โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : การจัดการสิ่งแวดล้อม

 60   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
 English for Learning Skills
3 (3-0-6)

 611   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Daily English Conversation
3 (3-0-6)
0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0641007 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย
 The Art of Thai Usage
3 (3-0-6)

 62   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642001 ชีวิตวิถีใหม่
 New Normal Life
3 (3-0-6)

 621   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642002 ธรรมชาติของชีวิต
 Nature of Life
3 (3-0-6)
0642003 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0642004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 Human Behavior and Life Skills Development
3 (3-0-6)
0642005 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
 Life in Digital Society
3 (3-0-6)
0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
 Personality and Modern Communication
3 (3-0-6)
0642009 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 The King’s Philosophy and Life Quality Development
3 (3-0-6)
0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต
 Recreation and Lifestyle
3 (3-0-6)
0642011 การรู้เท่าทันสื่อ
 Media Literacy
3 (3-0-6)

 63   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643001 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 Digital Literacy
3 (2-2-5)

 631   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม่
 Science for Quality of Life in a Modern Society
3 (3-0-6)
0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ
 Logical Thinking Process and Decision Making
3 (3-0-6)
0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 Basic Skills for Innovation Creation
3 (3-0-6)
0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 Food and Nutrition for Health
3 (3-0-6)

 70   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 92
 71   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 33
 711   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101101 หลักชีววิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม 1
 Principles of Biology for Environment I
3 (3-0-6)
4101102 ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม
 Biological Laboratory for Environment
1 (0-2-1)
4101103 หลักชีววิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม 2
 Principles of Biology for Environment II
3 (3-0-6)
4202101 หลักฟิสิกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
 Principles of Physics for Environment
3 (3-0-6)
4202102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ เพื่อสิ่งแวดล้อม
 Physics Laboratory for Environment
1 (0-2-1)
4203101 หลักเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม 1
 Principles of Chemistry for Environment I
3 (3-0-6)
4203102 ปฏิบัติการเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
 Chemical Laboratory for Environment
1 (0-2-1)
4203103 หลักเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม 2
 Principles of Chemistry for Environment II
3 (3-0-6)
4301101 คณิตศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 1
 Mathematics for Environment I
3 (3-0-6)
4301102 คณิตศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 2
 Mathematics for Environment II
3 (3-0-6)

 712   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4203201 เคมีอินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม
 Organic Chemistry for Environment
3 (2-2-5)
4203202 เคมีวิเคราะห์เพื่อสิ่งแวดล้อม
 Analytical Chemistry for Environment
3 (2-2-5)
4305301 หลักสถิติเพื่อสิ่งแวดล้อม
 Principles of Statistics for Environment
3 (2-2-5)

 72   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 43
 721   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2222391 ภาษาอังกฤษสำหรับนักสิ่งแวดล้อม
 English for Environmentalist I
3 (2-2-5)
5401101 หลักการทางวิทยาการสิ่งแวดล้อม
 Principles of Environmental Studies
3 (3-0-6)
5401201 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Ecology
3 (2-2-5)
5401202 เคมีสิ่งแวดล้อม
 Environmental Chemistry
3 (2-2-5)

 722   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5401203 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
 Environmental Pollution and Control
3 (2-2-5)
5401204 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 1
 Environmental Quality Analysis I
3 (2-2-5)

 723   กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5401205 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Environmental Management for Sustainable Development
3 (2-2-5)
5401301 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Community Participation in Environmental Management
3 (2-2-5)
5401302 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม
 Environmental Laws and Policies
3 (3-0-6)
5401303 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
 Solid and Hazardous Waste Management
3 (2-2-5)
5401304 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental Impact Assessment
3 (2-2-5)
5401401 การบริหารงานสิ่งแวดล้อม
 Environmental Administration
3 (2-2-5)
5401402 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Environmental Management System
3 (2-2-5)

 724   กลุ่มการวิจัยและจริยธรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5401403 จริยธรรมทางวิชาชีพสิ่งแวดล้อม
 Environmental Ethics
1 (1-0-2)
5401404 โครงการวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Research Project in Environmental Management
3 (0-6-3)

 73   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4105201 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Microbiology
3 (2-2-5)
4209301 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Geographic Information System for Environmental Management
3 (2-2-5)
5304301 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองและชนบท
 Urban and Rural Land Used Planning
3 (2-2-5)
5401305 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2
 Environmental Quality Analysis II
3 (2-2-5)
5401306 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 Environmental Management for Eco-Tourism
3 (2-2-5)
5401307 การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชน
  Environmental Learning Management for Community
3 (2-2-5)
5401308 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 Natural Disasters Management
3 (2-2-5)
5401309 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Alternative Energy Technology
3 (2-2-5)
5401405 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรในท้องถิ่น
 Value Added in Local Resources Processing
3 (2-2-5)
5401406 เศรษฐกิจหมุนเวียน
 Circular Economy
3 (3-0-6)
6101301 ระบบเกษตรยั่งยืนเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 Sustainable Agricultural System for Life and Environment
3 (2-2-5)
8301301 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Conservation of Natural Resources and Environment
3 (2-2-5)
8303301 การจัดการน้ำและน้ำเสีย
 Water and Wastewater Management
3 (2-2-5)
8303401 มลพิษทางดินและการฟื้นฟู
 Soil Pollution and Remediation
3 (2-2-5)
8303402 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
 Air pollution and Control
3 (2-2-5)

 74   กลุ่มวิชฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5401407 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Preparation for Cooperative Education in Environmental Management
1 (0-0-45)
5401408 สหกิจศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Cooperative Education in Environmental Management
6 (16 สัปดาห์)

 80   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6