles of Accounting
3 (2-2-5)
3302101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
3401001 หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economics
3 (3-0-6)
3402002 กฎหมายธุรกิจ
 Business Law
3 (3-0-6)
3402003 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (2-2-5)
3403004 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 Operation Management
3 (3-0-6)
3403005 การวิจัยทางธุรกิจ
 Business Research
3 (2-2-5)
3404006 จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
3 (3-0-6)
3411101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
3412302 การจัดการปฏิบัติการ
 Operation Management
3 (3-0-6)
3413303 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3414204 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
3431401 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)

 22   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3421201 พฤติกรรมองค์การ
 Organization Behavior
3 (3-0-6)
3421202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)
3422203 การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 Job Analysis and Human Resource Planning
3 (3-0-6)
3422204 การสรรหาและการคัดเลือก
 Recruitment and Selection
3 (3-0-6)
3422205 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Development
3 (3-0-6)
3423208 การบริหารค่าตอบแทน
 Compensation Management
3 (3-0-6)
3423306 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
 Organization Development and Change
3 (3-0-6)
3423307 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 Performance Management
3 (3-0-6)
3424209 แรงงานและพนักงานสัมพันธ์
 Employee and Labor Relation
3 (3-0-6)
3424210 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Seminar on Human Resource management
3 (2-2-5)

 23   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3413112 จิตวิทยาธุรกิจ
 Business Psychology
3 (3-0-6)
3423111 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Personality Development
3 (3-0-6)
3423112 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
 Efficiency Development
3 (3-0-6)
3423113 ภาวะผู้นํา
 Leadership
3 (3-0-6)
3423114 ทฤษฎีและการออกแบบองค์การ
  -
3 (3-0-6)
3423115 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
 Strategic Communication Management
3 (3-0-6)
3423116 การจัดการความขัดแย้ง
  -
3 (3-0-6)
3423117 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 English for Human Resource Management
3 (3-0-6)
3423118 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management Information System
3 (2-2-5)
3423219 สมรรถนะและการจัดการผู้มีความสามารถสูง
 Competency and Talent Management
3 (3-0-6)
3423220 สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน
  -
3 (3-0-6)
3423221 ความรับผิดชอบต่อสังคม
 Corporate Social Responsibility
3 (3-0-6)
3423222 การจัดการฝึกอบรมและการพัฒนา
 Training and Development Management
3 (2-2-5)
3423223 องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
 Learning Organization and Knowledge Management
3 (3-0-6)
3440009 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Business Information System
3 (2-2-5)
3462101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business Management
3 (3-0-6)

 24   วิชาชีพเลือกด้านภาษาต่างประเทศเพื่อวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 240   วิชาชีพด้านภาษาต่างประเทศเพื่อวิชาชีพ(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3402007 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
 Business English Communication 1
3 (3-0-6)

 241   วิชาชีพเลือกด้านภาษาฯ(เลือกภาษาเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3402008 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
 Business English Communication 2
3 (3-0-6)
3402201 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
 Japanese for Basic Communication
3 (3-0-6)
3402202 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
 Japanese for Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
3402301 การสื่อสารภาษาจีนพื้นฐาน
 Chinese for Basic communication
3 (3-0-6)
3402302 การสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
 Chinese for Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
3403009 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3
 Business English Communication 3
3 (3-0-6)
3403010 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 4
 Business English Communication 4
3 (3-0-6)
3403203 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจ
 Japanese for Business Communication
3 (3-0-6)
3403303 การสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจ
 Chinese for Business Communication
3 (3-0-6)

 25   ฝึกประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3404302 การปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ
 Field Experience in Business
6 (0-0-640)
3404303 สหกิจศึกษา
  -
6 (0-0-640)

 30   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122