โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (พิเศษ)
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1   วิชาเสริมพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Students
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3305201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
 Accounting Management
3 (3-0-6)
3405201 การวิจัยทางธุรกิจ
 Business Research
3 (3-0-6)
3405202 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
 Information System Support for Business Decisions
3 (3-0-6)
3405203 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Business Ethics and Social Responsibility
3 (3-0-6)
3415201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
 Management and Organizational Behavior
3 (3-0-6)
3415202 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-3)
3435201 กลยุทธ์การจัดการการตลาด
 Marketing Management Strategic
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 31   กลุ่มวิชาเลือกการจัดการทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3415301 การสื่อสารทางการจัดการ
 Communication Management
3 (3-0-6)
3415302 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน
 Investment Feasibility Analysis
3 (3-0-6)
3415304 การจัดการโครงการ
 Project Management
3 (3-0-6)
3415305 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business Management Strategy
3 (3-0-6)
3415306 กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์
 Logistics Management Strategy
3 (3-0-6)
3415307 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
 Modern Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3415308 การจัดการธุรกิจในภาคพื้นอาเซียน
 Business Management in ASEAN Countries
3 (3-0-6)
3415309 สัมมนาการจัดการสมัยใหม่
 Seminar in Modern Management
3 (3-0-6)

 4   การค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3405501 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
6 (0-0-270)
3405501 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
6 (0-0-270)

 5   สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3405401 สอบประมวลความรู้
 Comprehensive Examination
0 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122