โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 21   กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3301001 หลักการบัญชี
 Principles of Accounting
3 (2-2-5)
3302102 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
3401101 หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economics
3 (3-0-6)
3401102 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
3401201 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
3402104 การจัดการปฏิบัติการ
 Operations Management
3 (3-0-6)
3402301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)
3403106 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (2-2-5)
3403107 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3404109 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)

 22   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 45
 221   กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3442111 การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
 Business Process Analysis
3 (2-2-5)
3443112 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ
 Business System Analysis and Design
3 (2-2-5)
3443113 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Business Information System Security
3 (3-0-6)
3444114 การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Project Management for Business Computer
3 (2-2-5)
3444115 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Seminar in Business Computer
3 (2-2-5)

 222   กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3442221 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายในงานธุรกิจ
 Data Communication and Network System in Business
3 (2-2-5)
3442222 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
 Management of Electronic Business
3 (2-2-5)
3442324 การพัฒนาสื่อประสมสำหรับงานธุรกิจ
 Multimedia Development for Business
3 (2-2-5)
3443223 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานธุรกิจ
 Website Development in Business
3 (2-2-5)
3443225 โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
 Special Business Computer Project I
1 (0-2-1)
3443226 โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
 Special Business Computer Project II
2 (0-4-2)

 223   กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3441331 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ 1
 Business Programming I
3 (2-2-5)
3441332 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ 2
 Business Programming II
3 (2-2-5)
3442333 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 Business Information Technology
3 (2-2-5)

 224   กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3441441 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเพื่องานธุรกิจ
 Computer and Operating System for Business
3 (2-2-5)
3442442 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานธุรกิจ
 Business Database Analysis and Design
3 (2-2-5)

 23   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 231   กลุ่มวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3440501 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Business Information System
3 (2-2-5)
3440502 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ
 Computer Graphics for Business
3 (2-2-5)
3440503 การออกแบบเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ
 Web Design for Business
3 (2-2-5)
3440504 เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
  -
3 (2-2-5)
3440505 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Research in Business Computer
3 (2-2-5)
3440506 การจัดการความเสี่ยงของระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
  -
3 (2-2-5)
3440507 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 Data Structures and Algorithms
3 (2-2-5)
3440508 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานเอกสาร
 Application Software for Documentation
3 (2-2-5)
3440509 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานบัญชี
 Application Software for Accounting
3 (2-2-5)
3440510 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับงานธุรกิจ
 Business Object-oriented Programming
3 (2-2-5)
3440511 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  -
3 (3-0-6)

 232   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1550012 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์
 English for Computer Business
3 (2-2-5)
1550013 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
 English for Personnel in the Computer Business
3 (2-2-5)
1570014 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์
  -
3 (2-2-5)
1570015 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
  -
3 (2-2-5)
3440616 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์
  -
3 (2-2-5)
3440617 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
  -
3 (2-2-5)

 24   วิชาฝึกประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3404001 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
  -
1 (0-0-45)
3404002 สหกิจศึกษา
  -
6 (0-0-640)
3444001 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Preparation for Professional Practicum in Business Computer
1 (0-0-45)
3444002 การปฏิบัติงานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Professional Practicum in Business Computer
6 (0-0-640)

 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122