โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม)

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 84
 21   วิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3201101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
 Introduction to Hospitality Industry
3 (3-0-6)
3201102 พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมบริการ
 Customer Behavior in Hospitality Industry
3 (3-0-6)
3201103 จิตวิทยาการบริการ
 Service Psychology
3 (2-2-5)
3201108 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
 Personality Development for Hospitality Industry
3 (2-2-5)
3202105 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
 Information System and innovation in Hospitality Industry
3 (2-2-5)
3202106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
 Ethics and Law in Hospitality Industry
3 (3-0-6)
3202107 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 Cross Cultural Communication
3 (3-0-6)
3203104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ
 Human Resources Administration in Hospitality Industry
3 (2-2-5)

 22   วิชาเฉพาะบังคับกลุ่มวิชาการโรงแรมหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3221201 การตลาดโรงแรมและการขาย
 Hotel Marketing and Sales
3 (3-0-6)
3221206 การจัดการงานแม่บ้าน
 Housekeeping Management
3 (2-2-5)
3222205 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
 Front Office Operation and Management
3 (2-2-5)
3222207 การบริการอาหารและการจัดเลี้ยง
 Food and Catering Operation
3 (2-2-5)
3222209 การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม
 Bar and Beverage Management
3 (2-2-5)
3223202 การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม
 Accounting and Finance for Hotel Business
3 (3-0-6)
3223203 การสำรวจและวิจัยสำหรับการโรงแรม
 Survey and Research for Hotel
3 (2-2-5)
3223204 การสัมมนาการโรงแรม
 Seminar for Hotel
3 (2-2-5)
3223208 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรม
 Environmental Management and Safety in Hotel Business
3 (2-2-5)
3223210 การจัดการคุณภาพงานบริการสำหรับธุรกิจโรงแรม
 Service Quality Management for Hotel
3 (2-2-5)

 23   วิชาเฉพาะเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3211204 มรดกและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
 Thai Heritage in Tourism
3 (2-2-5)
3212303 ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 Geography for Tourism Industry
3 (2-2-5)
3213301 การท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ
 Special Interest Tourism
3 (3-0-6)
3213302 การจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE)
 Meeting Incentives Convention and Exhibition Management (MICE)
3 (2-2-5)
3213305 ประวัติศาสตร์สากล
  -
3 (3-0-6)
3213306 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
 Recreation Activities for Tourism
3 (2-2-5)
3213307 การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
 Development and Conservation of Tourist Attractions
3 (2-2-5)
3213308 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
 English for Tourism 1
3 (2-2-5)
3213309 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
 English for Tourism 2
3 (2-2-5)
3222310 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการ
 English for Hospitality Industry
3 (2-2-5)
3223311 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการส่วนหน้า
 English for Front Office Services
3 (2-2-5)
3223312 การจัดการธุรกิจที่พักแรม
 Management of Lodging Business
3 (2-2-5)
3232313 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน
 Aviation Technical English
3 (2-2-5)
3233314 ภาษาอังกฤษธุรกิจการบิน
 Aviation Business English
3 (2-2-5)
3233315 น้ำหนักสมดุล และการกระจายน้ำหนักบรรทุก
 Center of Gravity and Loading Spreading
3 (3-0-6)
3233316 การจัดการงานบริการในอากาศยาน
 In-flight Services Management
3 (3-0-6)
3233317 กฎหมายการบิน
 Aviation laws
3 (3-0-6)
3233318 การฝึกกรณีเกิดภาวะผิดปกติหรือฉุกเฉิน
 Emergency Procedures Training
3 (2-2-5)
3242326 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร
 English for Restaurant Service
3 (2-2-5)
3243319 ศิลปะการขายในร้านอาหารและภัตตาคาร
 Salesmanship in Food Shop and Restaurant
3 (3-0-6)
3243320 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมตะวันออก
 General Knowledge of Eastern Culture and Cuisine
3 (3-0-6)
3243321 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมตะวันตก
 General Knowledge of Western Culture and Cuisine
3 (3-0-6)
3243322 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอิสลาม
 General Knowledge of Muslim Culture and Cuisine
3 (3-0-6)
3243323 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทย
 Introduction to Thai Cuisine
3 (2-2-5)
3243324 กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
 Law and Food Safety
3 (2-2-5)
3243325 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
 Theory and Food Preparation
3 (2-2-5)
3243327 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดประกอบอาหาร
 English for Culinary
3 (2-2-5)
4142503 การแกะสลักผักและผลไม้
 Vegetable and Fruit Carving
3 (2-2-5)
4143205 อาหารนานาชาติ
 International Cuisine
3 (2-2-5)

 24   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 241   ภาษาญี่ปุ่นหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3201401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 Japanese for Basic Communication
3 (2-2-5)
3201402 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Japanese for Communication in Daily life
3 (2-2-5)
3202403 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Japanese for Business Communication
3 (2-2-5)
3202404 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
 Japanese for Hospitality Industry
3 (2-2-5)
3203405 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจการบิน
 Japanese for Airline Business
3 (2-2-5)
3203406 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
 Japanese for Tourism
3 (2-2-5)
3203407 ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม
 Japanese Language and Culture
3 (2-2-5)

 242   ภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3201408 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 Chinese for Basic Communication
3 (2-2-5)
3201409 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Chinese for Communication in Daily life
3 (2-2-5)
3202410 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Chinese for Business Communication
3 (2-2-5)
3202411 ภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
 Chinese for Hospitality Industry
3 (2-2-5)
3203412 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการบิน
 Chinese for Airline Business
3 (2-2-5)
3203413 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
 Chinese for Tourism
3 (2-2-5)
3203414 ภาษาจีนและวัฒนธรรม
 Chinese Language and Culture
3 (2-2-5)

 25   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3253501 การเตรียมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการ
 Preparation for the job Training in Hospitality Industry
1 (0-0-90)
3253502 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Co-operation Education
1 (0-0-90)
3254503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในงานอุตสาหกรรมบริการ
 On the job Training in Hospitality Industry
6 (0-0-640)
3254505 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
6 (0-0-640)

 30   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6