โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : การจัดการโลจิสติกส์

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 21   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3301001 หลักการบัญชี
 Principles of Accounting
3 (2-2-5)
3302102 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
3401101 หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economics
3 (3-0-6)
3401102 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
3401211 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
3402103 กฎหมายธุรกิจ
 Business Law
3 (3-0-6)
3402104 การจัดการปฏิบัติการ
 Operations Management
3 (3-0-6)
3402312 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)
3403105 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 Quantitative Analysis
3 (3-0-6)
3403106 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (2-2-5)
3403107 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3404108 การวิจัยทางธุรกิจ
 Business Research
3 (2-2-5)
3404109 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
3404110 จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
3 (3-0-6)

 22   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 55
 221   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3462601 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
3462602 การจัดหาและจัดซื้อ
 Procurement and Purchasing Management
3 (3-0-6)
3462603 การจัดการสินค้าคงคลัง
 Inventory Management
3 (3-0-6)
3462604 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
 Warehouse Management and Distribution Center
3 (3-0-6)
3462605 ระบบบรรจุภัณฑ์และระบบขนถ่าย
 Material Handling Systems and Packaging Systems
3 (3-0-6)
3463606 ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 Information System for Logistics and Supply Chain
3 (2-2-5)
3463607 การจัดการขนส่ง
 Transportation Management
3 (3-0-6)
3463608 กฎหมายการประกันภัยขนส่งและพิธีการศุลกากร
 Transport Insurance Law and Customs Clearance
3 (3-0-6)
3463609 การจัดการต้นทุนเพื่อโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 Logistics and Supply Chain Cost Management
3 (3-0-6)
3464610 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 Seminar on Logistics Management and Supply Chain
3 (2-2-5)

 222   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3412105 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business Management
3 (3-0-6)
3453514 การจัดการนำเข้าและการส่งออก
 Import and Export Management
3 (3-0-6)
3464611 การออกแบบและปฏิบัติการคลังสินค้า
 Warehouse Design and Operations
3 (3-0-6)
3464612 การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง
 Demand and Inventory Planning
3 (3-0-6)
3464613 การจัดการคลังสินค้าทางอากาศ
 Air Cargo Terminal Management
3 (3-0-6)
3464614 การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 Air Cargo Transportation
3 (3-0-6)
3464615 การจัดการขนส่งสินค้าอันตราย
 Management of Dangerous Goods Transportation
3 (3-0-6)
3464616 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
 Safety in Transport and Environment
3 (3-0-6)
3464617 การจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 Multimodal Transport
3 (3-0-6)
3464618 ธุรกิจพาณิชย์นาวี
 Marine Business
3 (3-0-6)
3464619 การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 Efficiency Measurement of Logistics Systems and Supply Chain
3 (3-0-6)
3464620 การจัดการความเสี่ยงในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 Risk Management for Logistics and Supply Chain
3 (3-0-6)
3464621 การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
 Logistics Management for Tourism
3 (3-0-6)
3464622 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 Customer Relationship Management in Logistics
3 (3-0-6)
3464623 ปัญหาพิเศษทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 Special Problems in Logistics Management
3 (2-2-5)

 23   วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 231   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1552007 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
 Business English Communication 1
3 (3-0-6)
1552008 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
 Business English Communication 2
3 (3-0-6)
1552009 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3
 Business English Communication 3
3 (3-0-6)

 232   กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1561111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 Japanese for Basic Communication
3 (3-0-6)
1561112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Japanese for Communication in Daily life
3 (3-0-6)
1561121 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Japanese for Business Communication
3 (3-0-6)

 233   กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1571111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 Chinese for Basic Communication
3 (3-0-6)
1571112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Chinese for Communication in Daily life
3 (3-0-6)
1571121 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Chinese for Business Communication
3 (3-0-6)

 234   กลุ่มวิชาภาษาพม่าเพื่อธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1691111 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 Burmese for Basic Communication
3 (3-0-6)
1691112 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Burmese for Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
1691121 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Burmese for Business Communication
3 (3-0-6)

 24   ฝึกประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3404801 การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบริหารธุรกิจ
 Development of Business Administration Proficiency
3 (0-0-320)
3404802 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ
 Preparation for Internship Business Administration
1 (0-0-45)
3404803 การปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ
 Internship in Business Administration
6 (0-0-640)
3404804 เตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Cooperative Education
1 (0-0-45)
3404805 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-0-640)

 30   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122