โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (พิเศษ)
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2202601 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Students
1 (1-0-2)
3300601 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารธุรกิจ
 Fundamentals of Business Administration
1 (1-0-2)
4305601 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
 Statistics for Business Research
1 (1-0-2)

 2   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3300602 การวิจัยประยุกต์ทางธุรกิจ
 Applied Research in Business
3 (2-2-5)
3300603 สัมมนาประเด็นทางธุรกิจ
 Seminar Issues in Business
3 (3-0-6)
3302601 การบริหารการตลาดยุคดิจิทัล
 Marketing Administration in Digital Era
3 (3-0-6)
3309601 การคิดเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ
 Strategic Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
3310601 การบัญชีการเงินสำหรับนักบริหาร
 Financial-Accounting for Executives
3 (3-0-6)
3312601 การออกแบบการจัดการการปฏิบัติการ
 Operation Management Design
3 (3-0-6)
3315601 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 Strategic Human Resource Management
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2213601 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Business Ethics and Social Responsibility
3 (3-0-6)
3108601 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
 Consumer Behavior Analysis
3 (3-0-6)
3300604 การสร้างธุรกิจใหม่
 Start Up
3 (3-0-6)
3302602 กลยุทธ์การแข่งขัน
 Competitive Strategy
3 (3-0-6)
3302603 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
 Competitive Marketing Strategy
3 (3-0-6)
3302604 การตลาดทางตรงและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 Direct and Electronics Marketing
3 (3-0-6)
3312602 นวัตกรรมการจัดการ
 Management Innovation
3 (3-0-6)
3312603 การจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 Sustainability Business Management
3 (3-0-6)
3312604 การจัดการดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
 Technology and Digital Management for Competitive Advantage
3 (3-0-6)
3312605 การจัดการตราสินค้า
 Brand Management
3 (3-0-6)
3312606 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
 Performance Management
3 (3-0-6)
3312607 การจัดการความรู้
 Knowledge Management
3 (3-0-6)
3312608 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
 Change Management and development
3 (3-0-6)
3312609 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
3312610 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
 Warehouse and Distribution Center Management
3 (3-0-6)
3312611 การจัดการสินค้าคงคลัง
 Inventory Management
3 (3-0-6)
3312612 การจัดการการจัดซื้อและจัดหา
 Purchasing and Procurement Management
3 (3-0-6)
3315602 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Development Strategy
3 (3-0-6)
3315603 การบริหารค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์
 Compensation Administration and Labor Relations
3 (3-0-6)
3407601 กฎหมายและภาษีทางธุรกิจ
 Law and Business Tax
3 (3-0-6)
4400601 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
 Information Technology System for Logistics
3 (3-0-6)
8000601 นวัตกรรมธุรกิจบริการ
 Business Service Innovation
3 (3-0-6)
8200601 การลำเลียงวัสดุและการจัดการระบบบรรจุภัณฑ์
 Material Handling and Packaging System Management
3 (3-0-6)

 4   การค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3391601 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
6 (0-0-270)
3391601 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
6 (0-0-270)

 5   สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3391602 สอบประมวลความรู้
 Comprehensive Examination
0 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122