โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 21   วิชาเฉพาะพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 211   กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173101 ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 Physics for Industrial Management Technology
3 (3-0-6)
4173102 เคมีสำหรับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 Chemistry for Industrial Management Technology
3 (3-0-6)
4173103 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 Mathematics for Industrial Management Technology
3 (3-0-6)
4173104 สถิติสำหรับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 Statistics for Industrial Management Technology
3 (2-2-5)

 212   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4172201 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 Information Technology and Computer
3 (2-2-5)
4172202 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
 Personnel Development and Training for Technology
3 (2-2-5)
4172203 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
 Basic Technology Practice
3 (0-6-3)
4172204 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
 Safety and Health in Establishment
3 (3-0-6)
4172205 การจัดการอุตสาหกรรม
 Industrial Materials
3 (3-0-6)
4172206 วัสดุอุตสาหกรรม
 Industrial Materials
3 (3-0-6)

 22   วิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 59
 221   กลุ่มวิชาเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173301 เขียนแบบวิศวกรรม
 Engineering Drawing
2 (0-4-2)
4173302 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต
 Practice on Computer Aids Design and Manufacturing
2 (0-4-2)
4173303 ปฏิบัติการควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
 Practice on Computer Aided Manufacturing Control
2 (0-4-2)
4173304 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
 Practice on Computer Industrial Technology
2 (0-4-2)
4173305 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
 Industrial Measurement and Control
2 (2-0-4)
4173306 ปฏิบัติการวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
 Practice on Industrial Measurement and Control
2 (0-4-2)
4173307 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
 Production Planning and control
3 (3-0-6)
4173308 ปฏิบัติการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 Practice on Logistics and Supply Chain System
2 (0-4-2)
4173309 ปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร
 Practice on Machinery and Equipment Maintenance
2 (0-4-2)
4173310 การเพิ่มผลผลิตและการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
 Quality Management in Industrial Work
3 (3-0-6)
4173311 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
 Industrial Management Strategy
3 (3-0-6)
4173312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานอุตสาหกรรม
 Practice on Technology and Innovation Management in Industrial Work
2 (0-4-2)
4173313 การวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเบื้องต้น
 Introduction to Industrial Operations Research
2 (2-0-4)
4173314 ปฏิบัติการวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเบื้องต้น
 Practice on Industrial Operations Research
2 (0-4-2)
4173315 การศึกษาการทำงาน
 Work Study
2 (2-0-4)
4173316 ปฏิบัติการศึกษาการทำงาน
 Practice on Work Study
2 (0-4-2)
4173317 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Economics
3 (3-0-6)
4173318 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
 English in Industrial Work
3 (2-2-5)
4173319 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
 Industrial Management Seminar
2 (0-4-2)

 222   กลุ่มวิชาเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173320 การออกแบบและวางผังโรงงาน
 Plant Layout and Design
3 (2-2-5)
4173321 กรรมวิธีการผลิต
 Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
4173322 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในธุรกิจอุตสาหกรรม
 English Reading Skills in Industrial Business
3 (2-2-5)
4173323 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในอุตสาหกรรม
  Leadership and Teamwork
3 (2-2-5)
4173324 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  Industrial Product Standard
3 (3-0-6)
4173325 การบริหารโครงการในงานอุตสาหกรรม
 Project Management in Industrial Work
3 (3-0-6)
4173326 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
  Industrial and Organizational Psychology
3 (3-0-6)
4173327 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม
 Financial Management in Industrial Work
3 (3-0-6)

 223   กลุ่มวิชาโครงงานหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173401 การวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 Research for Industrial Management Technology
1 (2-0-4)
4173402 ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 Practice on Research for Industrial Management Technology
3 (0-6-3)

 23   วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173501 เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการอุตสาหกรรม
 Preparation for Industrial Management Co - operative Education
1 (0-0-45)
4173502 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
 Preparation for Field Experience in Industrial Management
1 (0-0-45)
4174501 สหกิจศึกษาการจัดการอุตสาหกรรม
 Industrial Management Co-operative Education
7 (0-0-630)
4174502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
 Field Experience in Industrial Management
7 (0-0-630)

 30   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122