โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 71   กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3301001 หลักการบัญชี
 Principles of Accounting
3 (2-2-5)
3302102 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
3401101 หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economics
3 (3-0-6)
3401102 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
3401201 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
3402104 การจัดการปฏิบัติการ
 Operations Management
3 (3-0-6)
3402301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)
3403106 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (2-2-5)
3403107 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3404109 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)

 72   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3441331 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ 1
 Business Programming I
3 (2-2-5)
3441332 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ 2
 Business Programming II
3 (2-2-5)
3441441 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเพื่องานธุรกิจ
 Computer and Operating System for Business
3 (2-2-5)
3442111 การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
 Business Process Analysis
3 (2-2-5)
3442221 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายในงานธุรกิจ
 Data Communication and Network System in Business
3 (2-2-5)
3442222 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
 Management of Electronic Business
3 (2-2-5)
3442324 การพัฒนาสื่อประสมสำหรับงานธุรกิจ
 Multimedia Development for Business
3 (2-2-5)
3442333 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 Business Information Technology
3 (2-2-5)
3442442 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานธุรกิจ
 Business Database Analysis and Design
3 (2-2-5)
3443112 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ
 Business System Analysis and Design
3 (2-2-5)
3443113 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Business Information System Security
3 (3-0-6)
3443223 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานธุรกิจ
 Website Development in Business
3 (2-2-5)
3443225 โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
 Special Business Computer Project I
1 (0-2-1)
3443226 โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
 Special Business Computer Project II
2 (0-4-2)
3444114 การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Project Management for Business Computer
3 (2-2-5)
3444115 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Seminar in Business Computer
3 (2-2-5)

 73   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 74   กลุ่มวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3440501 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Business Information System
3 (2-2-5)
3440502 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ
 Computer Graphics for Business
3 (2-2-5)
3440503 การออกแบบเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ
 Web Design for Business
3 (2-2-5)
3440504 เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
  -
3 (2-2-5)
3440505 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Research in Business Computer
3 (2-2-5)
3440506 การจัดการความเสี่ยงของระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
  -
3 (2-2-5)
3440507 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 Data Structures and Algorithms
3 (2-2-5)
3440508 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานเอกสาร
 Application Software for Documentation
3 (2-2-5)
3440509 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานบัญชี
 Application Software for Accounting
3 (2-2-5)
3440510 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับงานธุรกิจ
 Business Object-oriented Programming
3 (2-2-5)
3440511 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  -
3 (3-0-6)

 75   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1550012 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์
 English for Computer Business
3 (2-2-5)
1550013 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
 English for Personnel in the Computer Business
3 (2-2-5)
1570014 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์
  -
3 (2-2-5)
1570015 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
  -
3 (2-2-5)
3440616 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์
  -
3 (2-2-5)
3440617 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
  -
3 (2-2-5)

 76   กลุ่มวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3404001 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
  -
1 (0-0-45)
3404002 สหกิจศึกษา
  -
6 (0-0-640)
3444001 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Preparation for Professional Practicum in Business Computer
1 (0-0-45)
3444002 การปฏิบัติงานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Professional Practicum in Business Computer
6 (0-0-640)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6