ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มรธ. กรุงเทพมหานคร อาคาร 5 งานการเงิน,ศูนย์คอมพิวเตอร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  6/2/2566 - 12/2/2566 

ตารางเรียน ตารางสอน

วันเวลาสอบ
วัน
วิชา
หมู่เรียน
ห้อง
เวลา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122