โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : การจัดการอุตสาหกรรม

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 21   วิชาแกนด้านคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011301 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physics 1
3 (2-2-5)
4011302 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
 General Physics 2
3 (2-2-5)
4021102 เคมีพื้นฐาน
 Basic Chemistry
3 (2-2-5)
4091101 หลักคณิตศาสตร์
 Principle of Mathematics
3 (3-0-6)
4171216 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Electricity and Electronics
3 (2-2-5)
4173109 สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
 Statistics for Industrial Management
3 (3-0-6)
4203101 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Computer
3 (2-2-5)

 22   วิชาแกนด้านการจัดการอุตสาหกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4171101 การจัดการอุตสาหกรรม
 Industrial Management
3 (3-0-6)
4171102 การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Safety Management
3 (3-0-6)
4171103 การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม
 Production Management in Industrial Work
3 (3-0-6)
4171104 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Producttivity
3 (3-0-6)
4171205 การฝึกฝีมือช่างพื้นฐาน
 Basic Workshop Practice
3 (2-2-5)
4172106 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
 Quality Management in Industrial Work
3 (3-0-6)
4172108 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Economics
3 (3-0-6)
4173110 การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม
 Research for Industrial Management
3 (2-2-5)
4173201 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในธุรกิจอุตสาหกรรม
 English Reading Skills in Industrial Business
3 (2-2-5)
4173202 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
 English for Industrial Work
3 (2-2-5)
4173206 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม
 Financial Management in Industrial Work
3 (3-0-6)
4173207 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม
 Innovation and Technology Management in Industrial Work
3 (3-0-6)
4173208 การออกแบบและวางผังโรงงาน
 Plant Layout and Design
3 (3-0-6)
4173210 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
 Industrial Management Seminar
3 (2-2-5)
4184103 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
 Industrail Control and Measurement
3 (2-2-5)

 23   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3563502 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
4171105 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม
 Human Resource Management in Industry
3 (3-0-6)
4171302 เขียนแบบวิศวกรรม
 Engineering Draeing
3 (2-2-5)
4171303 การเขียนรายงานด้านเทคนิค
 Technical Report Writing
3 (3-0-6)
4171304 วัสดุศาสตร์
 Material Science
3 (3-0-6)
4172107 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
 Industrial Management Strategy
3 (3-0-6)
4172204 การบริหารโครงการในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Project Management
3 (3-0-6)
4172305 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
 Industrial and Organizational Psychology
3 (3-0-6)
4172307 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 Industrial Product Standard
3 (3-0-6)
4172309 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 Product Design Technology
3 (2-2-5)
4173209 การรประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
 Industrial Business Operation
3 (3-0-6)
4173312 กฎหมายอุตสาหกรรม
 Industrial Law
3 (3-0-6)
4173313 การศึกษาการทำงาน
 Work Study
3 (3-0-6)
4173314 คลังสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้าในงานอุตสาหกรรม
 Warehouse and Distribution Center in Industrial Work
3 (2-2-5)
4173315 การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
 Machinery and Equipment Maintenance
3 (2-2-5)
4173316 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
 Control System in Industrial Work
3 (2-2-5)
4173318 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
 Electronic Commerce in Industrial Work
3 (3-0-6)
4173319 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม
 Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
4174321 การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม
 Environmental Management in Industrial Work
3 (3-0-6)
4174322 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 Energy Management in Industry
3 (3-0-6)
4174323 กระบวนการผลิต
 Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
4174324 การวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเบื้องต้น
 Introduction to Industrial Operations Research
3 (3-0-6)
4202202 การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
 Computer Aided Manufacturing Control
3 (2-2-5)
4203205 ระบบสารสนเทศเพื่องานอุตสาหกรรม
 Information Systems for Industrial Work
3 (2-2-5)

 24   วิชาปฏิบัติการวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173211 เตรียมสหกิจการจัดการอุตสาหกรรม
 Preparation for Industrial Management Co-operative Education
1 (0-0-45)
4173212 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
 Preparation for Field Experience in Industrial Management
1 (0-0-45)
4174211 สหกิจศึกษาการจัดการอุตสาหกรรม
  -
6 (0-0-640)
4174212 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
 Field Experience in Industrial Management
6 (0-0-640)

 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122