โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : การจัดการอุตสาหกรรม

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   วิภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 11
 12   วิชามนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 13   วิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 14   วิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 21   วิชาแกนด้านคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
 22   วิชาแกนด้านการจัดการอุตสาหกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 45
 23   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 24   วิชาปฏิบัติการวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122