โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก (พิเศษ)
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3300901 สัมมนานวัตกรรมและธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
 Seminar on Innovation and Creative Business
3 (3-0-6)
3300902 สัมมนานโยบาย การประกอบการ และนวัตกรรมทางสังคม
 Seminar on Policy, Entrepreneurship and Social Innovation
3 (3-0-6)
4302903 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
 Business Research Methodology
3 (3-0-6)
4302904 สัมมนาประเด็นการวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
 Seminar on Business Research and Development
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3300914 สัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
 Seminar on Innovation and Digital Technology for Business
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36หน่วยกิตสูงสุด : -
 4   หมวดวิชาเสริมหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122